02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 19:17

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง เชียงดาว 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,500

ไฮไลท์ทริป

นมัสการ ใหว้พระ
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • วัดป่าดาราภิรมย์
 ตื่นตากับ
 • วัดบ้านเด่น
 • หินงอกหินย้อยถ้ำเชียงดาว
 • ร้านกาแฟต้นไม้ยักษ์
พักผ่อนสบายๆ
 • บ้านแม่กำปอง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
2 -  3  คน - รถ 6 ที่นั่ง 8,500
4 -  5  คน - รถ 6 ที่นั่ง 7,990
6 -  8  คน - รถตู้ 7,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตดอยสุเทพฯ - น้ำพุร้อนสันกำแพง - โครงการหลวงตีนตก - ผาน้ำลอด - น้ำตกแม่กำปอง - บ้านแม่กำปอง
กำหนดการ
 • 05:30      พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย 
 • 07:30      เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD 3445
 • 08:45      ถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานคอยให้การต้อนรับ
 • 10:00      นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
 • 14:00      เดินทางต่อยังอำเภอแม่ออน น้ำพุร้อนสันกำแพง   
 • 15:30      เดินทางสู่โครงการหลวงตีนตก ผาน้ำลอด น้ำตกแม่กำปอง  ก่อนเข้าเช็คอินที่พักโฮมสเตย์แม่กำปอง
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ  วัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
 • แม่ออนซิตี้ทัวร์   อำเภอขนาดเล็กของเชียงใหม่
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง   อดีตสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
 • โครงการหลวงตีนตก  แหล่งพัฒนาสาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟ
 • ผาน้ำลอด  ช่องว่างใต้ก้อนหินขนาดใหญ่ที่ให้ลำน้ำไหลผ่านได้  
 • น้ำตกแม่กำปอง   น้ำตกใสสะอาดเย็นสดชื่น มีความสูงทั้งหมด 7 ชั้น   
อาหาร
 • กลางวัน      ร้านอาหาร
 • เย็น            ที่โฮมสเตย์
ที่พัก พักบ้านอิงดอย โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
จุดชมวิวกิ่วฝิ่น - วัดแม่กำปอง - ซื้อของฝากไส้อั่วป้านิ่ม - วัดบ้านเด่น - ถ้ำเชียงดาว 
กำหนดการ
 • 07:00  อาหารเช้าที่โฮมสเตย์
 • 08:00   ออกเดินทางชมจุดชมวิวกิ่วฝิ่น 
 • 09:30   วัดแม่กำปอง ไส้อั่วป้านิ่ม
 • 13:30   วัดบ้านเด่น  วัดเล็กๆ เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์
 • 15:30   เดินทางชมถ้ำเชียงดาว
 • 17:30   เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดแม่กำปอง  วัดเดียวที่สร้างมาในยุคเดียวกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชุมชน
 • ไส้อั่วป้านิ่ม  อีกหนึ่งร้านดังของแม่กำปอง 
 • วัดบ้านเด่น   วัดเล็กๆที่ใหญ่และสวยงามเกิดจากจากแรงศรัทธาที่มีต่อท่านครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล
 • ถ้ำเชียงดาว   เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตาธรรมชาติที่สวยงาม
อาหาร
 • เช้า          ที่โฮมสตย์
 • กลางวัน    ที่ร้านอาหาร
 • เย็น          ที่รีสอร์ท
ที่พัก พักที่ เชียงดาว กู๊ดวิว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3
ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว - วัดป่าดาราภิรมย์ - Art in Paradise - ย่านวัฒนธรรมวัดเกตุ - สนามบินเชียงใหม่
กำนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าที่รีสอร์ท
 • 09:00    เช็คเอ้าท์ที่พัก เดินทางชมศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว วัดป่าดาราภิรมย์ ก่อนเข้าตัวเมืองเชียงใหม่
 • 14:00    สักการะวัดเกตุการาม และชมย่านวัฒนธรรมวัดเกตุ
 • 15:30    เดินทางต่อยัง Art in Paradise ชมภาพวาด 3 มิติ
 • 17:30    เดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 19:55    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3430
 • 21:05    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ   
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ปางช้างหรือศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
 • วัดป่าดาราภิรมย์   วัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามอันดับต้นๆ ของเชียงใหม่
 • Art in Paradise  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตา แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
 • ชุมชนวัดเกตุ   เป็นชุมชนโบราณโดยรวมผู้คนจากหลายเชื้อชาติทั้งชาวจีน ฝรั่งและชาวพื้นเมือง
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารของที่พัก
 • กลางวัน     ที่ร้านอาหาร
ราคานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 • อาหาร 7 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ เย็น 2 มื้อ)
 • น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ต่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบกำกับภาษี )
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,500
ทัวร์ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,700
ทัวร์เชียงใหม่ใจดี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,990
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com