02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 14:21

ทัวร์เชียงใหม่ สายทำบุญ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,500

ไฮไลท์ทริป

 นมัสการไหว้พระ
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • วัดพระธาตุดอยคำ
 • วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
 ตื่นตากับ
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 • เวียงกุมกาม
สบายๆกับ
 • ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
                           2 - 3  คน  - รถ 6 ที่นั่ง 7,300
                           4 - 5 คน  -  รถ 6 ที่นั่ง 6,750
                           6 - 9  คน   - รถตู้ 6,500
 • วันหยุดยาวหรือเทศกาลปีใหม่ รับ 8 ท่านขึ้นไป
 • ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลง
 

รายละเอียด

วันที่ 1
  วัดเจดีย์หลวง – วัดพันเตา - ครูบาศรีวิชัย - พระธาตุดอยสุเทพ
กำหนดการ
 • 05:30   คณะพร้อม ณ สนามบิน.....สายการบิน.....
 • 07:30   ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่.... 
 • 08:45   ถึงสนามบินเชียงใหม่  จนท.คอยให้การต้อนรับ 
 • 09:30   ออกเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่  วัดเจดีย์หลวง  วัดพันเตา พระเจดีย์จุฬามณี
 • 13: 30   เดินทางไปชม วัดอุโมงค์เถระ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  พระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย 
 • วัดพันเตา  ติดกับวัดเจดีย์หลวง วิหารเดิมเป็นหอคำหรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ  
 • พระเจดีย์จุฬามณี  หรือพระธาตุอินทร์แขวนเป็น 
 • วัดอุโมงค์เถระ วัดแห่งนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่นทั่วไปก็ตรงที่มีอุโมงค์ตรง ตามชื่อของวัด 
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  อยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้ว 
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ   วัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่
 • ซื้อของฝากเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ 
อาหาร
 • กลางวัน      ร้านอาหาร
 • เย็น            อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - พระธาตุดอยคำ - วัดร่ำเปิง - วัดศรีสุพรรณ 
กำหนดการ
 • 08:30  หลังอาหารเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์  วัดพระธาตุดอยคำ     
 • 13:30   เดินทางไปชม วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)  วัดสวนดอกหรือวัดบุปผาราม  ชมอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 
 • วัดพระธาตุดอยคำ   วัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
 • วัดร่ำเปิง  ชมพระธาตุเจดีย์ทรงพิเศษหนึ่งในสามของเมืองเชียงใหม่ 
 • วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ 
 • วัดศรีสุพรรณ สร้างโดยชาวบ้านเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน     ร้านอาหาร
 • เย็น           ขันโตกดินเนอร์พร้อมชมโชว์
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เวียงกุมกาม -วัดต้นแกว๋น - วัดพระสิงห์ - ตลาดวโรรส
กำหนดการ
 • 08:30 เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เวียงกุมกาม           
 • 13:30   พาท่านเดินทางไปชม วัดต้นแกว๋น วัดพระสิงห์วรวิหาร และตลาดวโรรส หรือกาดหลวง หลังจากซื้อของฝาก จนได้เวลานัดหมาย
 • 17:30   เช็คอิน และโหลดสัมภาระ สนามบินเชียงใหม่ สายการบินแอร์เอเซีย
 • 19:55   เหินฟ้าจากสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD 3430
 • 21:05   ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ เทวสถานของการประกอบพิธีกรรม สักการะบูชาพระพิฆเนศทุกวัน 
 • เวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรล้านนา อายุกว่า 727 ปี พญาเม็งราย กษัตริย์แห่งโยนกนครสถาปนาเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา
 • วัดต้นแกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ ในอดีตเป็นที่พักขบวนพระบรมธาตุศรีจอมทอง จากอำเภอจอมทองมาที่เชียงใหม่
 • วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสมัยล้านนา พญาผายู ในราชวงศ์มังราย โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมพระเจดีย์สูง 24 ศอกเพื่อใช้บรรจุอัฐิของพระราชบิดา
 • ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง ตลาดใหญ่สุดของเชียงใหม่ เป็นตลาดเก่าแก่นับร้อยปี
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • กลางวัน    ร้านอาหาร
ราคานึ้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย / ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - เชียงใหม่
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com