02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 22:14

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿11,500

ไฮไลท์ทริป

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม
 • พนมกุเลน
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • Theme House Gallery 
 • พนมบาเค็ง
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
 • ไนท์มาร์เก็ต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันที่เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 2020
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง       2 คน  14,900
เดินทาง  3 - 5 คน  13,300
เดินทาง  6 - 8 คน  11,500
พักเดี่ยวเพิ่ม  2,800

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเสียมเรียบ - องค์เจ็ก องค์จอม - พนมบาเค็ง - Night Market
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 08:00   คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย 
 • 10:10   ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ เที่ยวบินที่ FD610 
 • 11:10   ถึงสนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ และรับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว องค์เจ็ก องค์จอม   ขึ้นบอลลูนชมวิวนครวัด 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • องค์เจ็ก องค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเรียบนับถือ
 • ขึ้นบอลลูน ณ Angkor Balloon ด้วยความสูง 120 เมตรจากพื้นดิน ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์และชมวิวแบบ 360° ชมปราสาทนครวัดและกลุ่มปราสาทข้างเคียงจากมุมสูง โดยมีความห่างเพียง 800 เมตร จากนครวัดเท่านั้น (*Angkor Balloon ขึ้นได้รอบละ 10 นาที ต่อครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 ท่าน **เวลาในการขึ้นสามารถเปลี่ยนไปตามความแรงและทิศทางของลม ณ วันที่เดินทางไป)
 • ปราสาทพนมบาเค็ง  Phnom Bakheng จุดชมพระอาทิตย์ตกดิน ทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออก เป็นเขาสูง มีบันไดขึ้นสู่ปรางค์ประธาน 5 ชั้น
 • ตลาดมืด Night Market ชมและช้อบปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร กลางวัน      ภัตตาคาร
เย็น            ภัตตาคาร
ที่พัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
นครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เมืองนครธม ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหม  
 • เดินทางไปชม ปราสาทนครวัด
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองนครธม Angkor Thom ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง
  • สะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูร
  • ปราสาทบายน  Bayon ศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบ
  • ปราสาทตาพรหม Ta Prohm  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 • ปราสาทนครวัด Angkor Wat  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
พนมกุเลน - ปราสาทบันทายสรี
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางไปชม เขาพนมกุเลน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเสียมเรียบประมาณ 70 กิโลเมตร
 • เดินทางกลับจากเขาพนมกุเลน สู่ตัวเมืองเสียมเรียบ ชมปราสาทบันทายสรี
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เขาพนมกุเลน เป็นเทือกเขาสูง เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำเสียมเรียบ ที่ใหลผ่านไปย้งตัวเมือง ก่อนจะไปบรรจบกับโตนเลสาบ ประกอบด้วยจุดท่องเที่ยวเช่น
  • ศิวลึงค์พันองค์ใต้น้ำ ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายนั้นบูชาศิวลึงค์ โดยศิวลึงค์จะเป็นตัวแทนของพระศิวะ และอวัยวะเพศชาย ส่วนฐานโยนีที่อยู่ใต้ศิวลึงค์นั้นจะเป็นตัวแทนของนางอุมาเทวี และอวัยวะเพศหญิง 
  • น้ำตกพนมกุเลน  ลักษณะเป็นน้ำตกสองชั้น มีลำธารให้เล่นน้ำสบายๆ
  • วัดพระองค์ธม  มีจ้ดเด่นคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่แกะสลักจากหินขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี พศ.1701
 • ปราสาทบันทายสรี  Banteay Srei ปราสาทขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงาม
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
Theme House Gallery - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ - ตลาดซ่าจ๊ะ  - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบ  Theme House Gallery  ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
 • เดินทางชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์  ตลาดซ่าจ๊ะ จนได้เวลานัดหมาย
 • 19:30   เดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 21:45   เหินฟ้าจากสนามบินเสียมเรียบ สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 619 
 • 22:45   ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ธีมเฮาส์แกลเลอรี Theme House Gallery Siem Reap สถานที่ถ่ายรูปแห่งใหม่ของเมืองเสียมเรียบ รวบรวมผลงานศิลปะต่างๆเอาไว้ให้ท่านได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานภาพวาด งานถักทอผ้า หรืองานปั้นต่างๆในแบบแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดจากฝีมือของจิตกรชาวเขมร 
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ Angkor National Museum ชมงานศิลปะต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนครวัด ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
 • ตลาดซ่าจ๊ะ Phsar Chas Market ชมและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ )
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
  • ทำวีซ่า แบบ On Arrival ที่สนามบินเสียมเรียบ ประมาณ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม ของทางโรงแรม
ราคาสำหรับเด็ก
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่คิดค่าบริการ
 • เด็กอายุ 2 - 11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริม นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65% 
 • เด็กอายุ 2 - 11 ปี ใช้เตียงเสริม นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75%
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com