ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม อินเลย์ มัณฑะเลย์  7 วัน 6 คืน เดินทางตั้งแต่ 2 คน โดยเครื่องบิน (บินย่างกุ้ง-กลับมัณฑะเลย์)

 • Photo 668_1
 • Photo 668_2
 • Photo 668_3
 • Photo 668_4
 • Photo 668_5
 • Photo 668_6
 • Photo 668_7
 • Photo 668_8
 • Photo 668_9
 • Photo 668_10

ไฮไลท์ทริป

 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
 • สักการะเจดีย์ชเวดากองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
 • ขอพรพระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
 • ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN)
 • เที่ยวชมพระราชวังมัณฑะเลย์
 • สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ชเวซานดอว์
 • สักการะพระมหามัยมุนี (พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม)
 • สักการะเจดีย์ชเวสิกอง
 • สักการะเจดีย์ชเวซานดอว์
 • สักการะพระบัวเข็ม

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 7 วัน/6 คืน เริ่ม 31,200 บาท

ตารางเทียบราคา

กำหนดวันเดินทางขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า /ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินราคา : คน
เดินทาง 2 - 3 คน ( Saloon ) 34,350.-
เดินทาง 4 - 5 คน ( Hiace ) 33,200.-
เดินทาง 6 - 7 คน ( 10 Strs ) 31,750.-
เดินทาง 8 - 9 คน ( 22 Strs ) 31,200.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 7,950.-
หมายเหตุ   ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - อินทร์แขวน
การเดินทาง ช่วงเช้า   00.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง / สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน...... พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
เวลา  00.00  น. เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบิน ................. 
เวลา  00.00 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทางหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี
ช่วงบ่าย    เดินทางสู่คิมปูนแคมป์ /เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย และเดินทางต่อยังพระธาตุอินทร์แขวน 
สถานที่ท่องเที่ยว

ช่วงเช้า     เดินทางสู่เมืองหงสาวดี  ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง) ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป  ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา พระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้
นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน
ชมพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมอ งเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
ช่วงบ่าย    ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1ชั่วโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้น เรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
หลังอาหารค่ำ  เชิญท่านไปนมัสการ พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน
อาหาร มื้อกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มื้อเย็น            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
ที่พัก โรงแรม Yoe Yoe Lay Hotel or similar หรือเทียบเท่า
วันที่สองพระธาตุอินร์แขวน –กงสาวดี - ย่างกุ้ง 
การเดินทาง   ช่วงเช้า      เวลาสมควรเดินทางกลับลงจากเขาสู่เมืองหงสาวดี  
ช่วงบ่าย     เดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง และชมสถานที่ท่องเที่ยว 
 สถานที่ท่องเที่ยว 

   
เช้าตรู่        เชิญท่าน นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา   
ช่วงเช้า      ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี   
ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ ทิศใต้ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ ทิศตะวันออก และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก   
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง  
ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี  Kyauk Htat Gyi หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง    
ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี Kyauk Htat Gyi หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร   
อาหาร มื้อเช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร Golden Key Restaurant / Royal Taste Restaurant 
มื้อเย็น          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Bangkok Kitchen Thai Restaurant
 ที่พัก โรงแรม Holy Hotel / UP Town Hotel / Central Hotel หรือเทียบเท่า     
วันที่สามพระเจดีย์สุเล - เทพทันใจ - ชเวดากอง
การเดินทาง ช่วงเช้า      เวลา 05.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินพุกาม
เวลา  08.05 น. บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-009
เวลา  08.35 น. เดินทางถึงมัณฑะเลย์ 
เดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์  และอดีตเป็นราชธานี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์
ช่วงบ่าย   เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์
สถานที่ท่องเที่ยว

