ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 2 คน พัก 4 ดาว Premium Tour โดยสายการบินแอร์เอเซีย ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

 • Photo 688_1
 • Photo 688_2
 • Photo 688_3
 • Photo 688_4
 • Photo 688_5
 • Photo 688_6
 • Photo 688_7
 • Photo 688_8
 • Photo 688_9
 • Photo 688_10

ไฮไลท์ทริป

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง   ของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม
 • ปราสาทนครวัด  วิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
 • ปราสาทบันทายสรี    เป็นปราสาทหลังเล็กๆ สร้างด้วยหินทรายสีชมพู
 • ปราสาทบายน  ศูนย์กลางของนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร 
 • ปราสาทตาพรหม   สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ ที่รวมวัตถุโบราณและเรื่องราวประวัติศาสตร์
 • สะพานนาคราช สะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกนครธม
 • ล่องเรือโตนเลสาป ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรเชื้อสายเวียดนาม

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 3 วัน/2 คืน เริ่ม 7,600 บาท

ตารางเทียบราคา

โรงแรมที่พัก Tara Angkor Hotel 4 * ราคา : คน
เดินทาง 2 คน 9,200.-
เดินทาง 3 - 5 คน 8,500.-
เดินทาง 6 - 9 คน 7,600.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800.-
 http://www.taraangkorhotel.com/  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ - เสียมเรียบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (อาหารกลางวัน/อาหารค่ำ)
ช่วงเช้า 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองเค้าเตอร์สายการบินแอร์เอเซีย เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
10.20 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD 2850...
11.30 น เดินทางถึงสนามบินนาชาติเมืองเสียมเรียบ  มัคคุเทศน์รอต้อนรับท่าที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ... 
เที่ยง นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย 13.00 น เริ่มโปรแกรมทัวร์โดยนำท่านมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม ประชาชนชาวเสียมเรียบให้ความนับถือมากในวันพระจะเนื่องแน่นไปด้วยผู้คนที่มาอธิษฐานขอพรจาก ท่านซึ่งมักจะประสบความสมปราถนาเสมอ หลังจากนั้นเข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมและเก็บสัมภาระ
  14.30 น นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณและนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชน ชาติกัมพูชาทางด้านวัฒนธรรมและความ เชื่อทางศาสนาของอาณาจักรขอมโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างปราสาทนครวัด และชมพระพุทธรูปเก่าแก่นับพันองค์มีการจัดแสดงได้อย่างงดงาม ( เป็นรายการที่ AtSiamTour แนะนำว่าห้ามพลาดชม )
ค่ำ 18.30 น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร... หลังจากนั้นนำท่านชม Angkor Night Market
พักที่โรงแรม ธารา อังกอร์ 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สองนครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น)
ช่วงเช้า 07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น นำท่านสู่ เมืองพระนคร หรือเมืองนครธม (Angkor Thom) ทางเข้าเมืองจะมี 5ประตู แต่ประตูที่สมบูรณ์และได้รับ การบูรณะแล้วเป็นประตูทางทิศใต้ ชื่อ ประตูทะเลระดม และการแกะสลัก แบบลอยตัวบนสะพานหินของเทวดาและอสูร ที่ยึดลำตัวนาค 7เศียร ชมสะพานนาคราชซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมชมประตูเมืองที่มียอดเป็น รูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ
ชม ปราสาทบายน (Bayon) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร 
ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา แต่เดิมก่อนสร้าง ปราสาทนั้นสภาพบริเวณนี้เป็นป่ามาก่อนเมื่อจะสร้างปราสาทจึงต้องเคลียร์ พื้นที่ให้เป็นที่โล่งโดยการตัดไม้ออกแต่ในที่สุดแล้วธรรมชา ติก็สามารถที่จะเอาชนะถาวรวัตถุที่ถูกสร้างจากมนุษย์ ต้นไม้ที่เกาะกุมชอนไช ไปเรื่อยๆ ไปยังส่วนต่างๆของปราสาทช่วยให้บรรยากาศของปราสาทตาพรหมดูลึกลับ  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย 13.00 น นำท่านออกเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนวรมินทร์ (พ.ศ. 1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็น พระราชโอรส ตัวประสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมากชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณปราสาทบันทายสรี ชาวเขมรเรียกว่า บันเตย์เสรย
15.00 น หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 
ค่ำ 18.30 น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่โรงแรมธารา อังกอร์ 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สามเสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ- กรุงเทพฯ (อาหารเช้า / อาหารกลางวัน)
ช่วงเช้า 07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอาท์
08.30 น นำท่านล่องเรือชมทะเลสาป ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Tonle Sap Lake ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศสบายๆ ยามรุ่งอรุณ จะมีเรือนแพของชาวประมงพื้นบ้านซึ่งดำรงค์ชีวิตอยู่กับการหาปลาจากโตนเลสาป มาขาย มีบ้านพัก ร้านอาหารและร้านของฝากนักท่องเที่ยว
นำท่านชม วัดใหม่หรือวัดอัฐ เป็นวัดที่ทำเมรุไว้เก็บกระดูกของชาวเขมร ที่ถูกฆ่าในสมัยสงครามล้างเผ่าพันธ์ สมัยเขมรแดงเรืองอำนาจ ได้จับพวกที่มีความรู้ความสามารถ ทหาร ประชาชนชาวเขมรที่ไม่ยอมเข้าพวกกับเขมรแดงด้วยการฆ่าอย่างทรมาน 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตาคาร
ช่วงบ่าย นำเดินทางชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าใหม Angkor Silk Farm เป็นศูนย์ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและปปรับปรุงหัตถกรรมทอผ้ารวมถึงการสืบทอด ศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่.
จากนั้นชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ( Les Artisan d'Angkor ) สถานที่นี้เป็นศูนย์สอนวิชาชีพแทบทุกสาขา เช่นการทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ และมีผลงานนักเรียนที่วางจำหน่ายภายในศูนย์ 
นำท่านไปยัง ตลาดซาจ๊ะ ตลาดเก่าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายเพื่อเป็นของฝาก
1930  นำท่านสู่สนามบินเสียมเรียบ   
ค่ำ 21.45 น. เดินทางกลับโดยเครื่องบินเที่ยวบินที่ FD 2859
22.50 น. กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)   
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และ อาหารค่ำ 2 มื้อ   
 • ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน   
 • ค่าเรือล่องโตนเลสาป   
 • ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์   
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/อังกฤษ   
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   
 • ค่าบัตรโดยสารเครื่อบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์  
 • ค่าทิปพนักงานบริการ ไกด์และคนขับรถ   
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% หากมีการเรียกเก็บ   
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arrive) ท่านละ USD 20   
 • สำหรับ ชาวต่างชาติ ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

