02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 9:06

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿7,700

ไฮไลท์ทริป

ตื่นตากับ

 • เมืองหริหราลัย
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เพลิดเพลิน
 • ตลาดมืด Night Market      
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันเดินทาง เม.ย. 2019 - ก.ย. 2020
จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง       2  คน 9,200
เดินทาง  3 - 5  คน 9,000
เดินทาง   6 - 8  คน 7,700
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเสียบเรียบ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ - องค์เจ็ก องค์จอม - เมืองหริหราลัย - ปราสาทบันทายสรี
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 06:00   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
 • 08:00   ออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ เที่ยวบินที่ PG903 
 • 09:00   ถึงสนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ พาท่านไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ นมัสการองค์เจ็ก องค์จอม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เมืองหริหราลัย  และ ปราสาทบันทายสรี
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์  Angkor National Museum ชมงานศิลปะต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนครวัด ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
 • เมืองหริหราลัย  สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14  หมายถึงที่อยู่ของพระศิวะและพระวิษณุ ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง คือ
  • สะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูร
  • ปราสาทบายน  Bayon ศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบ
  • ปราสาทตาพรหม Ta Prohm  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 • ปราสาทบันทายสรี Banteay Srei ปราสาทขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงาม
อาหาร กลางวัน      ภัตตาคาร
เย็น            ภัตตาคาร
ที่พัก Tara Angkor Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
เมืองนครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม  ปราสาทตาพรหม ก่อนทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ และตลาดซ่าจ๊ะ จนได้เวลานัดหมาย
 • 17:00   เดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 19:30   เหินฟ้าจากสนามบินเสียมเรียบ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG908
 • 20:25   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองนครธม  เป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัส
  • สะพานนาคราช  เป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดิน
  • ปราสาทบายน Bayon เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ
  • ปราสาทตาพรหม  Ta Prohm ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 • ปราสาทนครวัด Angkor Wat สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทง
 • ค่าเข้าชมปราสาทเมืองเสียมเรียบ 1 วัน
 • ค่ารถนำเที่ยว
 • ค่าไกด์ภาษาไทย หรือ อังกฤษ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
 • ประกันอุบัติเหตุ
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ ทริป
 • ค่าวีซ่าเข้ากัมพูชา
  • ชาวต่างชาติ ต้องทำวีซ่า ณ หน้าด่านประมาณ USD 30-35 หรือประมาณ 1,300 บาท ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 ธันวาคม และ 31 ธันวาคม 2019 ของทางโรงแรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
ราคาสำหรับเด็ก
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่คิดค่าบริการ
 • เด็กอายุ 2 - 11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริม นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65% 
 • เด็กอายุ 2 - 11 ปี ใช้เตียงเสริม นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75%
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿7,100
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com