02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 16 ก.ค. 2019 11:47

ทัวร์เชียงใหม่ สายทำบุญ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,900

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่...เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าที่ เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
 นมัสการ ใหว้พระ
 • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • วัดพระธาตุดอยคำ
 • วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
 • วัดสวนดอกหรือวัดบุปผาราม
 • อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ
 ตื่นตากับ
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 • พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 
 • เวียงกุมกาม
สบายๆกับ
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน  (รถเก๋ง) 7,500.-
   เดินทาง  4 - 5  คน  (รถ 6 ที่นั่ง) 7,000.-
เดินทาง  6 - 9  คน  (รถตู้) 6,900.-
หมายเหตุ..
- เดินทางช่วงวันหยุดยาว/ เทศกาลปีใหม่ รับ 8 ท่านขึ้นไป
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ช่วงวันหยุดยาว/ เทศกาลปีใหม่

รายละเอียด

วันที่ 1
  วัดเจดีย์หลวง – วัดพันเตา - ครูบาศรีวิชัย -  พระธาตุดอยสุเทพ
การเดินทาง ช่วงเช้า   
00.00   พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

00.00   เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบินที่...  

00.00   เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ  ออกเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ เช่น  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  วัดพันเตา พระเจดีย์จุฬามณี

ช่วงบ่าย
เดินทางใหว้พระต่อยัง วัดอุโมงค์เถระ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า      
พาคณะชม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคารวัดโชติการาม  เจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มี ความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่

เดินไปยัง วัดพันเตา ติดกับวัดเจดีย์หลวง วิหารเดิมเป็นหอคำหรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ เป็นอาคารเครื่องไม้แบบพื้นเมืองซุ้มประตูประดับไม้แกะสลักรูปนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่งมองดูวิจิตรและสง่างาม 

พระเจดีย์จุฬามณี หรือ พระธาตุอินทร์แขวนเป็น เจดีย์ที่บรรจุเครื่องทรงและพระเมาฬีของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งทรงสละทิ้งเมื่อคราวออกผนวช และยังเป็นที่เก็บรักษาพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธองค์ หลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วยเมื่อเจดีย์ จุฬามณีเป็นเจดีย์ที่อยู่ไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงมีการสมมติให้เจดีย์องค์หนึ่งในประเทศพม่าเป็นที่กราบ ไหว้แทน โดยมีตำนานเล่าว่าพระอินทร์เป็นผู้นำลามาแขวนไว้ริมหน้าผาให้ ผู้คนบูชา คนไทยจึงเรียกเจดีย์องค์นี้ว่า พระธาตุอินทร์แขวน

ช่วงบ่าย  
พาท่านออกเดินทางสู่ วัดอุโมงค์เถระ ความพิเศษของวัดแห่งนี้มีความแตกต่างจากวัด   อื่นทั่วไปก็ตรงที่มีอุโมงค์ตรง ตามชื่อของวัด ซึ่งสาเหตุที่มีการสร้างในรูปแบบเช่นนี้ก็   เนื่องมาจากความเลื่อมใสของพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช ที่ทรงมีความเลื่อมใสต่อพรมหาเถรจันทร์ ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญในพระตรัยปิฎก จึงโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระรูปนี้ใช้เป็นสถานที่ในการวิปัสสนา กรรมฐาน ชื่อจึงเปลี่ยนจากเดิมคือวัดเวฬุกัฏฐาราม มาเป็นวัดอุโมงค์และในส่วนต่อท้ายชื่อที่ว่า สวนพุทธธรรม นั้นก็มาจากพระปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ตั้งให้เพื่อใช้เรียกป่าผืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบ กินเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่

นมัสการ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้ว ครูบาศรีวิชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้น
ไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

ขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคนถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้วถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่  วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ ไม่รวมค่ารถราง

จากนั้นพาคณะซื้อของฝากเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เดินเที่ยว ชิมช้อป และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  กรณีตรงกับวันอาทิตย์โปรแกรมจะปรับเป็นถนนคนเดินเชียงใหม่
อาหาร มื้อกลางวัน      
ร้านอาหาร