หมายเหตุ

 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
สอบถามราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์วันที่ 2-4 พ.ค.58 ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคารวมทั้งหมดเท่าไหร่คะ
นฤมล วันที่: 20 กุ.พ. 2558 20:09:17
ความคิดเห็นที่ 2

คุณ: นฤมล ครับวันจันทร์ขอเช็คราคากับทางกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งแล้วแจ้งกลับให้ทราบครับ

ทีมงาน

02-538-8676

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 21 กุ.พ. 2558 10:23:32
ความคิดเห็นที่ 3
อยากทราบราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย วันที่17-19 สิงหาคม 58
อัญชนา ศรีสังวรณ์ วันที่: 10 ก.ค. 2558 09:34:27
ความคิดเห็นที่ 4

เรียน คุณ: อัญชนา ศรีสังวรณ์ ครับ ไม่ทราบว่าเดินทางกี่ท่านครับ จะได้แจ้งราคาได้ถูกต้อง

ขอบคุณครับฝ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 10 ก.ค. 2558 10:17:34
ความคิดเห็นที่ 5
สอบถาม ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ผู้ใหญ่ 4ท่าน เดินทาง 18-20ก.ย 58 ราคารวมทั้งหมด ค่าทัวร์และค่าตั๋วเครื่องบิน เท่าไหร่ ค่ะ
Kaesinee วันที่: 11 ก.ค. 2558 19:39:49
ความคิดเห็นที่ 6
ขอทราบราคาทัวร์นครวัด 3วัน 2 คืน ผู้ใหญ่ 2 คน แอร์เ เซีย ระหว่างวันที่ 18-20 กย ราคาเท่าไหร่ครับ เบอร์โทร 08-0997-9275
ธาตรี ศรีสุภาพ วันที่: 30 ก.ค. 2558 21:36:51
ความคิดเห็นที่ 7
คุณ: ธาตรี ศรีสุภาพ  ครับส่งรายละเอียดให้ทางเมล์น๊ะครับ
ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 31 ก.ค. 2558 09:50:49
ความคิดเห็นที่ 8
ขอทราบราคาทัวร์ 2-3 ท่าน ระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค. 58 ด้วยค่ะ
แพรว วันที่: 26 ส.ค. 2558 22:14:43
ความคิดเห็นที่ 9
ขอแก้ไขค่ะ 5-7 ธ.ค. ค่ะ
แพรว วันที่: 26 ส.ค. 2558 22:16:00
* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00