ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบินแอร์เอเซีย กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 2 คน Premium Tour พัก 4 ดาว ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

 • Photo 688_1
 • Photo 688_2
 • Photo 688_3
 • Photo 688_4
 • Photo 688_5
 • Photo 688_6
 • Photo 688_7
 • Photo 688_8
 • Photo 688_9
 • Photo 688_10

ไฮไลท์ทริป

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง   ของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม
 • ปราสาทนครวัด  วิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
 • ปราสาทบันทายสรี    เป็นปราสาทหลังเล็กๆ สร้างด้วยหินทรายสีชมพู
 • ปราสาทบายน  ศูนย์กลางของนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร 
 • ปราสาทตาพรหม   สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ ที่รวมวัตถุโบราณและเรื่องราวประวัติศาสตร์
 • สะพานนาคราช สะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกนครธม
 • ล่องเรือโตนเลสาป ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรเชื้อสายเวียดนาม

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 3 วัน/2 คืน เริ่ม 8,690 บาท

ตารางเทียบราคา

โรงแรมที่พัก Tara Angkor Hotel/Somadevi 4*ราคา : คน ( ระหว่าง 01 ตค.-19 ธค. 58 และ 1-31 มีค. 59 )
เดินทาง 2 คน 12,900.-
เดินทาง 3 - 5 คน 10,850.-
เดินทาง 6 - 9 คน 8,690.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800.-
 http://www.taraangkorhotel.com/  
http://www.somadeviangkor.com/index.html  
โรงแรมที่พัก Tara Angkor Hotel/Somadevi 4*ราคา : คน ( ระหว่าง 20 ธค. 58- 28 กพ. 59 )
เดินทาง 2 คน 13,650.-
เดินทาง 3 - 5 คน 11,250.-
เดินทาง 6 - 9 คน 8,990.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,850.-

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ - เสียมเรียบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (อาหารกลางวัน/อาหารค่ำ)
ช่วงเช้า 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองเค้าเตอร์สายการบินแอร์เอเซีย เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
10.20 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD 2850...
11.30 น เดินทางถึงสนามบินนาชาติเมืองเสียมเรียบ  มัคคุเทศน์รอต้อนรับท่าที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ... 
เที่ยง นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย  13.00 น เริ่มโปรแกรมทัวร์โดยนำท่านมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม ประชาชนชาวเสียมเรียบให้ความนับถือมากในวันพระจะเนื่องแน่นไปด้วยผู้คนที่มาอธิษฐานขอพรจาก ท่านซึ่งมักจะประสบความสมปราถนาเสมอ หลังจากนั้นเข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมและเก็บสัมภาระ
14.30 น นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณและนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชน ชาติกัมพูชาทางด้านวัฒนธรรมและความ เชื่อทางศาสนาของอาณาจักรขอมโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างปราสาทนครวัด และชมพระพุทธรูปเก่าแก่นับพันองค์มีการจัดแสดงได้อย่างงดงาม ( เป็นรายการที่ AtSiamTour แนะนำว่าห้ามพลาดชม )
ค่ำ 18.30 น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร... หลังจากนั้นนำท่านชม Angkor Night Market
พักที่โรงแรม ธารา อังกอร์ 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สองนครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น)
ช่วงเช้า 07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น นำท่านสู่ เมืองพระนคร หรือเมืองนครธม (Angkor Thom) ทางเข้าเมืองจะมี 5ประตู แต่ประตูที่สมบูรณ์และได้รับ การบูรณะแล้วเป็นประตูทางทิศใต้ ชื่อ ประตูทะเลระดม และการแกะสลัก แบบลอยตัวบนสะพานหินของเทวดาและอสูร ที่ยึดลำตัวนาค 7เศียร ชมสะพานนาคราชซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมชมประตูเมืองที่มียอดเป็น รูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ
