ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเซีย Premium Tour

 • Photo 688_1
 • Photo 688_2
 • Photo 688_3
 • Photo 688_4
 • Photo 688_5
 • Photo 688_6
 • Photo 688_7
 • Photo 688_8
 • Photo 688_9
 • Photo 688_10

ไฮไลท์ทริป

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 • วัดใหม่ หรือ วัดอัฐ วัดที่ทำเมรุเก็บกระดูกของชาวเขมรแดง
 • ปราสาทนครวัด  วิมานของเทพเจ้าสูงสุด 
 • ปราสาทบันทายสรี  ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีชมพู
 • ปราสาทบายน  ศูนย์กลางของนครธม
 • ปราสาทตาพรหม ปราสาทที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ 

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 3 วัน/2 คืน เริ่ม 8,900 บาท

ตารางเทียบราคา

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว/ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินราคา : คน ( ก.พ. 60 )
เดินทาง 2 คน  12,300.-
เดินทาง 3 - 5 คน

 11,400.-

เดินทาง 6 - 8 คน  10,000.-
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 3,200.-
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว/ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ราคา : คน ( มี.ค. 60 )
เดินทาง 2 คน  12,100.-
เดินทาง 3 - 5 คน  11,200.-
เดินทาง 6 - 8 คน   9,800.-
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม  3,000.-
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว/ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ราคา : คน ( เม.ย. - ก.ย. 60 )
เดินทาง 2 คน  11,300.-
เดินทาง 3 - 5 คน   10,400.-
เดินทาง 6 - 8 คน   8,900.-
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม   2,000.-
หมายเหตุ : รับกรุ๊ปตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป - ไม่มีจอยทัวร์  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์  - วัดใหม่ FD 610 10.10 (DMK) - 11.10 (REP)
การเดินทาง ช่วงเช้า   เวลา 08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
เวลา 10.10 น. เหินฟ้าสู่สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD 610 
เวลา 11.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาชาติเมืองเสียมเรียบ ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย   นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม ประชาชนชาวเสียมเรียบให้ความนับถือมาก
เวลา 14.30 น. นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณและนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติกัมพูชา หลังจากนั้นนำท่านชม วัดใหม่ หรือ วัดอัฐ (Wat Thmei) เป็นวัดที่ทำเมรุุไว้เก็บกระดูกของชาวเขมรที่ถูกฆ่าในสมัยสงครามล้างเผ่าพันธุ์ ในสมัยเขมรแดงเรืองอำนาจ
ช่วงค่ำ    อิสระเดินชมและช้อบปิ้งที่ตลาด Night Market 
อาหาร มื้อกลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
มื้อเย็น           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สองนครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด 
การเดินทาง ช่วงเช้า-บ่าย    เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     เวลา 08.00 น. นำท่านสู่เมืองพระนคร หรือ เมืองนครธม (Angkor Thom) ชมสะพานนาคราชซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ
ชมปราสาทบายน (Bayon)ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร 
ชมปราสาทตาพรหม สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา มีต้นไม้ใหญ่ที่เกาะกุมชอนไชไปยังส่วนต่างๆของปราสาท ทำให้บรรยากาศของปราสาทดูลึกลับ
ช่วงบ่าย    ชมปราสาทบันทายสรี  เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงาม ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เรียกว่า "บันเตย์เสรย"
เวลา 15.00 น นำเดินทางไปชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 
อาหาร มื้อเช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
มื้อเย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซ่าจ๊ะ - หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรม - เดินทางกลับกรุงเทพฯ FD 619 21.45 (REP) - 22.45 (DMK)
การเดินทาง ช่วงค่ำ    เวลา 19.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ  
เวลา  21.45 น. เดินทางกลับโดยเที่ยวบิน FD 619
เวลา  22.45 น. กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า   เวลา 08.30 น นำท่านไปชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าใหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนย์หัตกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผ้า รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่
ชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ 
ช้อปปิ้งที่ตลาดซ่าจ๊ะ (Phsar Chas Market) ตลาดเก่าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายเพื่อเป็นของฝาก และของที่ระลึก
ช่วงบ่าย   ชมหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา (Cambodia Cultural Village) สถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง บ้านคหบดีเก่า หมู่บ้านจาม หมู่บ้านจีน หมู่บ้านเผ่าโกลา หมู่บ้านเผ่าเกริง หมู่บ้านต่างชาติ หมู่บ้านเขมร หมู่บ้านพะเนิง เมืองจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ กลางแจ้ง และเวทีการแสดงต่างๆ
อาหาร มื้อเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอาท์
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
มื้อเย็น         รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร  
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)   
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และ อาหารค่ำ 3 มื้อ   
 • ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน      
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่ระบุ   
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/อังกฤษ   
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์  
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ/ ทริป / ท่าน   
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% หากมีการเรียกเก็บ   
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arrival) ท่านละ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1-2 รูป  (สำหรับลูกค้าต่างชาติ )
 • สำหรับลูกค้าคนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ราคานี้ไม่รวมค่า Compulsory Gala Dinner on 24 Dec and 31 Dec 2016 ของทางโรงแรม