มื้อเย็น           
ตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนท์ ใกล้กาดรินคำ ถนนนิมมาน  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - พระธาตุดอยคำ - วัดร่ำเปิง - วัดศรีสุพรรณ 
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์  วัดพระธาตุดอยคำ

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยัง วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)  วัดสวนดอกหรือวัดบุปผาราม  ชมอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
ชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดการจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและ    อื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม

เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ กราบสักการะขอพรวัดพระธาตุดอยคำวัด ตั้งอยู่บนดอยคำ มีอายุกว่า 1,300 ปีและถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาถนนธงชัย ด้านทิศตะวันตกบนเทือกเขาเหล่านั้นจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์สำคัญและเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ถึง 2 องค์พระเจดีย์ แต่ละแห่งถูกสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ในสมัยหริภุญชัยและล้านนาตามลำดับ

ช่วงบ่าย  
ไปยัง วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ชมพระธาตุเจดีย์ทรงพิเศษหนึ่งในสามของเมืองเชียงใหม่ จุดดสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระมหาธาตุเจดีย์รูปทรงแปลกตา มีตัวเรือนธาตุทรงกลมซ้อนกันเจ็ดชั้น แต่ละชั้นเป็นซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป เจดีย์ลักษณะพิเศษแบบนี้ในเชียงใหม่ ปรากฏเพียงสามแห่งเท่านั้น องค์หนึ่งคือที่วัดร่ำเปิงแห่งนี้ ส่วนอีกสององค์คือเจดีย์วัดพวกหงส์และที่วัดเจดีย์ปล่องเท่านั้น

เดินทางต่อยัง วัดสวนดอกหรือวัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ       สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากร วัดสวนดอกในอดีตนั้นเป็นสวนดอกไม้ ของเจ้านายฝ่ายเหนือ 

ชม อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ สร้างโดยชาวบ้าน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์   และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมเครื่องเงิน ใช้งบประมาณ 25 ล้านบาท ดำเนินการสร้างมาแล้ว 8 ปีกว่า ใช้งบประมาณไป 12 ล้านบาทเศษ งานเสร็จไป 60% ตอนนี้ยังขาดทุนทรัพย์อีกประมาณ 13 ล้านบาท ในการดำเนินการส่วนประดับตกแต่งศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน ทั้งภายในและภายนอก ผู้หญิงห้ามเข้าอุโบสถ แต่ถ้ายืนมองจากด้านนอกก็มองเข้าไปถึงด้านในได้
อาหาร มื้อเช้า            
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน     
ร้านอาหาร

มื้อเย็น            
ขันโตกดินเนอร์พร้อมชมโชว์
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนท์ ใกล้กาดรินคำ ถนนนิมมาน  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เวียงกุมกาม -วัดต้นแกว๋น - วัดพระสิงห์วรวิหาร - กาดหลวง
การเดินทาง ช่วงเช้า        
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เวียงกุมกาม 

ช่วงบ่าย          
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยัง  วัดต้นแกว๋น วัดพระสิงห์วรวิหาร และตลาดวดรรส หรือกาดหลวง หลังจากซื้อของฝาก ได้เวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เพือทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน...

00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า 
เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ที่นี้จะมีพระพิฆเนศปางต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีส่วน  จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เทวสถานของการประกอบพิธีกรรมสักการบูชาพระพิฆเนศมีทุกวัน และวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศ

ช่วงบ่าย
พาท่านชม วัดต้นแกว๋น จากนั้นชมวัดพระสิงห์วรวิหาร และช็อปปิ้งที่ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง

 
  มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน  
ร้านอาหาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก  2 คืน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ
 • ค่ารถ คนขับ น้ำมัน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง - เชียงใหม่
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอลล์
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,000
ทัวร์เชียงใหม่ใจดี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,990
ทัวร์เชียงใหม่ เต็มสูตร ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม บ้านแม่กำปอง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,990
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com