ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน พักที่โรงแรม 4 ดาว เดินทางตั้งแต่ 2 คน Premium Tour โดยสายการบินแอร์เอเซีย ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

 • Photo 688_1
 • Photo 688_2
 • Photo 688_3
 • Photo 688_4
 • Photo 688_5
 • Photo 688_6
 • Photo 688_7
 • Photo 688_8

ไฮไลท์สถานท่องเที่ยว

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง   ของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม ประชาชนชาวเสียมเรียบให้ความนับถือมาก
 • ปราสาทนครวัด   ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
 • ปราสาทบันทายสรี    เป็นปราสาทหลังเล็กๆ สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก
 • ปราสาทบายน  ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร 
 • ปราสาทตาพรหม   สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมวัตถุโบราณและนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติกัมพูชา
 • สะพานนาคราช   ซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม
 • ล่องเรือชมทะเลสาป   ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โตนเลสาป ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมร
3 วัน/2 คืน 7,600 บาท

ตารางเทียบราคา

โรงแรมที่พัก Tara Angkor Hotel 4 * ราคา : คน
เดินทาง 2 คน 9,200.-
เดินทาง 3 - 5 คน 8,500.-
เดินทาง 6 - 9 คน 7,600.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800.-
 http://www.taraangkorhotel.com/  
ประมาณการราคาตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง - เสียมเรียบ ราคา : คน

 

 
 หมายเหตุ..ราคาตั่วอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่ลูกค้าทำการออกตั๋ว  
ชื่อ-สกุล:*
E-mail:*
โทรศัพท์:*
จำนวนวัน:   วัน
วันที่เดินทาง:
รายละเอียด:
รหัส :*
  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (อาหารกลางวัน/อาหารค่ำ)
ช่วงเช้า 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองเค้าเตอร์สายการบินแอร์เอเซีย เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
10.20 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD 2850...
11.30 น เดินทางถึงสนามบินนาชาติเมืองเสียมเรียบ  มัคคุเทศน์รอต้อนรับท่าที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ... 
เที่ยง นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย 13.00 น เริ่มโปรแกรมทัวร์โดยนำท่านมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม ประชาชนชาวเสียมเรียบให้ความนับถือมากในวันพระจะเนื่องแน่นไปด้วยผู้คนที่มาอธิษฐานขอพรจาก ท่านซึ่งมักจะประสบความสมปราถนาเสมอ หลังจากนั้นเข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมและเก็บสัมภาระ
  14.30 น นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณและนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชน ชาติกัมพูชาทางด้านวัฒนธรรมและความ เชื่อทางศาสนาของอาณาจักรขอมโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างปราสาทนครวัด และชมพระพุทธรูปเก่าแก่นับพันองค์มีการจัดแสดงได้อย่างงดงาม ( เป็นรายการที่ AtSiamTour แนะนำว่าห้ามพลาดชม )
ค่ำ 18.30 น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร... หลังจากนั้นนำท่านชม Angkor Night Market
พักที่โรงแรม ธารา อังกอร์ 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สองนครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น)
ช่วงเช้า 07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น นำท่านสู่ เมืองพระนคร หรือเมืองนครธม (Angkor Thom) ทางเข้าเมืองจะมี 5ประตู แต่ประตูที่สมบูรณ์และได้รับ การบูรณะแล้วเป็นประตูทางทิศใต้ ชื่อ ประตูทะเลระดม และการแกะสลัก แบบลอยตัวบนสะพานหินของเทวดาและอสูร ที่ยึดลำตัวนาค 7เศียร ชมสะพานนาคราชซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมชมประตูเมืองที่มียอดเป็น รูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ
ชม ปราสาทบายน (Bayon) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร 
ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา แต่เดิมก่อนสร้าง ปราสาทนั้นสภาพบริเวณนี้เป็นป่ามาก่อนเมื่อจะสร้างปราสาทจึงต้องเคลียร์ พื้นที่ให้เป็นที่โล่งโดยการตัดไม้ออกแต่ในที่สุดแล้วธรรมชา ติก็สามารถที่จะเอาชนะถาวรวัตถุที่ถูกสร้างจากมนุษย์ ต้นไม้ที่เกาะกุมชอนไช ไปเรื่อยๆ ไปยังส่วนต่างๆของปราสาทช่วยให้บรรยากาศของปราสาทตาพรหมดูลึกลับ  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย 13.00 น นำท่านออกเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนวรมินทร์ (พ.ศ. 1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็น พระราชโอรส ตัวประสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมากชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณปราสาทบันทายสรี ชาวเขมรเรียกว่า บันเตย์เสรย
15.00 น หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 
ค่ำ 18.30 น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่โรงแรมธารา อังกอร์ 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สามเสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ- กรุงเทพฯ (อาหารเช้า / อาหารกลางวัน)
ช่วงเช้า 07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอาท์
08.30 น นำท่านล่องเรือชมทะเลสาป ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Tonle Sap Lake ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศสบายๆ ยามรุ่งอรุณ จะมีเรือนแพของชาวประมงพื้นบ้านซึ่งดำรงค์ชีวิตอยู่กับการหาปลาจากโตนเลสาป มาขาย มีบ้านพัก ร้านอาหารและร้านของฝากนักท่องเที่ยว
นำท่านชม วัดใหม่หรือวัดอัฐ เป็นวัดที่ทำเมรุไว้เก็บกระดูกของชาวเขมร ที่ถูกฆ่าในสมัยสงครามล้างเผ่าพันธ์ สมัยเขมรแดงเรืองอำนาจ ได้จับพวกที่มีความรู้ความสามารถ ทหาร ประชาชนชาวเขมรที่ไม่ยอมเข้าพวกกับเขมรแดงด้วยการฆ่าอย่างทรมาน 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตาคาร
ช่วงบ่าย นำเดินทางชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าใหม Angkor Silk Farm เป็นศูนย์ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและปปรับปรุงหัตถกรรมทอผ้ารวมถึงการสืบทอด ศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่.
จากนั้นชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ( Les Artisan d'Angkor ) สถานที่นี้เป็นศูนย์สอนวิชาชีพแทบทุกสาขา เช่นการทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ และมีผลงานนักเรียนที่วางจำหน่ายภายในศูนย์ 
นำท่านไปยัง ตลาดซาจ๊ะ ตลาดเก่าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายเพื่อเป็นของฝาก
1930  นำท่านสู่สนามบินเสียมเรียบ   
ค่ำ 21.45 น. เดินทางกลับโดยเครื่องบินเที่ยวบินที่ FD 2859
22.50 น. กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
[เงื่อนไข]
 • [รายละเอียด]

