02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:17

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 2 คน โดยรถยนต์

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,800

ไฮไลท์ทริป

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เที่ยวชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

ราคาคนไทย ราคา / คน
กรุ๊ปส่วนตัว พัก 3 ดาว  9,800
พักเดี่ยวชาร์จเพิ่ม 2,200
 ราคาชาวต่างชาติ   ราคา / คน
กรุ๊ปส่วนตัว พัก 3 ดาว 10,800
พักเดี่ยวชาร์จเพิ่ม 2,200

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - ปราสาทแปรรูป 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 05:00   พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าสวนลุมพินี ตรงข้ามตึก อื้อจื่อเหลียง เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 05:30   ออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
 • 09:30   เดินทางถึง อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชายแดนไทย - กัมพูชา
 • เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และนำผ่านพิธีการศุลกากร ตรวจคนออกนอกประเทศไทย เข้าสู่ประเทศกัมพูชา
 • เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5 - 3 ชั่วโมง
 • หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปสักการะองค์เจ็ก องค์จอม  และชมปราสาทแปรูป
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • องค์เจก องค์จอม นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเรียบ
 • ปราสาพทแปรรูป Pre Rup สร้างขึ้นโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับบรรพบุรุษ บรรพสตรี 
อาหาร
กลางวัน   ภัตตาคาร
เย็น         ภัตตาคาร
ที่พัก Monoreach Angkor Hote หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 2
นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • นำเดินทางท่องเที่ยว  เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม
 • หลังอาหารเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี จากนั้นพาไปชม ปราสาทนครวัด
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองนครธม  เป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัส
  • สะพานนาคราช  เป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดิน
  • ปราสาทบายน  เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ 
  • ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 • ปราสาทบันทายสรี  Banteay Srei ปราสาทขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงาม
 • ปราสาทนครวัด Angkor Wat สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์รำอัปสรา
ที่พัก Monoreach Angkor Hote หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 3
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพ ฯ
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมวิมานเอกราช ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตลาดซาจ๊ะ    
 • เดินทางสู่ชายแดนด่านปอยเปต ถึงด่านปอยเปต ผ่านด่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชา และทำพิธีการผ่านด่าน ตม.ไทย ก่อนเข้าสู่ประเทศไทย
 • 15:00    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ
 • 19:00    ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้
 • ตลาดซาจ๊ะ Old Market อิสระช้อบปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 3 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

ราคานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
  • ทำวีซ่าที่ด่านปอยเปต ประมาณ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม
ราคาสำหรับเด็ก
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่คิดค่าบริการ
 • เด็กอายุ 2 - 11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริม  คิด 6,800 คนไทย / 7,800 ต่างชาติ
 • เด็กอายุ 2 - 11 ปี ใช้เตียงเสริม  คิด 7,800 คนไทย / 8,800 ต่างชาติ
 • เด็กต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 8,800 คนไทย / 9,800 ต่างชาติ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com