02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:56

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม หริหราลัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินไทยสมายล์

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,800

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม  
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
 • ตื่นตากับ
  • ปราสาทนครวัด
  • ปราสาทบันทายสรี 
  • ปราสาทบายน  
  • ปราสาทตาพรหม 
  • ความงามของเมืองหริหราลัย  
 • เยี่ยมชม
  • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • พักผ่อนช้อปสบาย
  • ตลาดซาจ๊ะ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันเดินทาง 10 ม.ค. - 31 มี.ค.
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง   2  คน  13,200.-
เดินทาง  3 - 5  คน  12,400.-
เดินทาง  6 - 8  คน  11,300.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  3,000.-
วันเดินทาง 01 เม.ย. - 30 ก.ย.
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา/คน
เดินทาง   2  คน  11,800.-
เดินทาง  3 - 5  คน  10,800.-
เดินทาง  6 - 8  คน  9,800.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  2,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1
เมืองเสียมเรียบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ – เมืองหริหราลัย
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
05:30    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาร์เตอร์ สายการบินไทยสไมล์ ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า

07:25     ออกเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเที่ยวบิน WE 588

08:40     เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ 

เดินทางต่อเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่เมืองหริหราลัย ชมปราสาทพะโค ปราสาทบากอง ปราสาทโลเลย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ของเมืองเสียมเรียบ ที่มีการจัดแสดงในรูปแบบผสมผสานระหว่างผลงานอันทรงคุณค่าจากศิลปะขอมโบราณกับเทคโนโลยี่แบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อให้คนรุ๋นใหม่ได้เข้าศึกษาและหาความรู้ได้ง่าย ทั้งยังให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเป็นที่สุด

พื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ถูกแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 8 ส่วนด้วยกัน คือ ห้องจัดแสดงพิเศษ 1,000 Buddha Images   ห้องจัดแสดงA  Khmer Civilization  ห้องจัดแสดงB  The Riligion and Beliefs  ห้องจัดแสดงC  The Great Khmer Kings  ห้องจัดแสดงD  Angkor Wat  ห้องจัดแสดงE  Angkor Thom  ห้องจัดแสดงF  The Story From Stone  ห้องจัดแสดงG  The Ancient Custume  

โดยการนำเสนอจะเรียงตามลำดับและวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์กัมพูชาและก่อนเข้าสู่ห้องจัดแสดง ทุกท่าจะได้รับการต้อนรับสู่ The Brieng  Hall เพื่อรับชมวิดีโอแนะนำการเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามภาษาต่างๆที่จัดเตรียมไว้ถึง 7 ภาษาด้วยกัน คือ ภาษาเขมร จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย

ช่วงบ่าย

ชม เมืองหริหราลัย  ได้ส้รางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 กษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักร์พระนคร ได้รวมเอา เมืองเจนบกกับเมืองเจนน้ำ เข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองหริหราลัย อันหมายถึงที่อยู่ของ พระศิวะและพระวิษณุ ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ นอกจากนี้พระองค์ยังสถาปนาลัทธิ์เทวราชา ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างปราสาทและเทวาลัย เพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้า และที่เมืองหริหราลัยนี้มีปราสาทอยู่่ 3 หลัง คือ ปราสาทพระโค ปราสาทบาโกง ปราสาทโลเลย

ชมปราสาทพะโค ซึ่งเป็นปราสาทอิฐ 6 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แบ่งออกเป็นสองแถวๆละ 3 หลัง โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก องค์ปราสาทเรียงตัวแนวเหนือใต้ ส่วนฐานชั้นล่างเป็นฐานชั้นเดียว ก่อด้วยหินทราย ทางขึ้นอยู่ด้านหน้า องค์ปราสาทด้านหน้าเป็นองค์ใหญ่ที่สุด องค์ปราสาทก่อด้วยอิฐแบบแนบสนิท มีประตูออกด้านเดียว ด้านที่เหลือเป็นประตูหลอก ปราสาทพะโคเป็นปราสาทที่พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่บรรพบุรุษ 