แพ็คเกจทัวร์รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และ อาหารค่ำ 2 มื้อ
 • ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน
 • ค่าเรือล่องโตนเลสาป
 • ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/อังกฤษ
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรมทัวร์
 • ค่าบัตรโดยสารเครื่อบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
แพ็คเกจทัวร์ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์
 • ค่าทิปพนักงานบริการ ไกด์และคนขับรถ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% หากมีการเรียกเก็บ
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arrive) ท่านละ USD 20 สำหรับชาวต่างชาติ ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

 
ความคิดเห็น:*
ชื่อ :*
E-mail :
รหัส :*
ความคิดเห็นที่ 1
สอบถามราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์วันที่ 2-4 พ.ค.58 ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคารวมทั้งหมดเท่าไหร่คะ
[คุณ: นฤมล   วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20:09:17]
ความคิดเห็นที่ 2

คุณ: นฤมล ครับวันจันทร์ขอเช็คราคากับทางกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งแล้วแจ้งกลับให้ทราบครับ

ทีมงาน

02-538-8676

[คุณ: ทีมงาน AtSiamTour   วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:23:32]

แพ็คเกจอื่น ๆ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางทุกวันศุกร์ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (Join Tour) พักโรงแรมเทียบเท่าสี่ดาว
ราคาพิเศษ 6,900 บาท/ท่าน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์ตั้งแต่ 2 คน Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์ ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
ราคาพิเศษ 7,500 บาท/ท่าน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมเปญ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยสายการบินแอร์เอเชีย ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาพิเศษ 10,300 บาท/ท่าน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน พักโรงแรม 4 ดาว กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 8 คนขึ้นไป Premium Tour ราคาพิเศษโดยรถตู้ เริ่มต้นที่จุดนัดพบกรุงเทพฯ (TK)
ราคาพิเศษ 8,800 บาท/ท่าน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 4 วัน 3 คืน พักโรงแรม 4 ดาว กรุ๊ปทัวร์ตั้งแต่ 2 คน Premium Tour โดยสายการบินแอร์เอเชีย ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาพิเศษ 9,600 บาท/ท่าน