ชม ปราสาทบายน (Bayon) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร 
ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา แต่เดิมก่อนสร้าง ปราสาทนั้นสภาพบริเวณนี้เป็นป่ามาก่อนเมื่อจะสร้างปราสาทจึงต้องเคลียร์ พื้นที่ให้เป็นที่โล่งโดยการตัดไม้ออกแต่ในที่สุดแล้วธรรมชา ติก็สามารถที่จะเอาชนะถาวรวัตถุที่ถูกสร้างจากมนุษย์ ต้นไม้ที่เกาะกุมชอนไช ไปเรื่อยๆ ไปยังส่วนต่างๆของปราสาทช่วยให้บรรยากาศของปราสาทตาพรหมดูลึกลับ  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย 13.00 น นำท่านออกเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนวรมินทร์ (พ.ศ. 1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็น พระราชโอรส ตัวประสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมากชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณปราสาทบันทายสรี ชาวเขมรเรียกว่า บันเตย์เสรย
15.00 น หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 
ค่ำ 18.30 น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่โรงแรมธารา อังกอร์ 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สามเสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ- กรุงเทพฯ (อาหารเช้า / อาหารกลางวัน)
ช่วงเช้า 07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอาท์
08.30 น นำท่านไปชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าใหม Angkor Silk Farm เป็นศูนย์หัตกรรมที่ทำขึ้นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผ้ารวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่
จากนั้นชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  Les Artisan d'Angkor  สถานที่นี้เป็นศูนย์สอนวิชาชีพแทบทุกสาขา เช่นการทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ และมีผลงานนักเรียนที่วางจำหน่ายภายในศูนย์
นำท่านไปยัง ตลาดซาจ๊ะ ตลาดเก่าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายเพื่อเป็นของฝาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตาคาร
ช่วงบ่าย นำเดินทางชม Cambodia Cultural Village หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรม กัมพูชาเป็นสถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง บ้านคหบดีเก่า หมู่บ้านจาม หมู่บ้านจาม หมู่บ้านจีน หมู่บ้านเผ่าโกลา หมู่บ้านเผ่าเกริง หมู่บ้านต่างชาติ หมู่บ้านเขมร หมู่บ้านพะเนิง เมืองจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ กลางแจ้ง และเวทีการแสดงต่างๆ
ค่ำ 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร
19.30 น. นำท่านเดินสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ
21.45 น. เดินทางกลับโดยเครื่องบินเที่ยวบินที่ FD 2859
22.50 น. กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)   
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และ อาหารค่ำ 3 มื้อ   
 • ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน   
 • ค่าเรือล่องโตนเลสาป   
 • ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์   
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/อังกฤษ   
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่อบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์  
 • ค่าทิปพนักงานบริการ ไกด์และคนขับรถ   
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% หากมีการเรียกเก็บ   
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arrival) ท่านละ USD 20  (สำหรับลูกค้าต่างชาติ )
 • สำหรับ ชาวต่างชาติ ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

