ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเซีย Premium Tour

 • Photo 688_1
 • Photo 688_2
 • Photo 688_3
 • Photo 688_4
 • Photo 688_5
 • Photo 688_6
 • Photo 688_7
 • Photo 688_8
 • Photo 688_9
 • Photo 688_10

ไฮไลท์ทริป

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม
 • ปราสาทนครวัด  วิมานของเทพเจ้าสูงสุด 
 • ปราสาทบันทายสรี  ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีชมพู
 • ปราสาทบายน  ศูนย์กลางของนครธม
 • ปราสาทตาพรหม   
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 • ล่องเรือโตนเลสาป ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมร

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 3 วัน/2 คืน เริ่ม 8,690 บาท

ตารางเทียบราคา

โรงแรมที่พัก Tara Angkor Hotel/Somadevi 4*ราคา : คน ( ระหว่าง 01 เมย. -30 กย. 59 )
เดินทาง 2 คน 10,600.-
เดินทาง 3 - 5 คน 9,700.-
เดินทาง 6 - 9 คน 8,690.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,600.-
 http://www.taraangkorhotel.com/  
   
โรงแรมที่พัก Tara Angkor Hotel/Somadevi 4*ราคา : คน ( ระหว่าง 01 ตค.-19 ธค. 58 และ 1-31 มีค. 59 )
เดินทาง 2 คน 12,900.-
เดินทาง 3 - 5 คน 10,850.-
เดินทาง 6 - 9 คน 8,800.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800.-
   
โรงแรมที่พัก Tara Angkor Hotel/Somadevi 4*ราคา : คน ( ระหว่าง 20 ธค. 58- 28 กพ. 59 )
เดินทาง 2 คน  13,650.-
เดินทาง 3 - 5 คน  11,250.-
เดินทาง 6 - 9 คน   8,990.-
พักเดี่ยวเพิ่ม   2,850.-

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ - เสียมเรียบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
การเดินทาง ช่วงเช้า   เวลา 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
เวลา 10.10 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD 2850...
เวลา 11.10 น เดินทางถึงสนามบินนาชาติเมืองเสียมเรียบ ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย   นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม ประชาชนชาวเสียมเรียบให้ความนับถือมาก
เวลา 14.30 น นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณและนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติกัมพูชา 
ช่วงค่ำ          อิสระเดินชมและช้อบปิ้งที่ Angkor Night Market 
อาหาร มื้อกลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
มื้อเย็น           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมธารา อังกอร์ 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สองนครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด 
การเดินทาง ช่วงเช้า-บ่าย    เดินทางยังสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     เวลา 08.00 น นำท่านสู่ เมืองพระนคร หรือ เมืองนครธม ชมสะพานนาคราชซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมชมประตูเมืองที่มียอดเป็น รูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ
ชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร 
ชมปราสาทตาพรหม สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา มีต้นไม้ใหญ่ที่เกาะกุมชอนไชไปยังส่วนต่างๆของปราสาท
ช่วงบ่าย    ชมปราสาทบันทายสรี  เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก
เวลา 15.00 น นำเดินทางไปชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัด  ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 
อาหาร มื้อเช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
มื้อเย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรมธารา อังกอร์ 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สามเสียมเรียบ - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าใหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรม - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงค่ำ    เวลา 19.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ  
เวลา  21.45 น. เดินทางกลับโดยเครื่องบินเที่ยวบินที่ FD 2859
เวลา  22.45 น. กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า   เวลา 08.30 น นำท่านไปชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าใหม Angkor Silk Farm เป็นศูนย์หัตกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผ้ารวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่
ชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  Les Artisan d'Angkor ศูนย์สอนวิชาชีพ เช่นการทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ 
ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ ตลาดเก่าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายเพื่อเป็นของฝาก
ช่วงบ่าย   ชม Cambodia Cultural Village หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา สถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง บ้านคหบดีเก่า หมู่บ้านจาม หมู่บ้านจีน หมู่บ้านเผ่าโกลา หมู่บ้านเผ่าเกริง หมู่บ้านต่างชาติ หมู่บ้านเขมร หมู่บ้านพะเนิง เมืองจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ กลางแจ้ง และเวทีการแสดงต่างๆ
อาหาร มื้อเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอาท์
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
มื้อเย็น         รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร  
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)   
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และ อาหารค่ำ 3 มื้อ   
 • ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน   
 • ค่าเรือล่องโตนเลสาป   
 • ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์   
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/อังกฤษ   
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์  
 • ค่าทิปพนักงานบริการ ไกด์และคนขับรถ   
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% หากมีการเรียกเก็บ   
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arrival) ท่านละ USD 35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (สำหรับลูกค้าต่างชาติ )
 • สำหรับลูกค้าคนไทยไม่ต้องทำวีซ่า

