02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 23 ต.ค. 2019 0:14

ทัวร์เชียงใหม่ สายทำบุญ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,900

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่...เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าที่ เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
 นมัสการ ใหว้พระ
 • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • วัดพระธาตุดอยคำ
 • วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
 • วัดสวนดอกหรือวัดบุปผาราม
 • อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ
 ตื่นตากับ
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 • พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 
 • เวียงกุมกาม
สบายๆกับ
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน  (รถเก๋ง) 7,500.-
   เดินทาง  4 - 5  คน  (รถ 6 ที่นั่ง) 7,000.-
เดินทาง  6 - 9  คน  (รถตู้) 6,900.-
หมายเหตุ..
- เดินทางช่วงวันหยุดยาว/ เทศกาลปีใหม่ รับ 8 ท่านขึ้นไป
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ช่วงวันหยุดยาว/ เทศกาลปีใหม่

รายละเอียด

วันที่ 1
  วัดเจดีย์หลวง – วัดพันเตา - ครูบาศรีวิชัย -  พระธาตุดอยสุเทพ
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า   
 • 00.00   พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 00.00   เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบินที่...  
 • 00.00   เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ  ออกเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ เช่น  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  วัดพันเตา พระเจดีย์จุฬามณี
ช่วงบ่าย
 • เดินทางใหว้พระต่อยัง วัดอุโมงค์เถระ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคนถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้วถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่  วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ ไม่รวมค่ารถราง
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
 • เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคารวัดโชติการาม  เจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มี ความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  พระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย 
 • วัดพันเตา ติดกับวัดเจดีย์หลวง วิหารเดิมเป็นหอคำหรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ  
 • พระเจดีย์จุฬามณี หรือพระธาตุอินทร์แขวนเป็น 
 • วัดอุโมงค์เถระ วัดแห่งนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่นทั่วไปก็ตรงที่มีอุโมงค์ตรง ตามชื่อของวัด 
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  อยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้ว 
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ   วัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่
 • ซื้อของฝากเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ 
อาหาร มื้อกลางวัน      ร้านอาหาร
มื้อเย็น             ตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนท์ ใกล้กาดรินคำ ถนนนิมมาน  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - พระธาตุดอยคำ - วัดร่ำเปิง - วัดศรีสุพรรณ 
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า     
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์  วัดพระธาตุดอยคำ
ช่วงบ่าย    
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยัง วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)  วัดสวนดอกหรือวัดบุปผาราม  ชมอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ 
วัดพระธาตุดอยคำ
 • กราบสักการะขอพรวัดพระธาตุดอยคำวัด ตั้งอยู่บนดอยคำ มีอายุกว่า 1,300 ปีและถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาถนนธงชัย ด้านทิศตะวันตกบนเทือกเขาเหล่านั้นจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์สำคัญและเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ถึง 2 องค์พระเจดีย์ แต่ละแห่งถูกสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ในสมัยหริภุญชัยและล้านนาตามลำดับ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 
 • วัดพระธาตุดอยคำ   วัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
 • วัดร่ำเปิง  ตโปทาราม ชมพระธาตุเจดีย์ทรงพิเศษหนึ่งในสามของเมืองเชียงใหม่ 
 • วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ 
 • อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ สร้างโดยชาวบ้านเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อาหาร มื้อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน     ร้านอาหาร
มื้อเย็น            ขันโตกดินเนอร์พร้อมชมโชว์
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนท์ ใกล้กาดรินคำ ถนนนิมมาน  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เวียงกุมกาม -วัดต้นแกว๋น - วัดพระสิงห์วรวิหาร - กาดหลวง
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า        
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เวียงกุมกาม 
ช่วงบ่าย          
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยัง  วัดต้นแกว๋น วัดพระสิงห์วรวิหาร และตลาดวดรรส หรือกาดหลวง หลังจากซื้อของฝาก ได้เวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เพือทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 00.00  เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน...
 • 00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
 • ที่นี่จะมีพระพิฆเนศปางต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีส่วน  จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เทวสถานของการประกอบพิธีกรรมสักการบูชาพระพิฆเนศมีทุกวัน และวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ที่นี่จะมีพระพิฆเนศปางต่างๆ เป็นจำนวนมาก 
 • วัดต้นแกว๋น
 • วัดพระสิงห์วรวิหาร
 • ช็อปปิ้งที่ ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง
  มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
มื้อกลางวัน   ร้านอาหาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก  2 คืน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ
 • ค่ารถ คนขับ น้ำมัน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง - เชียงใหม่
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอลล์
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,000
ทัวร์เชียงใหม่ใจดี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,990
ทัวร์เชียงใหม่ เต็มสูตร ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม บ้านแม่กำปอง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,990
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com