หมายเหตุ

 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
สอบถามราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์วันที่ 2-4 พ.ค.58 ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคารวมทั้งหมดเท่าไหร่คะ
นฤมล วันที่: 20 กุ.พ. 2558 20:09:17
ความคิดเห็นที่ 2

คุณ: นฤมล ครับวันจันทร์ขอเช็คราคากับทางกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งแล้วแจ้งกลับให้ทราบครับ

ทีมงาน

02-538-8676

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 21 กุ.พ. 2558 10:23:32
ความคิดเห็นที่ 3
อยากทราบราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย วันที่17-19 สิงหาคม 58
อัญชนา ศรีสังวรณ์ วันที่: 10 ก.ค. 2558 09:34:27
ความคิดเห็นที่ 4

เรียน คุณ: อัญชนา ศรีสังวรณ์ ครับ ไม่ทราบว่าเดินทางกี่ท่านครับ จะได้แจ้งราคาได้ถูกต้อง

ขอบคุณครับฝ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 10 ก.ค. 2558 10:17:34
ความคิดเห็นที่ 5
สอบถาม ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ผู้ใหญ่ 4ท่าน เดินทาง 18-20ก.ย 58 ราคารวมทั้งหมด ค่าทัวร์และค่าตั๋วเครื่องบิน เท่าไหร่ ค่ะ
Kaesinee วันที่: 11 ก.ค. 2558 19:39:49
ความคิดเห็นที่ 6
ขอทราบราคาทัวร์นครวัด 3วัน 2 คืน ผู้ใหญ่ 2 คน แอร์เ เซีย ระหว่างวันที่ 18-20 กย ราคาเท่าไหร่ครับ เบอร์โทร 08-0997-9275
ธาตรี ศรีสุภาพ วันที่: 30 ก.ค. 2558 21:36:51
ความคิดเห็นที่ 7
คุณ: ธาตรี ศรีสุภาพ  ครับส่งรายละเอียดให้ทางเมล์น๊ะครับ
ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 31 ก.ค. 2558 09:50:49
ความคิดเห็นที่ 8
ขอทราบราคาทัวร์ 2-3 ท่าน ระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค. 58 ด้วยค่ะ
แพรว วันที่: 26 ส.ค. 2558 22:14:43
ความคิดเห็นที่ 9
ขอแก้ไขค่ะ 5-7 ธ.ค. ค่ะ
แพรว วันที่: 26 ส.ค. 2558 22:16:00
ความคิดเห็นที่ 10
สอบถาม ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ผู้ใหญ่ 2-4ท่าน เดินทาง 21หรือ 22 พฤศจิกายน 58 ราคารวมทั้งหมด ค่าทัวร์และค่าตั๋วเครื่องบิน เท่าไหร่ ค่ะ
พัช วันที่: 05 ก.ย. 2558 12:44:21
ความคิดเห็นที่ 11
ผู้ใหญ่ 3 คน เดินทางนครวัด นครธม 10-12 ธค 58 ราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าเครื่องบินแอร์เอเชีย เท่าไหร่คะ สอบถามเพิ่มว่าคนไทยไม่ต้องเสียค่าทำวีซ่า on arrive ใช่ไม๊คะ แล้วอาหารที่ทัวร์จัดให้เป็นอาหารประเภทไหนคะ
ก้อย วันที่: 07 ก.ย. 2558 11:50:36
ความคิดเห็นที่ 12
ขอทราบราคารวมทั้งหมด ทัวร์นครวัด นครธม(เครื่องบิน-แอร์เอเชีย) 3วัน 2คืน / ผู้ใหญ่ 2-4 คน / เดินทาง 25 หรือ 26 พฤศจิกายน 2558 นี้ ขอบคุณค่ะ
ติ่ง วันที่: 11 ก.ย. 2558 14:12:58
ความคิดเห็นที่ 13
สอบถาม ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ผู้ใหญ่ 2ท่าน เดินทาง 20-22 พ.ย 58 ราคารวมทั้งหมด ค่าทัวร์และค่าตั๋วเครื่องบิน เท่าไหร่ ค่ะ
พิมพ์นิภา วันที่: 24 ก.ย. 2558 02:25:46
ความคิดเห็นที่ 14
สนใจโปรแกรมนี้ เดินทางสองท่าน ช่วงเวลา25ธันวาคม ติดต่อกลับทางอีเมล์ด้วยค่ะ
สุธิดา วันที่: 26 ก.ย. 2558 23:48:04
ความคิดเห็นที่ 15
สนใจเดินทาง 24-26 พ.ย. 58 2 คน ต้องจองตั๋วและมีค่าใช้จ่ายรวมค่าเครื่องอย่างไร เท่าไร
จุฑารัตน์ วันที่: 27 ก.ย. 2558 20:19:13
ความคิดเห็นที่ 16
สอบถามค่ะ อยากเดินทาง 25-27 มีนาคม 2559 ค่ะ จำนวน 4 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ
แก้วเก้า วันที่: 29 ก.ย. 2558 11:35:57
ความคิดเห็นที่ 17

เรียน คุณ: แก้วเก้า ให้เจ้าหยน้าที่จัดส่งรายละเอียดให้ทางเมล์น๊ะครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 30 ก.ย. 2558 11:39:00
ความคิดเห็นที่ 18
ขอโปรแกรมและราคา วันที่ 5-7 ธันวาคม 2558 2 ท่านค่ะ
จิราพรรณ ตั้ังเบญจากุล วันที่: 07 ต.ค. 2558 14:23:17
ความคิดเห็นที่ 19
อยากทราบราคา เดินทางในช่วง 26-28 3 วัน2คืน เดินทางประมาณ 8 ท่าน ค่าใช้จ่ายรวม และค่ายใช้จ่ายต่อท่าน ประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
กำทอน ทอนกำ วันที่: 15 ต.ค. 2558 22:47:44
ความคิดเห็นที่ 20

เรียน คุณ: กำทอน ทอนกำ ครับวันที่ 26 -28 เดือน ตุลาคม หรือ พฤศจิกายน  ครับ

ทีมงาน

 