หมายเหตุ

 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ขอทราบราคาทัวร์นครวัด 3วัน 2 คืน ผู้ใหญ่ 2 คน แอร์เ เซีย ระหว่างวันที่ 18-20 กย ราคาเท่าไหร่ครับ เบอร์โทร 08-0997-9275
ธาตรี ศรีสุภาพ วันที่: 30 ก.ค. 2558 21:36:51
ความคิดเห็นที่ 2
คุณ: ธาตรี ศรีสุภาพ  ครับส่งรายละเอียดให้ทางเมล์น๊ะครับ
ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 31 ก.ค. 2558 09:50:49
ความคิดเห็นที่ 3
ขอทราบราคาทัวร์ 2-3 ท่าน ระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค. 58 ด้วยค่ะ
แพรว วันที่: 26 ส.ค. 2558 22:14:43
ความคิดเห็นที่ 4
ขอแก้ไขค่ะ 5-7 ธ.ค. ค่ะ
แพรว วันที่: 26 ส.ค. 2558 22:16:00
ความคิดเห็นที่ 5
สอบถาม ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ผู้ใหญ่ 2-4ท่าน เดินทาง 21หรือ 22 พฤศจิกายน 58 ราคารวมทั้งหมด ค่าทัวร์และค่าตั๋วเครื่องบิน เท่าไหร่ ค่ะ
พัช วันที่: 05 ก.ย. 2558 12:44:21
ความคิดเห็นที่ 6
ผู้ใหญ่ 3 คน เดินทางนครวัด นครธม 10-12 ธค 58 ราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าเครื่องบินแอร์เอเชีย เท่าไหร่คะ สอบถามเพิ่มว่าคนไทยไม่ต้องเสียค่าทำวีซ่า on arrive ใช่ไม๊คะ แล้วอาหารที่ทัวร์จัดให้เป็นอาหารประเภทไหนคะ
ก้อย วันที่: 07 ก.ย. 2558 11:50:36
ความคิดเห็นที่ 7
ขอทราบราคารวมทั้งหมด ทัวร์นครวัด นครธม(เครื่องบิน-แอร์เอเชีย) 3วัน 2คืน / ผู้ใหญ่ 2-4 คน / เดินทาง 25 หรือ 26 พฤศจิกายน 2558 นี้ ขอบคุณค่ะ
ติ่ง วันที่: 11 ก.ย. 2558 14:12:58
ความคิดเห็นที่ 8
สอบถาม ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ผู้ใหญ่ 2ท่าน เดินทาง 20-22 พ.ย 58 ราคารวมทั้งหมด ค่าทัวร์และค่าตั๋วเครื่องบิน เท่าไหร่ ค่ะ
พิมพ์นิภา วันที่: 24 ก.ย. 2558 02:25:46
ความคิดเห็นที่ 9
สนใจโปรแกรมนี้ เดินทางสองท่าน ช่วงเวลา25ธันวาคม ติดต่อกลับทางอีเมล์ด้วยค่ะ
สุธิดา วันที่: 26 ก.ย. 2558 23:48:04
ความคิดเห็นที่ 10
สนใจเดินทาง 24-26 พ.ย. 58 2 คน ต้องจองตั๋วและมีค่าใช้จ่ายรวมค่าเครื่องอย่างไร เท่าไร
จุฑารัตน์ วันที่: 27 ก.ย. 2558 20:19:13
ความคิดเห็นที่ 11
สอบถามค่ะ อยากเดินทาง 25-27 มีนาคม 2559 ค่ะ จำนวน 4 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ
แก้วเก้า วันที่: 29 ก.ย. 2558 11:35:57
ความคิดเห็นที่ 12

เรียน คุณ: แก้วเก้า ให้เจ้าหยน้าที่จัดส่งรายละเอียดให้ทางเมล์น๊ะครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 30 ก.ย. 2558 11:39:00
ความคิดเห็นที่ 13
ขอโปรแกรมและราคา วันที่ 5-7 ธันวาคม 2558 2 ท่านค่ะ
จิราพรรณ ตั้ังเบญจากุล วันที่: 07 ต.ค. 2558 14:23:17
ความคิดเห็นที่ 14
อยากทราบราคา เดินทางในช่วง 26-28 3 วัน2คืน เดินทางประมาณ 8 ท่าน ค่าใช้จ่ายรวม และค่ายใช้จ่ายต่อท่าน ประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
กำทอน ทอนกำ วันที่: 15 ต.ค. 2558 22:47:44
ความคิดเห็นที่ 15

