02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 มี.ค. 2017 17:34

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,500

ไฮไลท์ทริป

โปรต้อนรับซัมเมอร์ รับฟรี!!! แถมนำชมพระอาทิตย์ขึ้นที่นครวัดมูลค่า 900 บาท เดินทางภายใน พ.ค. นี้
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 • เยี่ยมชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)
 • ตื่นตากับ
  • ปราสาทนครวัด
  • ปราสาทบันทายสรี
  • ปราสาทบายน
  • ปราสาทตาพรหม
 • เยี่ยมชม
  • หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา
  • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
  • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม 
 • พักผ่อนช้อปสบาย
  • ตลาดซ่าจ๊ะ
  • ไนท์มาร์เก็ต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 10 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน 
ราคา/คน
มี.ค. 60
เดินทาง 2 คน  12,700.-
เดินทาง 3 - 5 คน  11,800.-
เดินทาง 6 - 8 คน   10,400.-
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม  3,000.-
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
 
ราคา/คน
เม.ย.-ก.ย. 60
เดินทาง 2 คน  11,900.-
เดินทาง 3 - 5 คน   11,000.-
เดินทาง 6 - 8 คน   9,500.-
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม   2,000.-
หมายเหตุ:
รับกรุ๊ปตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป - ไม่มีจอยทัวร์
ราคานี้ไม่รวม :
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
กรณีต้องการใบกำกับภาษี ต้องชำระค่าภาษีเพิ่ม

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์  - วัดใหม่
การเดินทาง ช่วงเช้า
08:00  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

10:10  หินฟ้าสู่สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 610 

11:10  เดินทางถึงสนามบินเมืองเสียมเรียบ ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม ที่ชาวเสียมเรียบให้ความนับถือมาก

14:30  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณและนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติกัมพูชา โดยมีไกด์คอยอธิบายประวัติศาสตร์

หลังจากนั้นนำท่านชม วัดใหม่ หรือ วัดอัฐ (Wat Thmei) เป็นวัดที่ทำเมรุุไว้เก็บกระดูกชาวเขมรที่ถูกฆ่าในสมัยสงครามล้างเผ่าพันธุ์ ในสมัยเขมรแดงเรืองอำนาจ
ช่วงค่ำ
เดินชมและช้อบปิ้งที่ตลาด Night Market
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่2
นครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด
การเดินทาง ช่วงเช้า
08:00  เที่ยวชมนครธม ปราสาทบายน  ตาพรหม 

ช่วงบ่าย
13:00  ชมปราสาทบันทายสรี 

15:00  ชมปราสาทนครวัด
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
08:00  นำท่านสู่เมืองพระนคร หรือ เมืองนครธม (Angkor Thom) ชมสะพานนาคราชซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ

ชมปราสาทบายน (Bayon) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร 

ชมปราสาทตาพรหม สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา มีต้นไม้ใหญ่ที่เกาะกุมชอนไชไปยังส่วนต่างๆของปราสาท ทำให้บรรยากาศของปราสาทดูลึกลับ

ช่วงบ่าย
ชมปราสาทบันทายสรี เป็นปราสาทหลังเล็กๆ หรือเรียกว่าประสาทชุมชน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงาม มีทับหลังที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในโลก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เรียกว่า บันเตย์เสรย

15:00  
นำเดินทางไปชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน

ภัตตาคาร 

มื้อเย็น

ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซ่าจ๊ะ - หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรม - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงค่ำ
19:30  นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ

21:45  เดินทางกลับโดยเที่ยวบิน FD 619

22:45  กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
08:30  นำท่านไปชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนย์หัตกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผ้า รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่

ชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้

ช้อปปิ้งที่ตลาดซ่าจ๊ะ (Phsar Chas Market) ตลาดเก่าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายเพื่อเป็นของฝาก และของที่ระลึก
ช่วงบ่าย
ชมหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา (Cambodia Cultural Village) สถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง บ้านคหบดีเก่า หมู่บ้านจาม หมู่บ้านจีน หมู่บ้านเผ่าโกลา หมู่บ้านเผ่าเกริง หมู่บ้านต่างชาติ หมู่บ้านเขมร หมู่บ้านพะเนิง เมืองจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ กลางแจ้ง และเวทีการแสดงต่างๆ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน

ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ร้านอาหาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)   
 • ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ และ อาหารค่ำ 3 มื้อ
 • ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน      
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุ   
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/อังกฤษ   
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์  
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ/ทริป/ท่าน   
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arrival)
  • สำหรับลูกค้าต่างชาติ  ท่านละ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1-2 รูป
  • สำหรับลูกค้าคนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ราคานี้ไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 ธันวาคม และ 31 ธันวาคม 2017 ของทางโรงแรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • กรณีต้องการใบกำกับภาษี ต้องชำระค่าภาษีเพิ่ม

หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.
Line: @atsiamtour

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย Premium Tour
เริ่ม ฿12,100
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com