02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 21 ส.ค. 2019 23:14

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม หริหราลัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินไทยสมายล์

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,800

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม  
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
 • ตื่นตากับ
  • ปราสาทนครวัด
  • ปราสาทบันทายสรี 
  • ปราสาทบายน  
  • ปราสาทตาพรหม 
  • ความงามของเมืองหริหราลัย  
 • เยี่ยมชม
  • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • พักผ่อนช้อปสบาย
  • ตลาดซาจ๊ะ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันเดินทาง ต.ค. 2019 - มี.ค. 2020
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง   2  คน  12,800.-
เดินทาง  3 - 5  คน  11,900.-
เดินทาง  6 - 8  คน  11,000.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  2,900.-
วันเดินทาง เม.ย.- ก.ย. 2019
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา/คน
เดินทาง   2  คน  11,800.-
เดินทาง  3 - 5  คน  10,800.-
เดินทาง  6 - 8  คน  9,800.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  2,000.-
หมายเหตุ ! ราคานี้ยังไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 ธันวาคม และ 31 ธันวาคม 2019 ของทางโรงแรม

รายละเอียด

วันที่ 1
เมืองเสียมเรียบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ – เมืองหริหราลัย
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • 05:30      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาร์เตอร์ สายการบินไทยสไมล์ ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • 07:25      ออกเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเที่ยวบิน WE 588
 • 08:40      เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
ช่วงบ่าย
 • เดินทางสู่เมืองหริหราลัย ชมปราสาทพะโค ปราสาทบากอง ปราสาทโลเลย
เมืองหริหราลัย 
 • ได้ส้รางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 กษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักร์พระนคร ได้รวมเอา เมืองเจนบกกับเมืองเจนน้ำ เข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองหริหราลัย อันหมายถึงที่อยู่ของ พระศิวะและพระวิษณุ ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ นอกจากนี้พระองค์ยังสถาปนาลัทธิ์เทวราชา ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างปราสาทและเทวาลัย เพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้า และที่เมืองหริหราลัยนี้มีปราสาทอยู่่ 3 หลัง คือ ปราสาทพระโค ปราสาทบาโกง ปราสาทโลเลย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์  มีการจัดแสดงในรูปแบบผสมผสานระหว่างผลงานอันทรงคุณค่าจากศิลปะขอมโบราณกับเทคโนโลยี่แบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อให้คนรุ๋นใหม่ได้เข้าศึกษาและหาความรู้ได้ง่าย
 • เมืองหริหราลัย  ได้ส้รางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14  อันหมายถึงที่อยู่ของพระศิวะและพระวิษณุ ประกอบด้วย
 1. ปราสาทพะโค  ปราสาทอิฐ 6 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แบ่งออกเป็นสองแถวๆละ 3 หลัง โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
 2. ปราสาทบากอง ปราสาทในกลุ่มปราสาทโลเลย ที่ตั้งอยู่กลางเมืองหริหราลัย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูไศวนิกาย 
 3. ปราสาทโลเลย  ปราสาทอยู่ทางเหนือสุดในกลุ่มปราสาทโลเลย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เป็น ศิลปแบบพระโคและบาเค็ง
  มื้อเช้า    ภัตตาคาร
มื้อเย็น    ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรมธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
นครธม – ตาพรหม - บันทายสรี – นครวัด
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เมืองนครธม ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหมตาพรหม 
ช่วงบ่าย 
 • เดินทางออกนอกเมือระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อชมปราสาทบันทายสรี ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อชม ปราสาทนครวัด
ปราสาทนครวัด  
 • สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิศณุเทพ ในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็ยพระศพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล หรือทิศแห่งความตาย ซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
 • ปราสาทนครวัด  นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรดาปราสาทขอม ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี โดยใช้หินจากเทือกเขาพนมกุเลนที่ตั้งอยู่ไกลออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ล่องผ่านมาทางแม่น้ำเสียมเรียบ และใช้แรงงานคนนับแสน ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหินมาสร้างมหาปปราสาทแห่งนี้
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองนครธม   เป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด  
 1. สะพานนาคราช   สะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดิน
 2. ปราสาทบายน   เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ 
 3. ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  
 • ปราสาทบันทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด การสลักลวดลายจึงดูอ่อช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจริง 
 •  ปราสาทนครวัด  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ 
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร
มื้อเย็น          ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองและรำอัปสรา
ที่พัก โรงแรมธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ปราสาทพระขรรค์ - ปราสาทนาคพัน - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง&ช้อมูล ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบ เช่น ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทนาคพัน
ช่วงบ่าย
 • เดินทางชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  นมัสการพระองค์เจค พระองค์จอม จนได้เวลารับประทานอาหารเย็นก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 18.45       นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ
 • 20:45       ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบิน WE 591
 • 21:55       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน Thai Smile โดยสวัสดิภาพ
ปราสาทพระขรรค์ 
 • สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร เป็นพุทธสถานสมัยบายน พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างอุทิศถวายแด่พระราชบิดา พระเจ้าธด้วยกำแพงรณินทรวรมันที่ 2 เป็นเจดีย์ทรงคว่ำขนาดเล็กจำหลักด้วยศิลาทราย ตั้งอยู่ภายในปราสาทองค์หนึ่ง ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นที่เก็บอัฐิของพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 
 • ที่ปราสาทพระขรรค์นี้ ภาพสลักพระพุทธรูปมักจะถูกทำลายหรือถูกแก้ใข คงเหลือแต่ภาพจำหลักนูนต่ำของฤาษี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพสลักฤาษีนั่งบำเพียรพรต ในท่าโยคสนะ นั่งชันเข่าและไขว้เท้า สลักอยู่ตามผนังหรือเสาในซุ้มเรือนแก้ว
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ปราสาทพระขรรค์   ปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร เป็นพุทธสถานสมัยบายน พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างอุทิศถวายแด่พระราชบิดา 
 • ปราสาทนาคพัน   ปราสาทขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนฐานกลม ที่มีลักษณะซ้อนลดหลั่นลงไปเป็นชั้นๆ ชั้นสุดท้านเป็นพญานาค 7 เศียร 2 ตัว โอบล้อมฐานของปราสาท 
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ Les Artisan d'Angkor เป็นศูนย์ที่เปิดสอนวิชาชีพทุกสาขา ให้แก่ชาวเสียมเรียบ เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ พร้อมนี้มีผลงานของนักศึกษาจำหน่ายเป็นของที่ระลึก
 • ตลาดซาจ๊ะ Old Market 
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร
มื้อเย็น          ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารค่ำ 3 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย หรือ อังกฤษ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรมทัวร์
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ทริป
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arrive)
  • สำหรับชาวต่างชาติ ท่านละ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) วันที่ 24 ธันวาคม และ 31 ธันวาคม 2017 ของทางโรงแรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿9,500
อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์
เริ่ม ฿10,000
อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿11,800
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com