02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 23:29

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา วังดี ผ็อบจิกะ 7 วัน 6 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

7 วัน 6 คืน
เริ่ม ฿42,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับความสวยงาม
 • จุดชมวิวเมืองและสนามบินพาโร
 • วัดทักซัง  วิหารบนหน้าผาสูง
 • ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติคือ Takin 
 • หุบเขาผ็อบจิกะ Phobjikha 
 • ทิมพูซอง
 • พูนาคาซอง
ไหว้พระชมวิว
 • หลวงพ่อสัจธรรม ชมวิวเมืองทิมพู
 • วัดคิวชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ
 • วัดชิมิลาคาง
เยี่ยมชม & ช้อป
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ 
 • Post Office เมืองทิมพู
 • หอสมุดแห่งชาติ
 • ศูนย์ช้อบปิ้งเมืองพาโร
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง / Low Season ราคา / คน
เดินทาง         2        คน 46,000
เดินทาง      3 - 10     คน  40,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500
Low season เดือน   ธค. มค. กพ. มิย. กค. สค.  
จำนวนผู้เดินทาง / High Season ราคา / คน
เดินทาง        2         คน 55,300
เดินทาง     3 - 10     คน  49,800
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900
High season เดือน  มีค. เมย. พค. กย. ตค. พย.  

