02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ศ., 23 ก.พ. 2024 13:15

ทัวร์เชียงใหม่ใจดี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,990

ไฮไลท์ทริป

 นมัสการ ไหว้พระ
 • หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ
 • พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล
 • วัดต้นเกว๋น 
 ตื่นตากับ
 • พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 • น้ำตกวชิรธาร
สบายๆกับ
 • ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
 • ตลาดม้ง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
                        2 - 3  คน - รถ 6 ที่นั่ง  7,800
                        4 - 5 คน - รถ 6 ที่นั่ง  7,250
                        6 - 9 คน - รถตู้  6,990
 • วันหยุดยาวหรือเทศกาล รับ 8 ท่านขึ้นไป
 • ราคาอาจมีการเปลียนแปลง
 

รายละเอียด

วันที่ 1
 ผาช่อ – ไหว้พระพิฆเนศ – วัดต้นแกว๋น - วัดพระธาตุดอยคำ –ไนท์ซาฟารี
กำหนดการ
 • 05:30    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
 • 07:30    เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD 3445 
 • 08:45    ถึงสนามบินเชียงใหม่ จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ
 • 09:30    นำเดินทางสู่อำเภอดอยหล่อ พาท่านเที่ยวชมผาช่อ  พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ  
 • 13:30     เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว วัดต้นเเกว๋น วัดพระธาตุดอยคำ ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ผาช่อ   ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝน จนทำให้แผ่นดินเมื่อหลายร้อยปี หรือพันปีก่อน บริเวณแห่งนี้เคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิง 
 • พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ  หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่รวบรวมศิลปวัตถุและเทวปฏิมากรรมเกี่ยวกับพระพิฆเนศ
 • วัดต้นเกว๋น   วัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่น่าสนใจคือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ 
 • วัดพระธาตุดอยคำ นมัสการขอพรจากหลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ มากว่า 1,400 ปี 
 • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สวนสัตว์กลางคืนระดับโลก  (บัตรเข้าชม+เดินชมสัตว์+รถซาฟารี+น้ำพุเต้นระบำ) อาหารเย็นอิสระในไนท์ซาฟารี 
 • 20.00   พาท่านกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร
 • กลางวัน    ร้านอาหาร
 • เย็น          ร้านอาหารที่ไนท์ซาฟารี (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
 ดอยอินทนนท์ - น้ำตกแม่ยะ - เจดีย์นภเมทนีดล – น้ำตกวชิรธาร - ไนท์บาร์ซาร์
กำหนดการ
 • 08:30     หลังอาหารเดินทางสู่จุดสูงสุดของดอยอินทนนท์
 • 11:00     สักการะพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ  
 • 14:00     ชมสินค้าชนเผ่าที่ตลาดม้ง  ชิมกาแฟบ้านแม่กลางหลวง ชมน้ำตกวชิรธาร 
 • 18:00     ไนท์บาร์ซาร์เชียงใหม่เพลิดเพลินกับการชมและซื้อสินค้าที่ระลึก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร เดิมมีชื่อว่า "ดอยหลวงอ่างกา" ต่อมาได้ตั้งชื่อตามพระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7
 • พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - นภพลภูมิสิริ ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์
 • ตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ ของสด ของแห้ง ของที่ระลึกและเสื้อผ้า มาวางขาย
 • บ้านแม่กลางหลวง  หมู่บ้านกะเหรี่ยงชนเผ่าปกาเกอะญอ ซึ่งในอดีตหมู่บ้านนี้ปลูกไร่ฝิ่น ชาวบ้านได้เปลี่ยนมาทำการเกษตร เช่น ปลูกกาแฟ ทำนาข้าว เป็นที่มาของนาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง
 • น้ำตกวชิรธาร  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร
 • ไนท์บาร์ซาร์เชียงใหม่   มีสินค้าของที่ระลึกให้ได้เลือกมากมาย
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    ร้านอาหาร
 • เย็น          อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
บ้านม้งดอยปุย - สวนสัตว์เชียงใหม่ - ตลาดต้นพยอม - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพ
กำหนดการ
 • 08:30    หลังอาหารเดินทางไปยัง บ้านม้งดอยปุย    
 • 13:30    ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิดที่สวนสัตว์เชียงใหม่ แวะซื้อของฝากที่ตลาดต้นพะยอม 
 • 17:00    เดินทางไปสนามบินเชียงใหม่ เช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 19:55    เหินฟ้าจากสนามบินเชียงใหม่ สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3430
 • 21:05    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ   
สถานที่ท่องเที่ยว
 • บ้านม้งดอยปุย    เป็นหมู่บ้านชาวเขา ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขา
 • สวนสัตว์เชียงใหม่  ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด
 • ตลาดต้นพะยอม    แวะซื้อของฝากเมืองเหนือ
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    ร้านอาหาร
ราคานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย  / ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • อาหาร 5 มื้อ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ  กรุงเทพ - เชียงใหม่      
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,500
ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง เชียงดาว 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,500
ทัวร์ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,700
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com