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 16 ต.ค. 2558 09:37:45
ความคิดเห็นที่ 21
ขอรายละเอียดทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เดินทางสายการบิน วันที่ 27-29 พฤษจิกายน 2558 2 คนด้วยค่ะ
sukalya วันที่: 04 พ.ย. 2558 15:33:01
ความคิดเห็นที่ 22
สนใจจองทัวร์ค่ะ เดินทางเครื่องบิน เดินทางระหว่างวันที่ 10-12 ธค หรือ เดินทางระหว่างวันที่ 25-27 ธค ค่ะ (รบกวนขอราคาทั้ง 2 ช่วงเลยนะคะ) จำนวนคนเดินทาง 2 คนค่ะ รอการแจ้งกลับนะคะ
วิ วันที่: 10 พ.ย. 2558 09:36:27
ความคิดเห็นที่ 23
สอบถามเพราะสนใจทัวร์ค่ะ 2คนไทย1ฝรั่ง1ค่ะ ไปช่วงหลังวันที่20มค. 2559อยากทราบราคาทั้งที่พักและตั๋วเครื่องบิน พร้อมค่าวีซ่าของฝรั่งด้วยค่ะ
ศิริวรรณ ภูษณะวิวัฒน์ วันที่: 07 ธ.ค. 2558 19:43:11
ความคิดเห็นที่ 24

คุณ: ศิริวรรณ ภูษณะวิวัฒน์  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดกลับครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 08 ธ.ค. 2558 09:55:46
ความคิดเห็นที่ 25
สนใจจองทัวร์ค่ะ เดินทางเครื่องบิน เดินทางระหว่างวัน เดินทางระหว่างวันที่ 25-27 ธค 58 หรือ 29-31 ธค 58 ค่ะ (รบกวนขอราคาทั้ง 2 ช่วงเลยนะคะ) จำนวนคนเดินทาง 4 คนค่ะ รอการแจ้งกลับนะคะ
มัตติกา วันที่: 10 ธ.ค. 2558 18:42:12
ความคิดเห็นที่ 26
สนใจจองทัวร์ค่ะ เดินทางเครื่องบิน เดินทางระหว่างวันที่ เดินทางระหว่างวันที่ 25-27 ธค 58และ 29-31 ธค 58 ค่ะ (รบกวนขอราคาทั้ง 2 ช่วงเลยนะคะ) จำนวนคนเดินทาง 4 คนค่ะ รอการแจ้งกลับนะคะ
มัตติกา วันที่: 10 ธ.ค. 2558 22:51:54
ความคิดเห็นที่ 27
สนใจไปช่วงวันหยุดปีใหม่ค่ะ 3 วัน 2 คืน จำนวน 8-9 คน อยากราคาและรายละเอียดค่ะ
คุณพิสมัย วันที่: 11 ธ.ค. 2558 13:37:43
ความคิดเห็นที่ 28

ช่วงปีใหม่  ทัวร์เต็มแล้วค่ะ... สามารถจองได้หลังปีใหม่เป็นต้นไป

 

ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ 

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 11 ธ.ค. 2558 16:30:28
ความคิดเห็นที่ 29
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายหลังค่ะ
ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 11 ธ.ค. 2558 16:31:20
ความคิดเห็นที่ 30

คุณ: มัตติกา ครับ ขอเบอร์โทรกลับด้วยครับเพื่อสะดวกในการติดต่อ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 14 ธ.ค. 2558 11:45:48
ความคิดเห็นที่ 31
สนใจทัวร์นี้ค่ะ สนใจช่วงหลังปีใหม่ประมาณวันที่10-11มกราคม 2559. 2คน รบกวนข้อมูลและรายละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
สุวรรณีย์ เดอาร์ วันที่: 30 ธ.ค. 2558 16:15:19
ความคิดเห็นที่ 32
เดินทาง 20-22 กพ 2 ท่าน คะ ต่างชาติ 1 คน
กนกวรรณ เทรเลอร์ วันที่: 01 ม.ค. 2559 18:06:35
ความคิดเห็นที่ 33

คุณ: กนกวรรณ เทรเลอร์  ครับ ให้เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดการเดินทางให้ทางเมล์ครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 04 ม.ค. 2559 11:13:12
ความคิดเห็นที่ 34

คุณ: สุวรรณีย์ เดอาร์  ครับให้เจ้าหน้าที่จัดส่งรายละเอียดให้ทางเมล์น๊ะครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 04 ม.ค. 2559 11:14:31
ความคิดเห็นที่ 35
อยากทราบราคาทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบินแอร์เอเซีย วนที่ 8-10 ส.ค และวันที่ 9-11 ส.ค ขอทั้งราคากรุ๊ปและราคาส่วนตัว (ประมาณ 5-6 คน ) ขอรายละเอียดการเดินทางด้วยนะค่ะ ขอบคุณนะค่ะ
Patnaree Junyasirikul วันที่: 12 ม.ค. 2559 14:13:55
ความคิดเห็นที่ 36

คุณ: Patnaree Junyasirikul ครับ ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งรายละเอียดให้ครับผม

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 13 ม.ค. 2559 12:15:44
* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00