ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเลย์ 5 วัน 4 คืน 

 • Photo 668_1
 • Photo 668_2
 • Photo 668_3
 • Photo 668_4
 • Photo 668_5
 • Photo 668_6
 • Photo 668_7
 • Photo 668_8
 • Photo 668_9
 • Photo 668_10

ไฮไลท์ทริป

 • มหาเจดีย์ชเวดากอง  พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
 • เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน พระที่มีความสวยงาม
 • พระธาตุอินทร์แขวน องค์เจดีย์ขนาดเล็ก
 • เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา
 •  พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ ที่เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • สะพานอูเป็ง  สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
 • พระมหามัยมุนี  พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม 
 • วัดกุสินารา ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน
 •  ชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่ทะเลสาบอินเล

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 5 วัน/4 คืน เริ่ม 30,980 บาท

ตารางเทียบราคา

กำหนดวันเดินทางขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า /ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินราคา : คน
เดินทาง 2 - 3 คน ( Saloon ) 39,350.-
เดินทาง 4 - 5 คน ( Hiace ) 34,100.-
เดินทาง 6 - 7 คน ( 10 Strs ) 31,280.-
เดินทาง 8 - 9 คน ( 22 Strs ) 30,980.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,300.-
หมายเหตุ   ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระหินอ่อน – ปางช้างเผือก –  เทพทันใจ – เจดีย์ชเวดากอง
การเดินทาง ช่วงเช้า   เวลา 04.30 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศดอนเมืองบริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์..D/E.สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน
เวลา  07.15 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินแอร์เอเซีย ทย เที่ยวบินที่ FD 2751
เวลา  08.00 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง
เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที    ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง 
สถานที่ท่องเที่ยว

ช่วงเช้า    สักการะพระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า
ชมปางช้างเผือก    เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของ พม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ  
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย    ชมเจดีย์กาบาเอ (KabaAye) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปีพ.ศ.2497 – 2499 โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น 
ชมเจดเจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
ชมพระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน
ขอพรจากเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
กราบนมัสการพระบรมธาตุชเวดากอง  พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด  นับเป็นมหาเจดีย์ที่งด งามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
อาหาร มื้อกลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มื้อเย็น          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเรือการะเวก   ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า
ที่พัก  โรงแรม Central Hotel or Orchid Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สองย่างกุ้ง – พุกาม
การเดินทาง   ช่วงเช้า    เวลา 05.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  
เวลา  06.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-009  
เวลา  07.50 น. เดินทางถึง เมืองพุกาม  ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 200 ปี ให้ท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม  
 สถานที่ท่องเที่ยว 

   
ช่วงเช้า     ชมเจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON PAGODA) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า   
ชมวัดอนันดา (ANANDA TEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน   ที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปใน วิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงาม  
ช่วงบ่าย    ชมวัดกุบยางกี (GU BYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่  
ชมวิหารติโลมินโล HTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า ติโลกมังคละ หมายถึงอวยชัยให้พรทั้งสามโลก  
ชมชเวกุจี  (SHWEGUGYI TEMPLE) แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกาม ยุคแรก และยุคหลัง   
ชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์  (SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน   
อาหาร มื้อเช้า         เวลา 05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มื้อเย็น         รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์พื้นเมือง 
 ที่พัก โรงแรม Arthawka Hotel or Bawgathadi Hotel  หรือเทียบเท่า  
วันที่สามพุกาม - มัณฑะเลย์
การเดินทาง ช่วงเช้า      เวลา 05.00 น. นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินมัณฑะเลย์
เวลา  08.05 น. บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-009
เวลา  08.35 น. เดินทางถึงมัณฑะเลย์ 
เดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์  และอดีตเป็นราชธานี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์
สถานที่ท่องเที่ยว

ช่่วงเช้า    ทำบุญที่วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป 
ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วัดจอกตอจี
ชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น หนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัด UTHODAW PAGODA ซึ่งจารึก พระไตรปิฏก คำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดบนหิน 729 แผ่น  ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาโดยจารึกไว้เป็นภาษาบาลีด้าน หนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาพม่า  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ko Kitchen อาหารไทยเมืองมัณฑะเลย์
ช่วงบ่าย     ชมพระราชวังมัณฑะเลย์  อดีตราชธานีสุดท้ายของพม่าก่อนที่จะเสียเมือง
ชมวิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระ ราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
เดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง 
อาหาร มื้อเช้า          เวลา 05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ko Kitchen อาหารไทยเมืองมัณฑะเลย์
มื้อเย็น          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก จากนั้นอิสสระพักผ่อนโรงแรม Mandalay City Hotel or Shwe inn gyine Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่มัณฑะเลย์ – เฮโฮ
การเดินทาง ช่วงเช้า       เวลา 07.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์  
เวลา 08.50 น เหินฟ้าสู่ สนามบินเฮโฮโดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-011
เวลา  09.20 น เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO เดินทางต่อสู่ทะเลสาบอินเล สู่เมืองยองชเว โดยรถปรับอากาศ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    เวลา 04.00 น.  นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม
ร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา  ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก 
ชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ 
เวลา 11.00 น. เดินทางถึง เมืองยอง ชเว  นั่งสามล้อพม่า หรือพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยอง ชเว (Nyuan Shwe)  ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่าง ๆ ของรัฐฉาน 
ลงเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ลูกแห่งทะเลสาบอินเลที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ 
ชมตลาดเช้าของ ชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ท่านจะได้พบหมู่บ้านชาวประมง หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน  เครื่องทอง  โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว  
ช่วงบ่าย   นมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี 
ล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน 
เดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิต บุหรี่พื้นเมือง และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ 
นำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง 
ชมแมวกระโดดลอดบ่วง ซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยฉพาะ
อาหาร มื้อเช้า         เวลา 05.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
มื้อกลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มื้อเย็น        รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก พักที่อินเล โรงแรม Golden Island Cottage Hotel Or Paradise Inle Resort หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้าทะเลสาบอินเล – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ
การเดืนทาง ช่วงเช้า       เวลา 06.30 น. เดินทางกลับสู่เมือง ยอง ชเว (Nyuang Shwe) แล้วเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ 
เวลา 09.35 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-011  
ช่วงบ่าย      เวลา 16.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง 
เวลา  17.50 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ FD 2754  
เวลา  19.35 น  ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย   ช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market)  ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกราคาถูกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ 
อาหาร มื้อเช้า          เวลา 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อัตรานี้รวม
 • ค่าที่พัก 4 คืน ตามรายการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเครื่องบินบินภายในตามรายการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋ว ไป กลับ กรุงบเทพฯ- ย่างกุ้ง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบารฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% /
 • ค่าทิปไกด์, คนขับ, หัวหน้าทัวร์
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00