ปราสาทบากอง เป็นปราสาทในกลุ่มปราสาทโลเลย ที่ตั้งอยู่กลางเมืองหริหราลัย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูไศวนิกาย เป็นเทวสถานที่เคารพบูชาสูงสุด ของพระมหากษัตริย์และประชาชน เมื่อพุทธศตวรรษที่ 15 บากองนับเป็นปราสาทในยุคแรกๆ ของอาณาจักรขอม และเป็นวัดบนภูเขาแห่งแรกๆ เป็นวัดประจำรัชกาลของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1

ปราสาทโลเลย  เป็นปราสาทอยู่ทางเหนือสุดในกลุ่มปราสาทโลเลย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เสร็จในสมัยพระเจ้าโศวรมันที่ 1  ศิลปแบบพระโคและบาเค็งเป็นปราสาทที่มีลักษณะเหมือนเกาะ ซึ่งพระเจ้าโศวรมันที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นอยู่กลางบารายอินทรตฎากะ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดา พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ตกแต่งด้วยภาพสลักเทพธิดาที่งดงาม มีการต่อท่อน้ำออกจากลางปราสาทมายังข้างนอก เพื่อให้ชาวบ้านรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าปากนาคราชทั้ง 4 ทิศ
  มื้อเช้า
ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรมธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
นครธม – ตาพรหม - บันทายสรี – นครวัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เมืองนครธม ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหมตาพรหม 

ช่วงบ่าย 
เดินทางออกนอกเมือระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อชมปราสาทบันทายสรี ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อชม ปราสาทนครวัด
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านสู่ เมืองนครธม (Angkor Thom) ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์ ที่มีรูปแบบการสร้างแตกต่างไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

ชมสะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา ส่วนด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร ซึ่งเป็นการแสดงภาพเล่าเรื่องตอนกวนเกษียรสมุทร เพื่อทำน้ำอมฤตของเหล่าเทวดานั่นเอง

ชม ปราสาทบายน (Bayon)เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรูปแบบการก่อสร้างที่โดดเด่น แตกต่างไปจากปราสาทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศานานิกายมหายานอย่างมาก ดังนั้นศิลปการสร้าง การตกแต่ง จึงสื่อถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน

ชม ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้ปราสาทตาพรหมไม่ใช่ปราสาทใหญ่โตและมีความสำคัญเทียบเท่าปราสาทบายน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยังนิยมรากอันใหญ่โตของ ต้นสะปง ที่เกาะกุมเหนือปราสาท และประการสำคัญ ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระองค์เอง

ช่วงบ่าย
ชม ปราสาทบันทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็ก และสร้างจากความตั้งใจของพราหมณ์ แต่ในด้านศิลปกรรมการก่อสร้างนับว่ามีความพิถ๊พิถันเป็นพิเศษ และงดงามไม่แพ้ปราสาทใดๆ เพราะตัวปราสาทถูกสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด การสลักลวดลายจึงดูอ่อช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจริง ซึ่งความสวยงามของปราสาทสสีชมพูแห่งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวขนานนามว่าเป็น ปราสาทแห่งความรัก และนักวิชาการชาวฝรั่งเศสให้ฉายาว่า รัตนชาติแห่งศิลปขอม

15:00      ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นชื่อเรียกของคนไทย สำหรับชาวกัมพูชาจะออกเสียงคำว่านครเป็น นอร์กอร์ ส่วนฝรั่งจะออกเสียงเพี้ยนเป็น อังกอร์ ส่วนสาเหตุที่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่านครวัด เพราะความใหญ่โตของปราสาท และยังเคยเป็นวัดทางพุทธศาสนา ผู้คนในอดีตจึงเรียกรวมกันว่า นครวัด

