02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:02

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿10,000

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
ตื่นตากับ
 • เมืองหริหราลัย
 • เขาพนมกุเลน
 • ปราสาทบันทายสรี
 • นครวัด
 • นครธม
 • ปราสาทตาพรหม
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันเดินทาง 10 ม.ค. - 31 มี.ค.
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง  2  คน  14,000.-
เดินทาง  3 - 5  คน  13,100.-
เดินทาง  6 - 8  คน  11,700.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  3,000.-
วันเดินทาง 01 เม.ย. - 30 ก.ย.
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา/คน
เดินทาง  2  คน  12,500.-
เดินทาง  3 - 5  คน  11,500.-
เดินทาง  6 - 8  คน  10,000.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  2,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1
เสียมเรียบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - เมืองหริหราลัย
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า   
06:00     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า

08:00     เดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG903 

09:00     เดินทางถึงสนามบินเมืองเสียมเรียบ ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ เพื่อนำชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์

ช่วงบ่าย
เดินทางชมเมืองหริหราลัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ของเมืองเสียมเรียบ ที่มีการจัดแสดงในรูปแบบผสมผสานระหว่างผลงานอันทรงคุณค่าจากศิลปะขอมโบราณกับเทคโนโลยี่แบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อให้คนรุ๋นใหม่ได้เข้าศึกษาและหาความรู้ได้ง่าย ทั้งยังให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเป็นที่สุด

พื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ถูกแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 8 ส่วนด้วยกัน คือ ห้องจัดแสดงพิเศษ 1,000 Buddha Images   ห้องจัดแสดงA  Khmer Civilization  ห้องจัดแสดงB  The Riligion and Beliefs  ห้องจัดแสดงC  The Great Khmer Kings  ห้องจัดแสดงD  Angkor Wat  ห้องจัดแสดงE  Angkor Thom  ห้องจัดแสดงF  The Story From Stone  ห้องจัดแสดงG  The Ancient Custume  

โดยการนำเสนอจะเรียงตามลำดับและวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์กัมพูชาและก่อนเข้าสู่ห้องจัดแสดง ทุกท่าจะได้รับการต้อนรับสู่ The Brieng  Hall เพื่อรับชมวิดีโอแนะนำการเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามภาษาต่างๆที่จัดเตรียมไว้ถึง 7 ภาษาด้วยกัน คือ ภาษาเขมร จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย

ช่วงบ่าย   
ชม เมืองหริหราลัย  ได้ส้รางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 กษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักร์พระนคร ได้รวมเอา เมืองเจนบกกับเมืองเจนน้ำ เข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองหริหราลัย อันหมายถึงที่อยู่ของ พระศิวะและพระวิษณุ ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ นอกจากนี้พระองค์ยังสถาปนาลัทธิ์เทวราชา ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างปราสาทและเทวาลัย เพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้า และที่เมืองหริหราลัยนี้มีปราสาทอยู่่ 3 หลัง คือ ปราสาทพระโค ปราสาทบาโกง ปราสาทโลเลย

ชม ปราสาทพะโค ซึ่งเป็นปราสาทอิฐ 6 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แบ่งออกเป็นสองแถวๆละ 3 หลัง โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก องค์ปราสาทเรียงตัวแนวเหนือใต้ ส่วนฐานชั้นล่างเป็นฐานชั้นเดียว ก่อด้วยหินทราย ทางขึ้นอยู่ด้านหน้า องค์ปราสาทด้านหน้าเป็นองค์ใหญ่ที่สุด องค์ปราสาทก่อด้วยอิฐแบบแนบสนิท มีประตูออกด้านเดียว ด้านที่เหลือเป็นประตูหลอก ปราสาทพะโคเป็นปราสาทที่พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่บรรพบุรุษ 

ชม ปราสาทบากอง เป็นปราสาทในกลุ่มปราสาทโลเลย ที่ตั้งอยู่กลางเมืองหริหราลัย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูไศวนิกาย เป็นเทวสถานที่เคารพบูชาสูงสุด ของพระมหากษัตริย์และประชาชน เมื่อพุทธศตวรรษที่ 15 บากองนับเป็นปราสาทในยุคแรกๆ ของอาณาจักรขอม และเป็นวัดบนภูเขาแห่งแรกๆ เป็นวัดประจำรัชกาลของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1

ชม ปราสาทโลเลย  เป็นปราสาทอยู่ทางเหนือสุดในกลุ่มปราสาทโลเลย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เสร็จในสมัยพระเจ้าโศวรมันที่ 1  ศิลปแบบพระโคและบาเค็งเป็นปราสาทที่มีลักษณะเหมือนเกาะ ซึ่งพระเจ้าโศวรมันที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นอยู่กลางบารายอินทรตฎากะ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดา พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ตกแต่งด้วยภาพสลักเทพธิดาที่งดงาม มีการต่อท่อน้ำออกจากลางปราสาทมายังข้างนอก เพื่อให้ชาวบ้านรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าปากนาคราชทั้ง 4 ทิศ
อาหาร มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร

มื้อเย็น    
ภัตตาคาร
ที่พัก http://www.taraangkorhotel.com/ หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2
พนมกุเลน - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางไปชม เขาพนมกุเลน (Phnom Kulen) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเสียมเรียบประมาณ 70 กิโัลเมตร

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับจากเขาพนมกุเลน สู่ตัวเมืองเสียมเรียบ ชมปราสาทบันทายสรี  ปราสาทนครวัด
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เขาพนมกุเลน  การเดินทางสู่เขาพนมกุเลนนั้น ในช่วงที่เป็นถนนอยู่บนเขานั้นเป็นเส้นทาง One Way ทางกัมพูชาจะให้รถเดินทางขึ้นในช่วงตอนเช้า และลงในช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป

เขาพนมกุเลน  ในอดีตไม่ได้เป็นแหล่งหินสำคัญในการนำไปสร้างปราสาทต่างๆเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเคยเป็นเมืองหนึ่งของชาวขอมในยุค พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่งทรงสร้างเทวาลัย บริเวณต้นน้ำเพื่อทำสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ประชาชน

เขาพนมกุเลน เป็นเทือกเขาสูง เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำเสียมเรียบ ที่ใหลผ่านไปย้งตัวเมือง ก่อนจะไปบรรจบกับโตนเลสาบ

สิ่งที่ต้องชมบนเขาพนมกุเลน

ศิวลึงค์พันองค์ใต้น้ำ
 ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายนั้นบูชาศิวลึงค์ โดยศิวลึงค์จะเป็นตัวแทนของพระศิวะ และอวัยวะเพศชาย ส่วนฐานโยนีที่อยู่ใต้ศิวลึงค์นั้นจะเป็นตัวแทนของนางอุมาเทวี และอวัยวะเพศหญิง สำหร้บการบูชาศิวลึงค์นั้น พราหมณ์จะะนำน้ำมาราดบนศิวลึงค์ จากนั้นน้ำจะใหลไปยังฐานโยนี และใหลออกไปทางท่อโสมสูตร เพื่อให้ผู้คนที่มารองรับน้ำนำไปดื่มกิน ซึ่งในอดีตมีความเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคภัยใข้เจ็บได้

น้ำตกพนมกุเลน  ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากต้นน้ำประมาณ 2-3 ร้อยเมตร ลักษณะเป็นน้ำตกสองชั้น ชั้นแรกเป็นเพียงน้ำตกชั้นเล็กๆมีแอ่งน้ำ และลำธารให้เล่นน้ำอย่างดี ส่วนชั้นล่างต้องเดินลงเขาเมื่อถึงข้างล่างจะเห็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณ 30 เมตร

วัดพระองค์ธม  ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวน้ำตก จุดเด่นของวัดอยู่ที่ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่แกะสลักจากหินขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี พศ.1701 สมัยพระเจ้าศรีสุคณธนบุตร และพระเจ้าองค์จันทร์ที่ 1 โดยทางวัดได้สร้างโบสถ์คลุมองค์พระไว้ การใหว้พระจะต้องเดินขึ้นบันใดสู่เนินเขา และยังเป็นจุดชมวิวธรรมชาติของป่าเขาพนมกุเลนได้อย่างกว้างไกลด้วย

ช่วงบ่าย    
ชม ปราสาทบันทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็ก และสร้างจากความตั้งใจของพราหมณ์ แต่ในด้านศิลปกรรมการก่อสร้างนับว่ามีความพิถ๊พิถันเป็นพิเศษ และงดงามไม่แพ้ปราสาทใดๆ เพราะตัวปราสาทถูกสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด การสลัลวดลายจึงดูอ่อช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจริง ซึ่งความสวยงามของปราสาทสสีชมพูแห่งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวขนานนามว่าเป็น ปราสาทแห่งความรัก และนักวิชาการชาวฝรั่งเศสให้ฉายาว่า รัตนชาติแห่งศิลปขอม

ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นชื่อเรียกของคนไทย สำหรับชาวกัมพูชาจะออกเสียงคำว่านครเป็น นอร์กอร์ ส่วนฝรั่งจะออกเสียงเพี้ยนเป็น อังกอร์ ส่วนสาเหตุที่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่านครวัด เพราะความใหญ่โตของปราสาท และยังเคยเป็นวัดทางพุทธศาสนา ผู้คนในอดีตจึงเรียกรวมกันว่า นครวัด

ปราสาทนครวัด  สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิศณุเทพ ในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็ยพระศพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล หรือทิศแห่งความตาย ซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ปราสาทนครวัด  นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรดาปราสาทขอม ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี โดยใช้หินจากเทือกเขาพนมกุเลนที่ตั้งอยู่ไกลออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ล่องผ่านมาทางแม่น้ำเสียมเรียบ และใช้แรงงานคนนับแสน ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหินมาสร้างมหาปปราสาทแห่งนี้
อาหาร มื้อเช้า       
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
   
