02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 10:01

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿7,100

ไฮไลท์ทริป

ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เพลิดเพลิน
 • เสียมเรียบยามค่ำคืนที่ Night Market       
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันที่เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 2020
จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง    2    คน 8,700
เดินทาง  3 - 5  คน 7,900
เดินทาง  6 - 8  คน 7,100
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเสียมเรียบ - องค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ -Theme House Gallery - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - Night Market
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 08:00   คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย 
 • 10:10   ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ เที่ยวบินที่ FD610 
 • 11:10   ถึงสนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ และรับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเสียมเรียบ เช่น องค์เจ็ก องค์จอม วัดใหม่   Theme House Gallery พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดใหม่ เป็นวัดที่สร้างเมรุสำหรับเก็บกระดูกชาวเขมรที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับเขมรแดง
 • ธีมเฮ้าส์แกลเลอรี Theme House Gallery Siem Reap สถานที่ถ่ายรูปแห่งใหม่ของเมืองเสียมเรียบ รวบรวมผลงานศิลปะต่างๆเอาไว้ให้ท่านได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานภาพวาด งานถักทอผ้า หรืองานปั้นต่างๆในแบบแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดจากฝีมือของจิตกรชาวเขมร 
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ Angkor National Museum ชมงานศิลปะต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนครวัด ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
 • ตลาดมืด Night Market ชมและช้อบปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร 
ที่พัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
เมืองนครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านเดินทางสู่เมืองนครธม ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหม
 • เดินทางไปเที่ยวชม ปราสาทบันทายสรี และปราสาทนครวัด จากนั้นรับประทานอาหารเย็น จนได้เวลานัดหมาย เดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 21:45   เหินฟ้าจากสนามบินเสียมเรียบ สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD619
 • 22:45   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ปราสาทบายน Bayon ชมรูปสลักด้วยหินทรายเป็นพระพักตร์ขององค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
 • พลับพลา The Terrance of Elephant โดยตั้งชื่อตามภาพแกะสลักขบวนช้างที่ฐานพลับพลาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใช้เป็นที่ประทับ เมื่อเสด็จออกทอดพระเนตรงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ 
 • ลานพระเจ้าขี้เรื้อน  The Terrance of Leper King มีภาพสลักนูนสูงที่ระเบียงเป็นภาพพญายม นางนาค ยักษ์ ครุฑและเทวดา
 • ปราสาทตาพรหม  Ta Prohm วัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่อประดิษฐานไว้ซึ่งมุนินทรมารดา
 • ปราสาทบันทายสรี  Banteay Srei  ปราสาทที่นับว่าเป็นศิลปะที่ถูกกล่าวขานถึงหินทรายสีชมพู 
 • ปราสาทนครวัด  Angkor Wat พบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่ออุทิศถวายแด่องค์พระวิษณุ
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 1 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ )
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
  • ทำวีซ่า แบบ On Arrival ที่สนามบินเสียมเรียบ ประมาณ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม ของทางโรงแรม
ราคาสำหรับเด็ก
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่คิดค่าบริการ
 • เด็กอายุ 2 - 11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริม นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65% 
 • เด็กอายุ 2 - 11 ปี ใช้เตียงเสริม นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75%
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100% 
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์
เริ่ม ฿7,700
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com