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - พาโร - จุดชมวิวสนามบินพาโร - วัดคิชู - ทิมพู
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • 03:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - W สายการบิน ดรุกแอร์
 • 05:00    ออกเดินทางสู่เมืองพาโร  เที่ยวบิน KB1 31 
 • 08:20    เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว 
 • เมืองพาโร  พื้นที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,200 เมตร  ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย
 • ไกด์ให้การต้อนรับพร้อมนำชมสถุานที่ท่องเที่ยว เช่น จุดชมวิวสนามบินพาโร  ชมพาโรซอง ใหว้พระที่วัดคิชู 
 • เดินทางสู่ เมืองทิมพู ราชธานีแห่งภูฏานโดยทางรถยนต์ ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง  ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูฏาน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว     
 • นำขึ้นจุดชมวิวเมืองและสนามบินเมืองพาโร
 • ชมวัดคิชู  Kytchu Lhakhang วัดคิชูเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สุดของภูฏาน 
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน National Museum of Bhutan ตั้งอยู่ในป้อมตาซอง  
 • ระหว่างเดินทางสู่ เมืองทิมพู หยุดที่ Chozom จุดบรรจบของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูก่อนใหลลงสู่มหาสมุทร
 • นำเข้าเช็คอินที่พัก ทำธุระส่วนตัว ก่อนที่ชมเมืองทิมพู
 • ชม เมืองทิมพู ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ใช้ไฟจราจร ท่านจะรู้สึกได้ถึงการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิม และความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแต่งกาย
 • อิสระซื้อ ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ เช่น ผ้าทอภูฏาน เครื่องประดับเงิน ไม้แกะสลัก ภาพพระบฏ Thangka น้ำผึ้ง และหนังสือได้ที่นี่
อาหาร กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น          ร้านอาหาร
ที่พัก Hotel Galingkha หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 2
ทิมพู - มหาสถูปพระบรมอัฐิ - หลวงพ่อสัจจธรรม - ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน - โรงเรียนสอนงานศิลปะ - ทิมพูโรซอง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในเมืองทิมพู  ชมมหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิ  หลวงพ่อสัจธรรม ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน       
 • ชมโรงเรียนสอนงานศิลปะ  ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน ทิมพูโรซอง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว     
 • อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  National Memorial Chorten หรือที่เรียกอีกชื่อว่า อนุสรณ์สถานทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน
 • หลวงพ่อสัจจธรรม  Buddha Dordenma Statue พระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก 
 • สถานอนุรักษ์ตัวทาคิน Motithang Takin Preserve เป็นเหมือนสวนสัตว์เล็กๆ มีตัวทาคินซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน  รูปร่างหน้าตาคล้ายวัวผสมแพะ
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ เป็นสถาบันที่สอนงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้หลักสูตร 6 ปี 
 • หอสมุดแห่งชาติภูฏาน National Library Bhutan  เป็นที่เก็บรักษาหนังสือ วรรณคดีโบราณ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งพระไตรปิฏกอายุนับร้อยปี   
 • ทิมพูซอง Thimphu Dzong สัญลักษณ์ของเมืองหลวงทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมเชิงเขาที่งดงาม ใช้เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล และเป็นพระราชวังของกษัตริย์ปัจจุบัน
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น          ร้านอาหาร
ที่พัก Puna Cottages หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 3
ทิมพู - โดชูลาพาส - พูนาคาซอง - สะพานเหล็กที่ยาวที่สุดของภูฏาน - พูนาคา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางสู่ เมืองพูนาคา Punakha  ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร ต่ำกว่าทิมพูราว 1,000 เมตร จึงมีสภาพอากาศอบอุ่นกว่าทิมพู กษัตริย์ภูฏานและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานในฤดูหนาว ช่วงเดือนพ.ย.- เม.ย.ระหว่างทางชมทิวทัศน์สวยงามที่จุดชมวิวโดชูล่า    
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองปูนาคา ชมปูนาคาซอง  
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • ช่องเขาโดชูลา Dochula Pass หรือช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูง 3,150 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นช่องเขาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ในระยะใกล้
 • ชม พูนาคาซอง Punakha Dzong ซึ่งมีขนาดพื้นที่ยาว 180 เมตร กว้าง 72 เมตร มีหอกลางหลังคายอดโดมทองสูงถึง 6 ชั้น ภายในซองแบ่งเป็นส่วนที่ทำการปกครองเขตและส่วนของศาสนา และเป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาว
 • ชมสะพานแขวนเหล็กที่ยาวที่สุดในภูฏาน ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากพูนาคาซอง
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น          ร้านอาหาร
ที่พัก Swiss Guest House Bumthang, Kharsumphe  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 4
พูนาคา - Wangdue Phodrang - Phobjikha
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • หลังอาหารนำท่านชมวัดชิมิ ลัคชัง ซื้อสินค้าโอทอปของหมู่บ้านชิมิ ก่อนออกเดินทางสู่วังดิ Wangdue Phodrang ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ชม วังดิซอง   
 • เดินทางต่อยังหุบเขาผ็อบจิกะ Phobjikha โดยใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง เข้าเช็คอินที่พัก เชิญชมธรรมชาติอันสวยงามตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • ชมวัดชิมิ ลาคัง Chhimi LhakhangTemple  ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน ตามประวัติว่า สร้างตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 หรือราว 1,300 ปี มาแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ภูฎานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต
 • อิสระชมสินค้าโอทอปของหมู่บ้าน  อยู่ก่อนถึงทางขึ้นวัดโดยมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเป็นที่ระลึก
 • เดินทางสู่วังดิ Wangdue Phodrang 
 • ชมวังดิซอง  Wangdue Phodrang Dzong
 • หุบเขาผ็อบจิกะ Phobjikha ชมธรรมชาติตามอัธยาศัย
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน  
   ร้านอาหาร
เย็น           ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก พักรีสอร์ท Phobjikha Resort 
วันที่ 5
Phobjikha Valley - พาโร
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • หลังอาหารนำชมความสวยงามของธรรมชาติของ Phobjikha Valley  วัดกังสเตย์    
 • เดินทางกลับยังเมืองพาโร ระหว่างการเดินทางชมธรรมชาติที่สวยงามสองข้างทาง
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว     
 • ชมธรรมชาติที่สวยงามที่ หุบเขาผอบจิกะ Phobjikha Valley เป็นหนึ่งในหุบเขาที่สวยงามที่สุดในเทือกเขาหิมาลัยและเป็นหุบเขาที่นกกะเรียนคอดำ Black Necked Crane อพยพหนีหนาวมาอาศัยอยูํเป็นประจำทุกปี ในชํวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงชํวงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 • ชมธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางระหว่างเดินทางสู่พาโร อันสวยงามเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือน
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ร้านอาหาร
เย็น           ร้านอาหาร
ที่พัก Bhutan Mandala Resort หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 6
พาโร - พิชิตยอดเขา ทักซัง 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวสู่ วัดทักซัง
 • เดินทางกลับจากวัดทัดซัง พร้อมอิสระซื้อของฝากในเมืองพาโร
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ที่องค์กูรูปัทมสัมภวะได้เดินทางมาบำเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยู่ในถ้ำบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยังเป็นผู้นำเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนี้ ตามความเชื่อของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า ถ้ำเสือ Tiger Nest หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต จะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต
 • การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึ้นได้แค่เนินเขาเท่านั้น จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือขี่ม้า เนื่องจากปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว จึงอาจทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจึงแนะนำให้เดินเท้าขึ้นเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าท่านใด มีทักษะในการขี่ม้าขึ้นเขา หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อทำการจองม้าให้ท่าน ลูกค้าจ่ายเอง สำหรับการขี่ม้าจากจุดจอดรถถึงจุดพักทางจุดแรก  ยังไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า
 • ช่วงบ่าย  นำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา ไม่สามารถอนุญาติให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้ เนื่องจาก อันตรายเป็นอย่างมากต่อตัวผู้เดินทาง   
 • อิสระการช้อบปิ้ง ณ พาโร สตรีท ซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคารด้านบนระหว่างทางขึ้นทักซัง 
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Bhutan Mandala Resort หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 7
พาโรซอง - สนามบินพาโร - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่