02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 23:55

ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿29,000

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับความสวยงาม
 • จุดชมวิวเมืองและสนามบินพาโร
 • วัดทักซัง  วิหารบนหน้าผาสูง
 • ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติคือ Takin 
 • ทิมพูซอง
 • พูนาคาซอง
ไหว้พระชมวิว
 • หลวงพ่อสัจธรรม ชมวิวเมืองทิมพู
 • วัดคิวชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ
เยี่ยมชม&ช้อป
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ 
 • Post Office เมืองทิมพู
 • ศูนย์ช้อบปิ้งเมืองพาโร
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง / Low Season ราคา / คน
เดินทาง      2        คน 32,500
เดินทาง    3 - 10    คน  29,000
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500
Low season เดือน   ธค. มค. กพ. มิย. กค. สค.  
จำนวนผู้เดินทาง / High Season ราคา / คน
เดินทาง        2         คน 38,800
เดินทาง     3 - 10     คน  35,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000
High season เดือน  มีค. เมย. พค. กย. ตค. พย.  

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - พาโร - จุดชมวิวสนามบินพาโร - วัดคิชู - ทิมพู
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   
 • 03:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - W สายการบิน ดรุกแอร์
 • 05:00    ออกเดินทางสู่เมืองพาโร  เที่ยวบิน KB1 31 
 • 08:20    เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว 
 • เมืองพาโร  พื้นที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,200 เมตร  ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย
 • นำชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น จุดชมวิวสนามบินพาโร  ชมพาโรซอง ไหว้พระที่วัดคิชู 
 • เดินทางสู่ เมืองทิมพู ราชธานีแห่งภูฏานโดยทางรถยนต์ ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูฏาน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • นำขึ้นจุดชมวิวเมืองและสนามบินเมืองพาโร
 • ชมวัดคิชู  Kytchu Lhakhang  วัดคิชูเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สุดของภูฏาน 
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน  National Museum of Bhutan ตั้งอยู่ในป้อมตาซอง 
 • ระหว่างเดินทางสู่ เมืองทิมพู หยุดที่ Chozom จุดบรรจบของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูก่อนใหลลงสู่มหาสมุทร
 • นำเข้าเช็คอินที่พัก ทำธุระส่วนตัว ก่อนที่ชมเมืองทิมพู
 • ชม เมืองทิมพู ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ใช้ไฟจราจร ท่านจะรู้สึกได้ถึงการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิม และความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแต่งกาย
 • อิสระซื้อ ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ เช่น ผ้าทอภูฏาน เครื่องประดับเงิน ไม้แกะสลัก ภาพพระบฏ Thangka น้ำผึ้ง และหนังสือได้ที่นี่
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคารพื้นเมือง
เย็น          ร้านอาหาร
ที่พัก Hotel Galingkha หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 2
ทิมพู - มหาสถูปพระบรมอัฐิ - หลวงพ่อสัจจธรรม - ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน - โรงเรียนสอนงานศิลปะ - ทิมพูโรซอง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในเมืองทิมพู  ชมมหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิ  หลวงพ่อสัจธรรม ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน    
 • ชมโรงเรียนสอนงานศิลปะ  ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน ทิมพูโรซอง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  National Memorial Chorten  หรือที่เรียกอีกชื่อว่า อนุสรณ์สถานทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน
 • หลวงพ่อสัจจธรรม  Buddha Dordenma Statue  พระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก 
 • สถานอนุรักษ์ตัวทาคิน  Motithang Takin Preserve  เป็นเหมือนสวนสัตว์เล็กๆ มีตัวทาคินซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน  รูปร่างหน้าตาคล้ายวัวผสมแพะ
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ  เป็นสถาบันที่สอนงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้หลักสูตร 6 ปี 
 • หอสมุดแห่งชาติภูฏาน National Library Bhutan  เป็นที่เก็บรักษาหนังสือ วรรณคดีโบราณ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งพระไตรปิฏกอายุนับร้อยปี   
 • ทิมพูซอง  Thimphu Dzong  สัญลักษณ์ของเมืองหลวงทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมเชิงเขาที่งดงาม ใช้เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล และเป็นพระราชวังของกษัตริย์ปัจจุบัน
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Galingkha หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 3
ทิมพู - วัดชันกังคา - ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน - วัดแม่ชี  ซิลูคา - โรงเรียนสอนงานศิลปะ - พาโร
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองทิมพู เช่น    วัดชันกังคา ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน       
 • เดินทางสู่มืองพาโร นำชมพาโรซอง อิสระชมสินค้าของฝากตลาดเมืองพาโร
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • ชม วัดชันกังคา Changangkha Temple  วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งถูกสร้างใน ค.ศ. ที่ 14 หรือ กว่า 600 ปี
 • ชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน Post Office  ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตรา ไปรษณี ยากร ที่งดงามของภูฏานที่ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่ ภูฏานจัดเป็นประเทศ เจ้าแห่งสแตมป์ แห่งหนึ่งของโลก
 • ชม วัดแม่ชี ซิลูคา Zilukha Nunnary  ซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวในทิมพูที่มีแม่ชีจำวัดและศึกษาเล่าเรียนอยู่
 • ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน The Folk Heritage Museum อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก
 • เดินทางสู่ เมืองพาโร เมื่อเดินทางถึงเมืองพาโร นำท่านเข้าสู่ที่พัก หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Bhutan Mandala Resort หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 4
เมืองพาโร - วัดทักซัง - พาโร
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวสู่ วัดทักซัง
 • เดินทางกลับจากวัดทัดซัง พร้อมอิสระซื้อของฝากในเมืองพาโร
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ที่องค์กูรูปัทมสัมภวะได้เดินทางมาบำเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยู่ในถ้ำบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยังเป็นผู้นำเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนี้ ตามความเชื่อของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า ถ้ำเสือ (Tiger Nest) หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต จะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต
 • การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึ้นได้แค่เนินเขาเท่านั้น จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือขี่ม้า เนื่องจากปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว จึงอาจทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจึงแนะนำให้เดินเท้าขึ้นเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าท่านใด มีทักษะในการขี่ม้าขึ้นเขา หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อทำการจองม้าให้ท่าน ลูกค้าจ่ายค่าขี่ม้าเอง สำหรับการขี่ม้าจากจุดจอดรถถึงจุดพักทาง แต่หากต้องการขี่ม้าไปจนถึงจุด View point จะต้องเสียค่าม้าเพิ่มเติม ยังไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า
 • ช่วงบ่าย นำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา ไม่สามารถอนุญาติให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้ เนื่องจาก อันตรายเป็นอย่างมากต่อตัวผู้เดินทาง
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel  Galigkha หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 5
พาโรซอง - สนามบินพาโร - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      
 • หลังอาหาร นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆ เมืองพาโร
 • 13:30    สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 16:10    เหินฟ้าจากสนามบินพาโร โดยสายการบินดรุกแอร์  เที่ยวบินที่ KB 152
 • 20:20    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พาโรซอง Paro Dzong หรือ รินปุงซอง ตั้งอยู่ที่เมืองพาโร ได้ชื่อว่าเป็นซองที่มีรูปทรงสวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน
 • นำชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆเมืองพาโร
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 3 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่าวีซ่า
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ  
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ไม่รวมค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ (เช่น ค่าเครื่องดื่ม และ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com