เรียน คุณ: กำทอน ทอนกำ ครับวันที่ 26 -28 เดือน ตุลาคม หรือ พฤศจิกายน  ครับ

ทีมงาน

 

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 16 ต.ค. 2558 09:37:45
ความคิดเห็นที่ 16
ขอรายละเอียดทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน เดินทางสายการบิน วันที่ 27-29 พฤษจิกายน 2558 2 คนด้วยค่ะ
sukalya วันที่: 04 พ.ย. 2558 15:33:01
ความคิดเห็นที่ 17
สนใจจองทัวร์ค่ะ เดินทางเครื่องบิน เดินทางระหว่างวันที่ 10-12 ธค หรือ เดินทางระหว่างวันที่ 25-27 ธค ค่ะ (รบกวนขอราคาทั้ง 2 ช่วงเลยนะคะ) จำนวนคนเดินทาง 2 คนค่ะ รอการแจ้งกลับนะคะ
วิ วันที่: 10 พ.ย. 2558 09:36:27
ความคิดเห็นที่ 18
สอบถามเพราะสนใจทัวร์ค่ะ 2คนไทย1ฝรั่ง1ค่ะ ไปช่วงหลังวันที่20มค. 2559อยากทราบราคาทั้งที่พักและตั๋วเครื่องบิน พร้อมค่าวีซ่าของฝรั่งด้วยค่ะ
ศิริวรรณ ภูษณะวิวัฒน์ วันที่: 07 ธ.ค. 2558 19:43:11
ความคิดเห็นที่ 19

คุณ: ศิริวรรณ ภูษณะวิวัฒน์  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดกลับครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 08 ธ.ค. 2558 09:55:46
ความคิดเห็นที่ 20
สนใจจองทัวร์ค่ะ เดินทางเครื่องบิน เดินทางระหว่างวัน เดินทางระหว่างวันที่ 25-27 ธค 58 หรือ 29-31 ธค 58 ค่ะ (รบกวนขอราคาทั้ง 2 ช่วงเลยนะคะ) จำนวนคนเดินทาง 4 คนค่ะ รอการแจ้งกลับนะคะ
มัตติกา วันที่: 10 ธ.ค. 2558 18:42:12
ความคิดเห็นที่ 21
สนใจจองทัวร์ค่ะ เดินทางเครื่องบิน เดินทางระหว่างวันที่ เดินทางระหว่างวันที่ 25-27 ธค 58และ 29-31 ธค 58 ค่ะ (รบกวนขอราคาทั้ง 2 ช่วงเลยนะคะ) จำนวนคนเดินทาง 4 คนค่ะ รอการแจ้งกลับนะคะ
มัตติกา วันที่: 10 ธ.ค. 2558 22:51:54
ความคิดเห็นที่ 22
สนใจไปช่วงวันหยุดปีใหม่ค่ะ 3 วัน 2 คืน จำนวน 8-9 คน อยากราคาและรายละเอียดค่ะ
คุณพิสมัย วันที่: 11 ธ.ค. 2558 13:37:43
ความคิดเห็นที่ 23

ช่วงปีใหม่  ทัวร์เต็มแล้วค่ะ... สามารถจองได้หลังปีใหม่เป็นต้นไป

 

ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ 

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 11 ธ.ค. 2558 16:30:28
ความคิดเห็นที่ 24
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายหลังค่ะ
ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 11 ธ.ค. 2558 16:31:20
ความคิดเห็นที่ 25

คุณ: มัตติกา ครับ ขอเบอร์โทรกลับด้วยครับเพื่อสะดวกในการติดต่อ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 14 ธ.ค. 2558 11:45:48
ความคิดเห็นที่ 26
สนใจทัวร์นี้ค่ะ สนใจช่วงหลังปีใหม่ประมาณวันที่10-11มกราคม 2559. 2คน รบกวนข้อมูลและรายละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
สุวรรณีย์ เดอาร์ วันที่: 30 ธ.ค. 2558 16:15:19
ความคิดเห็นที่ 27
เดินทาง 20-22 กพ 2 ท่าน คะ ต่างชาติ 1 คน
กนกวรรณ เทรเลอร์ วันที่: 01 ม.ค. 2559 18:06:35
ความคิดเห็นที่ 28

คุณ: กนกวรรณ เทรเลอร์  ครับ ให้เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดการเดินทางให้ทางเมล์ครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 04 ม.ค. 2559 11:13:12
ความคิดเห็นที่ 29

