02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 11 ธ.ค. 2023 13:13

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม หริหราลัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินไทยสมายล์

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,700

ไฮไลท์ทริป

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม  
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี 
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
 • เมืองหริหราลัย  
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซาจ๊ะ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันเดินทาง เม.ย. - ก.ย. 2020
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง       2  คน  12,000
เดินทาง  3 - 5  คน  10,800
เดินทาง  6 - 8  คน  9,700
พักเดี่ยวเพิ่ม  2,000

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเสียมเรียบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ – เมืองหริหราลัย
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 05:30   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทยสไมล์ 
 • 07:25   ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ เที่ยวบินที่ WE588 
 • 08:20   ถึงสนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ พาท่านไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 • เดินทางสู่เมืองหริหราลัย ชมปราสาทพะโค ปราสาทบากอง ปราสาทโลเลย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์  Angkor National Museum ชมงานศิลปะต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนครวัด ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
 • เมืองหริหราลัย  สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14  หมายถึงที่อยู่ของพระศิวะและพระวิษณุ ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง คือ 
  • ปราสาทพะโค  ปราสาทอิฐ 6 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แบ่งออกเป็นสองแถวๆละ 3 หลัง โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 
  • ปราสาทบากอง ปราสาทในกลุ่มปราสาทโลเลย ที่ตั้งอยู่กลางเมืองหริหราลัย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูไศวนิกาย 
  • ปราสาทโลเลย  ปราสาทอยู่ทางเหนือสุดในกลุ่มปราสาทโลเลย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เป็น ศิลปะแบบพระโคและบาเค็ง
  เช้า    ภัตตาคาร
เย็น    ภัตตาคาร 
ที่พัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
นครธม – ตาพรหม - บันทายสรี – นครวัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เมืองนครธม ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหม 
 • เดินทางออกนอกเมืองระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อชมปราสาทบันทายสรี ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อชม ปราสาทนครวัด
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองนครธม Angkor Thom ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง
  • สะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูร
  • ปราสาทบายน  Bayon ศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบ
  • ปราสาทตาพรหม Ta Prohm  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  
 • ปราสาทบันทายสรี Banteay Srei ปราสาทขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงาม
 • ปราสาทนครวัด Angkor Wat  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงระบำอัปสรา
ที่พัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ปราสาทพระขรรค์ - ปราสาทนาคพัน - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบ เช่น ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทนาคพัน
 • เดินทางชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตลาดซาจ๊ะ
 • 18:45   เดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 20:45   เหินฟ้าจากสนามบินเสียมเรียบ สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE591
 • 21:55   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ปราสาทพระขรรค์  ปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร เป็นพุทธสถานสมัยบายน พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างอุทิศถวายแด่พระราชบิดา 
 • ปราสาทนาคพัน  ปราสาทขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนฐานกลม ที่มีลักษณะซ้อนลดหลั่นลงไปเป็นชั้นๆ ชั้นสุดท้านเป็นพญานาค 7 เศียร 2 ตัว โอบล้อมฐานของปราสาท 
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ Les Artisan d'Angkor เป็นศูนย์ที่เปิดสอนวิชาชีพทุกสาขา ให้แก่ชาวเสียมเรียบ เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ มีผลงานของนักศึกษาจำหน่ายเป็นของที่ระลึก
 • ตลาดซาจ๊ะ Old Market 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ )
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้า
  • ทำวีซ่า แบบ On Arrival ที่สนามบินเสียมเรียบ ประมาณ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม ของทางโรงแรม
ราคาสำหรับเด็ก
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่คิดค่าบริการ
 • เด็กอายุ 2 - 11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริม นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65% 
 • เด็กอายุ 2 - 11 ปี ใช้เตียงเสริม นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75%
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿9,200
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์
เริ่ม ฿10,100
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com