หมายเหตุ

 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ช่วยส่งราคาสำหรับ2คน เดินทาง29-31สค59 เดินทางแอร์เอเซียนะคะ และอยากทราบว่าโปรแกรมวันที่3ไม่ไปดูพวกหัตถกรรมแต่เปลี่ยนไปพนมกุเลาพนมบาเค็งแทนได้ไหม
สุกัญญา วันที่: 28 เม.ย. 2559 22:31:15
ความคิดเห็นที่ 2

คุณ: สุกัญญา ครับปรับเปลี่ยนได้ครับ เพราะเป็นการเดินทางส่วนตัว แต่ต้องเป็นเที่ยวบินตอนเย็นน๊ะครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 29 เม.ย. 2559 12:19:53
ความคิดเห็นที่ 3
ถ้าเดินทางวันที่ 22 - 24 ต.ค. ประมาณ 40 ท่านของบริษัทฯราคาเท่าไหร่ครับ
Kittipong วันที่: 18 พ.ค. 2559 13:33:41
ความคิดเห็นที่ 4
อยากได้ ราคาหลังปีใหม่ น่ะค่ะ จะเดินทางกลางเดือน มกราคม 2017 สามีเป็นต่างชาติ แต่ดิฉันถือสองพาส อยากทราบว่า เอาแบบไหน ที่สะดวก แก่การเดินทางทำวีซ่าเข้าค่ะ และไกด์ที่พาชมสถานที่ พูดภาษาอังกฤษด้วยไหม สามีพูดไทยไม่ได้ค่ะ มองไว้ว่าจะไป ฮ่องกง กัมพูชาค่ะ สามวัน สองคืน ขอบคุรค่ะ ฝากส่งโปร ทางเมล์หรือ ราคา ให้ทราบด้วยน่ะค่ะ
saii วันที่: 23 พ.ค. 2559 07:56:04
ความคิดเห็นที่ 5

คุณ: Kittipong  ครับ

ขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยครับ เพพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 23 พ.ค. 2559 10:13:32
ความคิดเห็นที่ 6

เรียน คุณ: saii  เพื่อทราบครับ

1.  คุณ Saii ใช้พาสไทยจะสะดวกกว่าเพราะเดินทางภายในอาเซี่ยนไม่ต้องทำวีซ่าแต่อายุพาสต้องเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ช่วงวันเดินทาง
2.  ราคาจะไกล้เคียง ปี 59 ตามหน้าเวปเลยครับ ไม่แตกต่างกันมาก ลองเข้าดูตามลิ้งค์นี้ครับ  http://www.atsiamtour.com/trip_detail.php?pk_id=688
3.  เวลา 3 วัน 2 คืน คงได้แต่ นครวัด นครธมเท่านั้นครับ ไม่สามารถไปฮ่องกงได้
4. ส่วนคุณสามีเดินทางกัมพูชาต้องทำวีซ่า USD 35 ครับ

หากมีข้อสงสัยอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยครับผม
 ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 25 พ.ค. 2559 10:02:46
ความคิดเห็นที่ 7
ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ถ้ารวมแล้วราคาเท่าไรคะ
นพรดา วันที่: 02 ต.ค. 2559 16:15:15
ความคิดเห็นที่ 8

คุณ: นพรดา เพื่อทราบ

ราคาตั๋วเครื่องบินอยู่ที่วันเดินทางและระยะเวลาทำการจองครับเริ่มตั้งแต่ 5 พันบาทขึ้นไป ถ้าจะให้แน่นอนต้องกำหนดวันเดินทางแล้วส่งมาให้เราเช็คหรือลูกค้าจะเช็คเองก็ได้ครับ

ขอบคุรครับ

ทีมงาน

ทีมงาน AtSiamTour วันที่: 03 ต.ค. 2559 11:07:19
ความคิดเห็นที่ 9
wh0cd81308 cheap cymbalta online amoxicillin 500 mg cymbalta 60mg buy effexor xr 150mg generic eurax
BillyRax วันที่: 28 ม.ค. 2560 01:26:51
ความคิดเห็นที่ 10
wh0cd900840 purchase doxycycline viagra buy norvasc headache Buy Crestor vpxl proscar generic inderal
ErickGep วันที่: 29 ม.ค. 2560 03:32:48
ความคิดเห็นที่ 11
buy viagra buy viagra buy viagra buy viagra
Kennethdix วันที่: 25 กุ.พ. 2560 07:08:18
* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00