02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 21 ส.ค. 2019 22:42

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 2 คน โดยรถยนต์

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,800

ไฮไลท์ทริป

สำหรับชาวต่างชาติ จ่ายค่าธรรมเนียมทำวีซ่า ที่ด่าน 1,000 - 1,300.-
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เที่ยวชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

ราคาสำหรับ คนไทย ราคา / คน
กรุ๊ปส่วนตัว พัก 3 ดาว (Private Tour) 9,800.-
พักเดี่ยวชาร์จเพิ่ม 2,200.-
 ราคาสำหรับชาวต่างชาติ   ราคา / คน
กรุ๊ปส่วนตัว พัก 3 ดาว  (Private Tour) 10,800.-
พักเดี่ยวชาร์จเพิ่ม 2,200.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - แปรรูป 
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า
 • 05:00       พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าสวนลุมพินี ตรงข้ามตึก อื้อจื่อเหลียง เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 05:30      ออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
 
 • 09:30    เดินทางถึง อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชายแดนไทย - กัมพูชา เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และนำผ่านพิธีการศุลกากร ตรวจคนออกนอกประเทศไทย เข้าสู่ประเทศกัมพูชา
 • พร้อมเดินทางต่อเข้า จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 1/2 - 3 ชั่วโมง
ช่วงบ่าย
 • หลังอาหารกลางวัน เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเสียมเรียบเช่น ไหว้พระองค์เจค พระองค์จอม  ปราสาทแปรูป
ปราสาพทแปรรูป Pre Rup 
 • สร้างขึ้นโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับบรรพบุรุษ บรรพสตรี และยังใช้เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ ราเชนทรภัทเรศวร อีกด้วย ที่สำคัญภายในปราสาทยังมีจารึกกรอบประตูบอกเล่าถึงพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงพพระสิริโฉมงดงามอยู่ด้วย
 • ความสำคัญของ ปราสาทแปรรูป ก็คือ เป็นปราสาทประจำรัชกาลของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ปราสาทแห่งนี้จึงสร้างอย่างมีแบบแผน มีปราสาทประธานเป็นศูนย์กลาง กระจายความสำคัญไปรอบๆ โดยมีปรสาทบริวารอยู่ทั้งสี่ทิศ ทั้งยังก่อสร้างด้วยอิฐดินเผา ประดับด้วยลายปูนปั้น ขณะที่กรอบประตู ทับหลัง หน้าบัน สร้างด้วยหินทราย
 • แท่นหินทางขึ้นหน้าปราสาท  บนลานฐานพีระมิด ชั้นที่ 2 มีแท่นหินขนาดเท่าคนนอน ที่เชื่อกันว่าในสมัยก่อนมีไว้สำหรับเผาศพ ก่อนนำกระดูกมาเรียงต่อเป็นโครงร่างของคนอีกครั้งในตอนรุ่งเช้า โดยพิธีกรรมแบบนี้เรียกว่า แปรรูป (Pre Rup) อันเป็นที่มาของปราสาทนั่นเอง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจก   พระองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเรียบ
 • ปราสาพทแปรรูป Pre Rup สร้างขึ้นโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับบรรพบุรุษ บรรพสตรี 
อาหาร
มื้อกลางวัน   ภัตตาคาร
มื้อเย็น         ภัตตาคาร
ที่พัก Monoreach Angkor Hote หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
นครธม - ตาพรหม - บันทายสรี - นครวัด
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า
 • นำเดินทางท่องเที่ยว  เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม
ช่วงบ่าย
 • หลังอาหารเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี แล้วเดินทางกลับเพื่อนำชม ปราสาทนครวัด
 เมืองนครธม 
 • Angkor Thom ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์ ที่มีรูปแบบการสร้างแตกต่างไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง
ปราสาทนครวัด  
 • เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรดาปราสาทขอม ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี โดยใช้หินจากเทือกเขาพนมกุเลนที่ตั้งอยู่ไกลออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ล่องผ่านมาทางแม่น้ำเสียมเรียบ และใช้แรงงานคนนับแสน ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหินมาสร้างมหาปปราสาทแห่งนี้
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • เมืองนครธม  ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัส
 • สะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดิน
 • ปราสาทบายน  เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ 
 • ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 • ปราสาทบันทายสรี  เป็นเทวสถานขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด การสลักลวดลายจึงดูอ่อช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจริง 
 •  ปราสาทนครวัด Angkor Wat สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
อาหาร มื้อเช้า             ห้องอาหารโรงแรม
มิ้อกลางวัน      ภัตตาคาร
มื้อเย็น            ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์รำอัปสรา
ที่พัก Monoreach Angkor Hote หรือเทียบเท่า
วันที่3
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพ ฯ
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบ เช่นวิมานเอกราช ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
ช่วงบ่าย    
 • เดินทางสู่ชายแดนด่านปอยเปต ถึงด่านปอยเปต ผ่านด่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชา และทำพิธีการผ่านด่าน ตม.ไทย ก่อนเข้าสู่ประเทศไทย
 • 15:00      ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ
 • 19:00     โดยประมาณเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้
 • ช้อบปิ้ง ตลาดซาจ๊ะ หรือ ตลาดต้นโพธิ์ 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน   ภัตตาคาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง เที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
 • ค่าประกันการเดินทาง
   

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าแจ้ง เข้า - ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ทริป 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ค่าธรรมเนียม 30-35 USD ใช้รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 1-2 ใบ (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com