ช่่วงเช้า    ชมพระเจดีย์สุเล Sule Pagada (ถ้าต้องการเข้าชม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม2 USD/PAX) องค์พระเจดีย์สูง ถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
ชมพระเจดีย์โบตะตอง   เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน 
สักการะขอพรจาก เทพทันใจ หรือนัตโบโบยี ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจากเทพกระซิบ
ช่วงบ่าย     สักการะพระเขี้ยวแก้ว และ พระหินอ่อน หรือ เจ๊าดอจี  เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลัก จากหินอ่อน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า 
ชมปางช้างเผือก   ช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
ช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก Bogyoke Market ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
กราบนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า   
อาหาร มื้อเช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
มื้อกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Western Park Restaurant พิเศษเมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง (ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)
มื้อเย็น           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Golden Duck Restaurant
ที่พัก โรงแรม Holy Hotel / UP Town Hotel / Central Hotel หรือเทียบเท่า  
วันที่สี่มัณฑะเลย์ – เฮโฮ
การเดินทาง ช่วงเช้า          เวลา 06.45 น. ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสารการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ K7 211 
เวลา 08.05 น. เดินทางถึงพุกาม ชมตลาดเช้าเมืองพุกามชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม 
ช่วงบ่าย        เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพุกาม
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     ชมเจดีย์ชเวสิกอง SHWEZIGON PAGODA ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า 
ชมวัดอนันดา  ANANDA TEMPLE  ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก
ชมวิหารธรรมยันจี DHAMMAYANGYT ที่ตั้งโดดเด่นยิ่ง ใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง....
ช่วงบ่าย      ชมวัดมนุหา MANUHA TEMPLE ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ ชมวัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ 
นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่เจดีย์ชเวซานดอว์  SHWESANDAW PAGODA ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน
อาหาร มื้อเช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มื้อเย็น           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Nanda Restaurant พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม Su Tine San Royal Palace Hotel / Gracious Bagan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
วันที่ห้าเฮโฮ – ทะเลสาบอินเล 
การเดืนทาง ช่วงเช้า         เวลา 09.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ K7 248 
เวลา 10.15 น. เดินทางถึงสนามบิน HEHO เดินทางต่อสู่ทะเลสาบอินเล สู่เมืองยองชเว โดยรถปรับอากาศ
ช่วงบ่าย        เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบอินเล
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า         ชมวัดSHWE YAN PHE  ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่
ถึงเมืองยอง ชเว Nyuang Shwe  นั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า Saika ชมเมืองยอง ชเว Nyuan Shwe ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35  ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว 
ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่อาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบ ชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของ จากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด 
ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว 
ช่วงบ่าย   นมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.มแต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า 
ล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่างๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และ สวนลอยน้ำ Floating Garden ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก  ผักกาด  มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ 
เดินทางไป Nga-Phe-Kyanng Monastary  เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
อาหาร มื้อเช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มื้อกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวันบน ภัตตาคาร Cherry Pann Restaurant กลางทะเลสาบ
มื้อเย็น           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก โรงแรม Amata Inle Resort / Inle garden / Golden Island Cottage หรือเทียบเท่า 3 ดาว   
วันที่หกอินเล - มัณฑะเลย์ 
 การเดินทาง  ช่วงเช้า     เวลา 09.25 น. ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์ โดยสารการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7 266
ช่วงบ่าย   ชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ 
 สถานที่ท่องเที่ยว   ช่วงเช้า    เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ นำท่าน ชมวัดกุโสดอ  Kuthodaw Pagoda ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์และหนังสือกินเนสส์บุ๊กได้บันทึกไว้ว่า หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ช่วงบ่าย    ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สัก ทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้ 
เดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก 
 อาหาร   มื้อเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
มื้อกลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Golden Duck Restaurant / Royal Mandalay Cafe' Rest 
มื้อเย็น        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai Thani Restaurant 
 ที่พัก พัก Shwe Phyu Hotel / Yadanabon Hotel or similar หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว   
วันที่เจ็ดมัณฑะเลย์ - อมรปุระ - กรุงเทพฯ 
 การเดินทาง    ช่วงเช้า    เดินทางสู่เมืองอมรปุระเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว 
ช่วงบ่าย   หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่สนามบิน
เวลา 00.00 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ..........
เวลา 00.00 น.  ถึงสนามบิน........... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 สถานที่ท่องเที่ยว     เช้าตรู่         นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดีเมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี      
ร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา   ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก  
ช่วงเช้า   เดินทางสู่เมืองอมรปุระ  AMRAPURA  เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่า ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400  
ทำบุญที่ วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันรูป  
ชมสะพานไม้อูเบ็ง U-BEN  สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี 
 อาหาร  มื้อเช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารเที่ยง ณ Tom Yum Koong Restaurant 
[เงื่อนไข]
 • [รายละเอียด]
อัตรานี้รวม
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป
 • ค่ารถกะบะขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯจัดเป็นรถเช่าเหมาคันส่วนตัวให้คณะของท่าน แต่ถ้าคณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่านี้ ทางบริษัทฯใช้รถประจำทาง จอยร่วมกับคณะอื่น )
 • ค่าที่พัก ระดับ 3 ดาว
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าล่องเรือที่ทะเลสาบอินเล
 • ค่ารถม้าเมืองพุกาม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง // มัณฑะเลย์ – กรุงเทพ
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษี ณ.ที่จ่าย
 
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00