02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 26 มี.ค. 2017 10:19

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 2 คน โดยทางรถยนต์

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿8,800

ไฮไลท์ทริป

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม 
 • ปราสาทนครวัด วิมานของเทพเจ้าสูงสุด 
 • ปราสาทบันทายสรี ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีชมพู
 • ชมปราสาทบายน ศูนย์กลางของนครธม
 • ชมปราสาทตาพรหม  
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 10 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป (คนไทย) ราคา/คน
เดินทางวัน ศุกร์ (Join Tour) 8,800.-
เดินทางวัน เสาร์-พฤหัส (Private Tour) 9,800.-
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,200.-
 สำหรับชาวต่างชาติ   ราคา/คน
เดินทางวันศุกร์ (Join Tour) 9,800.-
เดินทางวันเสาร์-พฤหัส (Private Tour) 10,800.-
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,200.-
หมายเหตุ :
- สำหรับ
ชาวต่างชาติ จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ด่าน
1,000 - 1,300.-
ราคานี้ไม่รวม :
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
กรณีต้องการใบกำกับภาษี ต้องชำระค่าภาษีเพิ่ม

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - แปรรูป 
การเดินทาง ช่วงเช้า
05.00  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าสวนลุม ตรงข้ามตึก อื้อจื่อเหลียง เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก

05.30  ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศไป อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

09.30  ถึงอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชายแดนไทย - กัมพูชา เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและนำผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจคนออกนอกประเทศไทยเข้ากัมพูชา - เดินทางเข้าจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 152 กิโลเมตร
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
สักการะองค์เจคองค์จอม พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และชมสวนสาธารณะที่จัดสไตล์ฝรั่งเศส
17.00  ชมปราสาทแปรรูป (Pre Rup) สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายแก่พระราชมารดา ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่มาก และที่แห่งนี้ยังเป็นที่เผาพระบรมศพของพระเจ้าราเชนทรวรมัน 
อาหาร
มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร
ที่พัก Monoreach Angkor Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
นครธม - ตาพรหม - บันทายสรี - นครวัด
การเดินทาง ช่วงเช้า
08.00  
เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม

ช่วงบ่าย

13.30  ปราสาทบันทายสรี นครวัด
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
เมืองนครธม รอยยิ้มบายน เมืองยโศธรปุระเป็นเมืองหลวงของขอม พ.ศ.1450 - 1800 สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

ชมปราสาทบายน สร้างปี ค.ศ.1200 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำหินมาวางซ้อนเป็นรูปหน้าคนยิ้ม เชื่อว่าเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวน 216 หน้า 54 ปรางค์ 

ชมปราสาทตาพรหม สร้าง ค.ศ.1186 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อถวายพระราชมารดา ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม

ช่วงบ่าย
ชมปราสาทบันทายสรี หรือชื่อเดิมว่า อิศวรปุระ สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.1510 ด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด สลักลวดลายสวยงาม

ชมนครวัด สร้างศตวรรษที่ 12 สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างถวายพระวิษณุ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเทวาลัย และสุสานเก็บพระศพทุกพระองค์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดเกือบ 37 ปี 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มิ้อกลางวัน

ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์รำอัปสรา
ที่พัก Monoreach Angkor Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่3
วิมานเอกราช - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพ ฯ
การเดินทาง ช่วงบ่าย    
14.00  ถึงด่านปอยเปต ผ่านด่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชา เข้าประเทศไทย

15.00  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ

19.00  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
08.00  อนุสาวรีย์ วิมานเอกราช และวัดใหม่ ชมซากโครงกระดูกชาวเขมรที่เสียชีวิต เป็นอนุสรณ์สถานความขัดแย้งทางอุดมการณ์

ตลาดซาจ๊ะ หรือตลาดต้นโพธิ์ หาซื้อของฝาก และของที่ระลึกเช่น เครื่องเงิน, ผ้ากอมม้า และปลากรอบ ของขึ้นชื่อของเขมร 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
 
ภัตตาคาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง เที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น
 • ค่าประกันการเดินทาง
   

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าแจ้ง เข้า - ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ทริป 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ค่าธรรมเนียม 30-35 USD ใช้รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 1-2 ใบ (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • กรณีต้องการใบกำกับภาษี ต้องชำระค่าภาษีเพิ่ม
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.
Line: @atsiamtour

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้วีไอพี Premium Tour
เริ่ม ฿9,800
อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้วีไอพี Premium Tour
เริ่ม ฿9,000
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com