คุณ: สุวรรณีย์ เดอาร์  ครับให้เจ้าหน้าที่จัดส่งรายละเอียดให้ทางเมล์น๊ะครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 04 ม.ค. 2559 11:14:31
ความคิดเห็นที่ 30
อยากทราบราคาทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบินแอร์เอเซีย วนที่ 8-10 ส.ค และวันที่ 9-11 ส.ค ขอทั้งราคากรุ๊ปและราคาส่วนตัว (ประมาณ 5-6 คน ) ขอรายละเอียดการเดินทางด้วยนะค่ะ ขอบคุณนะค่ะ
Patnaree Junyasirikul วันที่: 12 ม.ค. 2559 14:13:55
ความคิดเห็นที่ 31

คุณ: Patnaree Junyasirikul ครับ ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งรายละเอียดให้ครับผม

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 13 ม.ค. 2559 12:15:44
ความคิดเห็นที่ 32
อยากทราบราคาทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบินแอร์เอเซีย เดือนมีนคม 2559 รวมทั้งรายละเอียดด้วยค่ะ
พรพิมล วันที่: 17 กุ.พ. 2559 12:24:45
ความคิดเห็นที่ 33
สนใจเที่ยวนครวันนครธม 3 วัน 2 คืนช่วงพค59 ค่ะ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ
กชนิภา บุตรศรี วันที่: 20 กุ.พ. 2559 14:38:29
ความคิดเห็นที่ 34

คุณ กชนิภา บุตรศรี ครับ ค่าใช้จ่ายต่อคนนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนคนเดินทาง / กรุ๊ป  หมายความว่าหากจำนวนคนน้อย ราคาค่าทัวร์จะสูงกว่ากรุ๊ปที่ผู้เดินทางมาก ซึางไม่ทราบว่ากรุ๊ปคุณ กชนิภา เดินทางกี่ท่านครับ หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.atsiamtour.com/trip_detail.php?pk_id=688  ครับ

ขอบคุณครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 22 กุ.พ. 2559 11:35:48
ความคิดเห็นที่ 35
ช่วยส่งราคาสำหรับ2คน เดินทาง29-31สค59 เดินทางแอร์เอเซียนะคะ และอยากทราบว่าโปรแกรมวันที่3ไม่ไปดูพวกหัตถกรรมแต่เปลี่ยนไปพนมกุเลาพนมบาเค็งแทนได้ไหม
สุกัญญา วันที่: 28 เม.ย. 2559 22:31:15
ความคิดเห็นที่ 36

คุณ: สุกัญญา ครับปรับเปลี่ยนได้ครับ เพราะเป็นการเดินทางส่วนตัว แต่ต้องเป็นเที่ยวบินตอนเย็นน๊ะครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 29 เม.ย. 2559 12:19:53
ความคิดเห็นที่ 37
ถ้าเดินทางวันที่ 22 - 24 ต.ค. ประมาณ 40 ท่านของบริษัทฯราคาเท่าไหร่ครับ
Kittipong วันที่: 18 พ.ค. 2559 13:33:41
ความคิดเห็นที่ 38
อยากได้ ราคาหลังปีใหม่ น่ะค่ะ จะเดินทางกลางเดือน มกราคม 2017 สามีเป็นต่างชาติ แต่ดิฉันถือสองพาส อยากทราบว่า เอาแบบไหน ที่สะดวก แก่การเดินทางทำวีซ่าเข้าค่ะ และไกด์ที่พาชมสถานที่ พูดภาษาอังกฤษด้วยไหม สามีพูดไทยไม่ได้ค่ะ มองไว้ว่าจะไป ฮ่องกง กัมพูชาค่ะ สามวัน สองคืน ขอบคุรค่ะ ฝากส่งโปร ทางเมล์หรือ ราคา ให้ทราบด้วยน่ะค่ะ
saii วันที่: 23 พ.ค. 2559 07:56:04
ความคิดเห็นที่ 39

คุณ: Kittipong  ครับ

ขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยครับ เพพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 23 พ.ค. 2559 10:13:32
ความคิดเห็นที่ 40

เรียน คุณ: saii  เพื่อทราบครับ

1.  คุณ Saii ใช้พาสไทยจะสะดวกกว่าเพราะเดินทางภายในอาเซี่ยนไม่ต้องทำวีซ่าแต่อายุพาสต้องเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ช่วงวันเดินทาง
2.  ราคาจะไกล้เคียง ปี 59 ตามหน้าเวปเลยครับ ไม่แตกต่างกันมาก ลองเข้าดูตามลิ้งค์นี้ครับ  http://www.atsiamtour.com/trip_detail.php?pk_id=688
3.  เวลา 3 วัน 2 คืน คงได้แต่ นครวัด นครธมเท่านั้นครับ ไม่สามารถไปฮ่องกงได้
4. ส่วนคุณสามีเดินทางกัมพูชาต้องทำวีซ่า USD 35 ครับ

หากมีข้อสงสัยอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยครับผม
 ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 25 พ.ค. 2559 10:02:46
* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00