ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเลย์ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • Photo 668_1
 • Photo 668_2
 • Photo 668_3
 • Photo 668_4
 • Photo 668_5
 • Photo 668_6
 • Photo 668_7
 • Photo 668_8
ไฮไล้ทสถานที่ท่องเที่ยว
* ชม มหาเจดีย์ชเวดากอง  (Shawedagon Pagoda)  พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
* ชม เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi)   หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด
* พระธาตุอินทร์แขวน  เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร
* เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda)  คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา
* พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศ
* สะพานอูเป็ง   เป็นสะพานไม้สักที่มีความยาวประมาณ 1,400.- เมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
* พระมหามัยมุนี   พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ต้นแบบพระพุทธรูปทองคำทรงเครื่องกษัตริย์ที่เจดีย์มหามุนี  
* พระราชวังมัณฑะเลย์   ย้อนรอยอดีตสุดท้ายก่อน พม่าเสียเมือง สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินดง
* วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก  
* ทะเลสาบอินเล  ชมความงาม และวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ 

5 วัน/4 คืน 29,400 บาท

ตารางเทียบราคา

กำหนดวันเดินทางขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า ( ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )ราคา : คน
เดินทาง 2 - 3 คน ( Saloon ) 37,500.-
เดินทาง 4 - 5 คน ( Hiace ) 32,500.-
เดินทาง 6 - 7 คน ( 10 Strs ) 29,800.-
เดินทาง 8 - 9 คน ( 22 Strs ) 29,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000.-
หมายเหตุ.. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง  
ชื่อ-สกุล:*
E-mail:*
โทรศัพท์:*
จำนวนวัน:   วัน
วันที่เดินทาง:
รายละเอียด:
รหัส :*
  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระหินอ่อน – ปางช้างเผือก – เจดีย์กาบาเอ – เจ๊าทัตจี – เจดีย์โบตะตอง – เทพทันใจ – เจดีย์ชเวดากอง
ช่วงเช้า 04.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์..D/E.สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน ...07.15 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินแอร์เอเซีย ทย เที่ยวบินที่ FD 2751...08.00 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง ..จากนั้นนำท่านสักการะพระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า...นำชมปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของ พม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย แล้วนำท่าน ชมเจดีย์กาบาเอ (KabaAye) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497 – 2499 โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์ ...จากนั้นนำท่านชม เจดเจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร...จากนั้นนำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้...นำท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา...จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ พระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมาก มายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายกล่าวกัน ว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมาก มายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก ท่านจะประทับใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ในยามเย็น จนทำให้ท่านเกิดปิติในพุทธบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่า ประหลาดใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือการะเวก...ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงามอ่อนช้อย พร้อมการเชิดหุ่นกระบอก บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างเลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูป นกการะเวกสัตว์ในป่าหิมพานต์ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Central Hotel or Orchid Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สองย่างกุ้ง – พุกาม
ช่วงเช้า 05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...05.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง...06.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-009...07.50 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม “ ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม...07.50 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม “ ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม...นำท่านชมเจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ...ต่อจากนั้นนำท่านชมวัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปใน วิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก ...พาท่านชมวัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่ง  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ช่วงบ่าย จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่...พาท่านชม HTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ติโลกมงคล”......ชมชเวกุจี (SHWEGUGYI TEMPLE) แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกาม ยุคแรก และยุคหลัง... แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์ (SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์พื้นเมือง
 
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก Arthawka Hotel or Bawgathadi Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สามพุกาม - มัณฑะเลย์
ช่วงเช้า 05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน...08.05 น. บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-009...08.35 น. เดินทางถึงมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานี เพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 ...นำท่านไปทำบุญที่วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป ...ชมสะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม ...นำท่านไปชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น หนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัด UTHODAW PAGODA ซึ่งจารึก พระไตรปิฏก คำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดบนหิน 729 แผ่น แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาโดยจารึกไว้เป็นภาษาบาลีด้าน หนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาพม่า 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ko Kitchen อาหารไทยเมืองมัณฑะเลย์
ช่วงบ่าย จากนั้น นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง...ชมวิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระ ราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้...นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสสระพักผ่อนโรงแรม Mandalay City Hotel or Shwe inn gyine Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ มัณฑะเลย์ – เฮโฮ
ช่วงเช้า 04.00 น. นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก
07.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์  ...08.50 น เหินฟ้าสู่ สนามบินเฮโฮโดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-011...09.20 น เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO เดินทางต่อสู่ทะเลสาบอินเล สู่เมืองยอง ชเว โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทาง...นำท่านชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ ...11.00 น. เดินทางถึงเมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) หลังจากนั้นนำท่านนั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยอง ชเว (Nyuan Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่าง ๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ...จากนั้นนำคณะลงเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ ...ชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด ท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย หลังอาหารนำท่านไป นมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิม ถึง 6 เท่า ...ล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก...เดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้...  นำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง ...ชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยฉพาะ ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่อินเล โรงแรม Golden Island Cottage Hotel Or Paradise Inle Resort หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้าทะเลสาบอินเล – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ
ช่วงเช้า 05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของทะเลสาบอินเลยามเช้า ...06.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ...06.30 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) แล้วเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ ...09.35 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-011 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย นำคณะไปช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก...16.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง
ค่ำ 17.50 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ FD 2754  
19.35 น ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
[เงื่อนไข]
 • [รายละเอียด]
อัตรานี้รวม
 • ค่าที่พัก 4 คืน ตามรายการเดินทาง / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าเครื่องบินบินภายในตามรายการเดินทาง / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท/ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋ว ไป กลับ กรุงบเทพฯ- ย่างกุ้ง / ยื่นวีซ่าเร่งด่วน กรณีส่งเอกสารหลัง 10 วันทำการต้องชำระค่าวีซ่าเร่งด่วน 1 วัน (ยื่นเช้า รับบ่าย) เพิ่มจากค่าทัวร์ 450 บาท/ท่าน (ลูกค้าสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองใช้เวลา 3 วันทำการ) /ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบารฯลฯ /ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าทิปไกด์, คนขับ, หัวหน้าทัวร์ประมาณ
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

 
ความคิดเห็น:*
ชื่อ :*
E-mail :
รหัส :*

แพ็คเกจอื่น ๆ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาพิเศษ 12,480 บาท/ท่าน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาพิเศษ 16,000 บาท/ท่าน

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาพิเศษ 11,120 บาท/ท่าน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คน ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
ราคาพิเศษ 26,780 บาท/ท่าน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกาย มินกุน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาพิเศษ 19,200 บาท/ท่าน