ร้านอาหาร 

มื้อเย็น
 
   
ภัตตาคาร  พร้อมชมการร่ายรำของเหล่านางอัปสรา
ที่พัก http://www.taraangkorhotel.com/ หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3
 เมืองนครธม - ปราสาทตาพรหม - องค์เจค องค์จอม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซ่าจ๊ะ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
แผนที่  
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
ชมปราสาทนครวัด เมืองบายน ปราสาทตาพรหม

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยัง ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ และสบายๆกับตลาดซาจ๊ะ ก่อนที่จะได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

17:00      นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ

19:30      เดินทางกลับโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG908

20:25     เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
นำท่านสู่ เมืองนครธม (Angkor Thom) ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์ ที่มีรูปแบบการสร้างแตกต่างไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

ชมสะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา ส่วนด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร ซึ่งเป็นการแสดงภาพเล่าเรื่องตอนกวนเกษียรสมุทร เพื่อทำน้ำอมฤตของเหล่าเทวดานั่นเอง

ชม ปราสาทบายน (Bayon)เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรูปแบบการก่อสร้างที่โดดเด่น แตกต่างไปจากปราสาทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศานานิกายมหายานอย่างมาก ดังนั้นศิลปการสร้าง การตกแต่ง จึงสื่อถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน

ชมลานช้าง ระเบียงที่มีความสูง 3 เมตร ยาวประมาณ 350 เมตร ตั้งขนานไปกับกำแพงของพระราชวังหลวง สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เชื่อกันว่าใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญๆ อาทิเช่น การสวนสนามของกองทัพหลวง การซ้อมรบไปถึงการเฉลิมฉลองต่างๆ 

ลานช้าง มีทางขึ้นทั้งหมด 5 ทาง โดยมีบันใดตรงกลางมีขนาดใหญาที่สุด สำหรับใช้เป็นทางเดินของกษัตริย์ ใช้เป็นทางลงสำหรับสนามด้านล่าง ส่วนที่มาของชื่อล้านช้างก็คือ บริเวณฐานด้านหน้ามีภาพ สลักรูปช้าง อยู่เป็นจำนวนมาก   นอกจากนี้ยังมีรูปพญาครุฑ อยู่ตรงระเบียงครุฑ(ลานพระเกียรติ) ด้านหน้าอีกด้วย

ชมลานพระเจ้าขี้เรื้อน  สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำก้อนหินมาเรียงกันจนสูงเป็นทางเดินที่วกวน และทางในทางเดินยังเต็มไปด้วยภาพสลักมากมาย ทั้ง พญานาค อสูร เทวดา นางอัปสรา หรือแม้แต่ม้า 5 หัว 

ลานพระเจ้าขี้เรื้อน ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นลานพระราชทานเพลิงศพของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ส่วนด้านบนสุดมีรูปจำลองพญายมราช ซึ่งมีความเชื่อกันว่าสาเหตุที่นิ้วมือด้านขวาหายไป ก็เนื่องจากเป็นโรคเรื้อนเช่นเดียวกันกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงประชวรด้วยโรคเรื้อนเช่นเดียวกัน และด้วยโรคเรื้อนนี่เองทำให้พระองค์ทรงมีพระราชดำหริ ให้สร้าง อโรคยาศาล หรือโรงพยาบาลถึง 102 แห่ง เพื่อรักษาโรคเรื้อนและโรคอื่นๆให้กับประชน

ชม ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้ปราสาทตาพรหมไม่ใช่ปราสาทใหญ่โตและมีความสำคัญเทียบเท่าปราสาทบายน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยังนิยมรากอันใหญ่โตของ ต้นสะปง ที่เกาะกุมเหนือปราสาท และประการสำคัญ ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระองค์เอง
ช่วงบ่าย

นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจก   พระองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเรียบให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก เพราะตลอดทั้งวันจะมีชาวเขมรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมากราบใหว้สักการะกันไม่ขาดสาย

ชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) เป็นศูนย์ที่เปิดสอนวิชาชีพทุกสาขา ให้แก่ชาวเสียมเรียบ เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ พร้อมนี้มีผลงานของนักศึกษาจำหน่ายเป็นของที่ระลึก

ตลาดซาจ๊ะ (Old Market) เชิญท่านซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น ผ้า, เครื่องเงิน, งานแกะสลักหิน และไม้ และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย่
อาหาร มื้อเช้า       
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน

ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารค่ำ 2 มื้อ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย หรือ อังกฤษ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรม
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ ทริป
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arrival)
  • สำหรับลูกค้าต่างชาติ ท่านละ USD 35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1-2 รูป
  • สำหรับลูกค้าคนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ยังไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) ของคืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม 2017 ของทางโรงแรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿9,500
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม หริหราลัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินไทยสมายล์
เริ่ม ฿9,800
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿11,800
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com