ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเลย์ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 2 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • Photo 668_1
 • Photo 668_2
 • Photo 668_3
 • Photo 668_4
 • Photo 668_5
 • Photo 668_6
 • Photo 668_7
 • Photo 668_8
 • Photo 668_9
 • Photo 668_10

ไฮไลท์ทริป

 • มหาเจดีย์ชเวดากอง  พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
 • เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด
 • พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็กตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่
 • เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น บูรณะเมื่อพ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ
 • สะพานอูเป็ง  เป็นสะพานไม้สักทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน 
 • พระมหามัยมุนี  พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ทรงเครื่องกษัตริย์ที่เจดีย์มหามุนี  
 • พระราชวังมัณฑะเลย์   ย้อนรอยอดีตสุดท้ายก่อน พม่าเสียเมือง สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินดง 
 • วัดกุสินารา อายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน
 • ทะเลสาบอินเล ชมความงาม และวิถีชีวิตของชาวอินตา

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 5 วัน/4 คืน เริ่ม 30,980 บาท

ตารางเทียบราคา

กำหนดวันเดินทางขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า ( ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )ราคา : คน
เดินทาง 2 - 3 คน ( Saloon ) 39,350.-
เดินทาง 4 - 5 คน ( Hiace ) 34,100.-
เดินทาง 6 - 7 คน ( 10 Strs ) 31,280.-
เดินทาง 8 - 9 คน ( 22 Strs ) 30,980.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,300.-
หมายเหตุ.. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระหินอ่อน – ปางช้างเผือก – เจดีย์กาบาเอ – เจ๊าทัตจี – เจดีย์โบตะตอง – เทพทันใจ – เจดีย์ชเวดากอง
ช่วงเช้า 04.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศดอนเมืองบริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์..D/E.สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน
07.15 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินแอร์เอเซีย ทย เที่ยวบินที่ FD 2751
08.00 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง 
จากนั้นนำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า
นำชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของ พม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย แล้วนำท่าน ชมเจดีย์กาบาเอ (KabaAye) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497 – 2499 โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
จากนั้นนำท่านชม เจดเจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
จากนั้นนำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
นำท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ พระบรมธาตุชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมาก มายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายกล่าวกัน ว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมาก มายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก ท่านจะประทับใจในความงดงามของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ในยามเย็น จนทำให้ท่านเกิดปิติในพุทธบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่า ประหลาดใจ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือการะเวก...ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงามอ่อนช้อย พร้อมการเชิดหุ่นกระบอก บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างเลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูป นกการะเวกสัตว์ในป่าหิมพานต์ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Central Hotel or Orchid Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สองย่างกุ้ง – พุกาม
ช่วงเช้า 05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
05.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  
06.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-009  
07.50 น. เดินทางถึง เมืองพุกาม  ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม  
นำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON PAGODA) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า   
ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปใน วิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก   
พาท่านชม วัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่ง   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ช่วงบ่าย จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่  
พาท่านชม HTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ติโลกมงคล”  
นำชม ชเวกุจี (SHWEGUGYI TEMPLE) แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกาม ยุคแรก และยุคหลัง   
ชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์  (SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์พื้นเมือง  
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก Arthawka Hotel or Bawgathadi Hotelหรือเทียบเท่า  
วันที่สามพุกาม - มัณฑะเลย์
ช่วงเช้า 05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน
08.05 น. บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-009
08.35 น. เดินทางถึงมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานี เพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 
นำท่านไปทำบุญที่ วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป 
นำชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม 
นำท่านไปชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น หนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัด UTHODAW PAGODA ซึ่งจารึก พระไตรปิฏก คำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดบนหิน 729 แผ่น แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาโดยจารึกไว้เป็นภาษาบาลีด้าน หนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาพม่า  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ko Kitchen อาหารไทยเมืองมัณฑะเลย์
ช่วงบ่าย จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
ชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระ ราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสสระพักผ่อนโรงแรม Mandalay City Hotel or Shwe inn gyine Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่มัณฑะเลย์ – เฮโฮ
ช่วงเช้า 04.00 น. นำท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422
สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออก แบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระ พุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตก ครั้งที่ 1 เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก 
07.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์  
08.50 น เหินฟ้าสู่ สนามบินเฮโฮโดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-011...
09.20 น เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO เดินทางต่อสู่ทะเลสาบอินเล สู่เมืองยอง ชเว โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางนำท่านชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ 
11.00 น. เดินทางถึง เมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) หลังจากนั้นนำท่านนั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยอง ชเว (Nyuan Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่าง ๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง 
จากนั้นนำคณะลงเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ 
ชมตลาดเช้าของ ชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด ท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย หลังอาหารนำท่านไป นมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิม ถึง 6 เท่า
ล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก
เดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิต บุหรี่พื้นเมือง และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ 
นำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง 
ชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยฉพาะ ...ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่อินเล โรงแรม Golden Island Cottage Hotel Or Paradise Inle Resort หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้าทะเลสาบอินเล – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ
ช่วงเช้า 05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของทะเลสาบอินเลยามเช้า
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ
06.30 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่เมือง ยอง ชเว (Nyuang Shwe) แล้วเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ 
09.35 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-011  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย  นำคณะไปช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
16.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง 
ค่ำ 17.50 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ FD 2754  
19.35 น ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม
 • ค่าที่พัก 4 คืน ตามรายการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเครื่องบินบินภายในตามรายการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท
 • ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋ว ไป กลับ กรุงบเทพฯ- ย่างกุ้ง
 • ยื่นวีซ่าเร่งด่วน กรณีส่งเอกสารหลัง 10 วันทำการต้องชำระค่าวีซ่าเร่งด่วน 1 วัน (ยื่นเช้า รับบ่าย) เพิ่มจากค่าทัวร์ 450 บาท/ท่าน (ลูกค้าสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองใช้เวลา 3 วันทำการ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบารฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% /
 • ค่าทิปไกด์, คนขับ, หัวหน้าทัวร์
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00