ปราสาทนครวัด  สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิศณุเทพ ในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็ยพระศพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล หรือทิศแห่งความตาย ซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ปราสาทนครวัด  นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรดาปราสาทขอม ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี โดยใช้หินจากเทือกเขาพนมกุเลนที่ตั้งอยู่ไกลออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ล่องผ่านมาทางแม่น้ำเสียมเรียบ และใช้แรงงานคนนับแสน ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหินมาสร้างมหาปปราสาทแห่งนี้
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน

ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองและรำอัปสรา
ที่พัก โรงแรมธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ปราสาทพระขรรค์ - ปราสาทนาคพัน - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบ เช่น ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทนาคพัน

ช่วงบ่าย
เดินทางชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  นมัสการพระองค์เจค พระองค์จอม จนได้เวลารับประทานอาหารเย็นก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

18.45      นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ

20:45     ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบิน WE 591

21:55     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน Thai Smile โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชม ปราสาทพระขรรค์ สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร เป็นพุทธสถานสมัยบายน พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างอุทิศถวายแด่พระราชบิดา พระเจ้าธด้วยกำแพงรณินทรวรมันที่ 2 เป็นเจดีย์ทรงคว่ำขนาดเล็กจำหลักด้วยศิลาทราย ตั้งอยู่ภายในปราสาทองค์หนึ่ง ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นที่เก็บอัฐิของพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 

ปราสาทพระขรรค์  ล้อมรอบศิลาแลง ตัวอาคารมีลักษณะเด่นที่การก่อสร้างด้วยศิลาสองชั้น  โดยใช้เสาหินทรายกลมขนาดใหญ่รับน้ำหนักโครงสร้าง ที่บานประตูมีรูปสลักอสูรเป็นคู่ๆ ยืนถือกระบอง

ที่ปราสาทพระขรรค์นี้ ภาพสลักพระพุทธรูปมักจะถูกทำลายหรือถูกแก้ใข คงเหลือแต่ภาพจำหลักนูนต่ำของฤาษี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพสลักฤาษีนั่งบำเพียรพรต ในท่าโยคสนะ(นั่งชันเข่าและไขว้เท้า) สลักอยู่ตามผนังหรือเสาในซุ้มเรือนแก้ว

ชม ปราสาทนาคพัน เป็นปราสาทขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนฐานกลม ที่มีลักษณะซ้อนลดหลั่นลงไปเป็นชั้นๆ ชั้นสุดท้านเป็นพญานาค 7 เศียร 2 ตัว โอบล้อมฐานของปราสาท โดยหันส่วนหัวไปทางทิศตะวันออก และส่วนหางวนอ้อมฐานมาบรรจบกันทางทิศตะวันตก ที่ฐานของปราสาทจำหลักรูปดอกบัวรับตัวปราสาท และมีรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแทน

คติความเชื่อที่เกี่ยวกัยการก่อ สร้างปราสาทนาคพัน มีทั้งความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูปนกัน ตัวปราสาทกลางสระสร้างตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา แต่ไม่ปรากฎรูปสลักพระพุทธเจ้า แต่กลับมีรูปสลักรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประดิษฐานอยู่ที่ปราสาททั้ง 4 ทิศ

ช่วงบ่าย
ชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) เป็นศูนย์ที่เปิดสอนวิชาชีพทุกสาขา ให้แก่ชาวเสียมเรียบ เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ พร้อมนี้มีผลงานของนักศึกษาจำหน่ายเป็นของที่ระลึก

ตลาดซาจ๊ะ (Old Market) เชิญท่านซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น ผ้า, เครื่องเงิน, งานแกะสลักหิน และไม้ และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย่
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน

ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารค่ำ 3 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย หรือ อังกฤษ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรมทัวร์
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ทริป
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arrive)
  • สำหรับชาวต่างชาติ ท่านละ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) วันที่ 24 ธันวาคม และ 31 ธันวาคม 2017 ของทางโรงแรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿9,500
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์
เริ่ม ฿10,000
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿11,800
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com