ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟหัวจรวด 5 วัน 4 คืน เดินทางวันที่ 4 - 8 เมษายน 56 โดยการบินไทย ( PEAK )

 • Photo 334_1
 • Photo 334_2
 • Photo 334_3
 • Photo 334_4
 • Photo 334_5
 • Photo 334_6
 • Photo 334_7
 • Photo 334_8

ไฮไลท์ทริป

การเดินทาง...เป็นการเดินทางเที่ยว 2 เมืองใหญ่ของจีนเชื่อมต่อด้วยรถไฟด่วนรุ่นล่าสุดใช้เวลาเดินทางจากปักกิ่ง ถึงเซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาเพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้นเดินทางในเวลากลางวัน ตอนเช้า และสามารถเที่ยวต่อที่เซี่ยงไฮ้ได้เลยในช่วงบ่าย เดิมเดินทางตอนกลางคืนใช้เวลาประมาณ10 ชม.เศษ เพิ่มความสะดวกสบาย และได้รับความสนใจจากลูกค้ามากในช่วงนี้ท่านที่ยังไม่เคยเดินทางตอนกลางวันน่าจะลองดูเพราะจะเห็นบรรยากาศสองข้างทางซึ่งเราไม่ค่อยได้สัมผัสมาก่อน รายละเอียดการเดินทางดูได้จากตารางด้านล่างนี้.

 

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 5 วัน/4 คืน เริ่ม 31,900 บาท

ตารางเทียบราคา

กำหนดวันเดินทางเดือน เมษายน 56ราคา : คน
วันที่ 4 - 8 31,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000.-
หมายเหตุ.. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการขึ้นภาษีน้ำมัน  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง สุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – กายกรรมปักกิ่ง
ช่วงเช้า 08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์(TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 614 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และรับบริการต่างๆบนเครื่องบินจากพนักงานต้อนรับบนเครื่อง (บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
 ช่วงบ่าย 15.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงปักกิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับ “สนามบินนานาชาติ” TERMINAL 3 ซึ่งเปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 นี้
สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของ อาคารของสนามบินนานาชาติปักกิ่งถูกแบ่ง เป็น 2 ข้างทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ส่องเข้ามา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร..
.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองใจกลางกรุงปักกิ่งเมืองประวัติศาสตร์เก่า แก่ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพของเมืองปักกิ่ง พร้อมฟังประวัติความเป็นมาอันน่าสนใจ … นำท่านชม สีสันโอลิมปิกแห่งที่สี่ “สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008” ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DEMEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว (**ชมภายนอก**) .. 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านชมสุดยอดกายกรรมปักกิ่ง*** ให้ท่านสัมผัสกับความตื่นเต้นกับการแสงต่างๆ ที่ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถที่ยากจะลอกเลียนแบบ โดยในการชมครั้งนี้ท่านจะได้ชมการแสดงต่างๆมากมายที่เป็นชื่อดังของปักกิ่ง เช่น การแสดงขับมอเตอร์ไซค์ในวงล้อ ซึ่งสร้างความตื่นตาและตื่นใจกับผู้ชมอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากที่เป็นการแสดงที่ได้รับความนิยม เป็นอย่างมากในประเทศจีน
พักที่ ROYAL KING HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สองพระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนในปัจจุบันนี้ มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปีแล้ว ย้อนหลังไปราวคริสต์ศักราชที่ 11 สมัยราชวงศ์จิน (ค.ศ. 1115-1234)พื้นที่ในเขตไห่เตี้ยนนอกกรุงปักกิ่ง มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม ประดุจภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน อีกทั้งไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก จึงเหมาะเป็นสถานที่ที่เจ้านายผู้ปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผ่อนตากอากาศ และก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) 
พระราชวังฤดูร้อนได้ทวีความสำคัญขึ้น โดยจักรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน ตลอดจนว่าราชการแผ่นดินที่พระราชวังฤดูร้อนนอกเขตพระราชฐาน จนทำให้พระราชวังฤดูร้อนมีบทบาทสำคัญในด้านเป็นศูนย์กลางทางการเมืองกล่าว กันว่า การก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนนอกพระราชฐานนี้ดำเนินมาตลอดเวลา 800 ปีจวบจนกระทั่งสิ้นสุดกาลสมัยของราชวงศ์แมนจู  ทำให้พระราชวังฤดูร้อนบริเวณชานกรุงปักกิ่งบนเขา 3 ลูก ได้แก่ เขาเซียงซัน เขาอี้ว์เฉวียนซัน และเขาวั่นโซ่วซัน มีพื้นที่กว้างใหญ่รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ตารางกิโลเมตร ก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ชมความ งามของทะเลสาปจำลองคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน 
ชมเรือหินอ่อน ระเบียงกตัญญู ในอดีตอุทยานแห่งนี้ถูกทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ ฝรั่งเศสเผาทำลาย ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนางซูสีไทเฮาได้ใช้งบประมาณของกองทหารเรือของชาติมาสร้างอุทยานขึ้นใหม่ จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
จากนั้นเลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ เหมาะกับการเก็บเป็นยาสามัญประจำบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  … ** อาหารพิเศษสุกี้มองโกล **
ช่วงบ่าย นั้นนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจี่หยงกวน เป็นกำแพงเมืองจีนที่ถือว่าเป็นด่านที่สวยที่สุดของกำแพงเมืองจีน ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7,000 กิโลเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู้ซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ คนเหล่านี้ต้องทำงานในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนำไปขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย ร่างถูกฝังอยู่ใต้กำแพง กำแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก”
กำแพงเมืองจีน เริ่มขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ก่อน ค.ศ.เพื่อป้องกันการรุกรานของชนชาติส่วนน้อยในภาคเหนือ ถึงปี 221 ก่อน ค.ศ.จักรพรรดิ์จิ๋นซีได้เชื่อมกำแพงเมืองในแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนชาติส่วนน้อยบนทุ่งหญ้าอันกว้างไพศาลในมองโกเลีย กำแพงเมืองจีนในสมัยนั้นมีระยะทางยาวกว่า 5,000 กิโลเมตร หลังจากนั้นผู้ปกครองของจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นได้สร้างกำแพงเมืองจีนต่อจนมี ระยะทางยาวกว่า 10,000 กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลากว่า 2,000 ปี ผู้ปกครองของจีนในสมัยต่างๆ ต่างก็เคยสร้างกำแพงเมืองไม่มากก็น้อย รวมๆ แล้วมีระยะทางยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถล้อมโลกกว่า 1 รอบ ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นโดยใช้หิน ดิน และไม้ บางครั้งมีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หินอ่อน ในบางสถานที่กำแพงถูกสร้างโดยใช้หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน กำแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ทำให้ชำรุดได้ง่ายกว่า กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง
จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ ท่านจะได้ลิ้มรสชาติเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับแท้ดั่งเดิม ผ่านวิธีการปรุงและความพิถีพิถันในการเลืกสรร ทานควบคู่กับแผ่นแป้งให้รสชาติกลมกล่อมมากมาย 
พักที่ ROYAL KING HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สามจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ช็อปปิ้งตลาดรัสเซีย
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญ ต่างๆซึ่งบริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส  
จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ โบราณสถานแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบน พื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไท่เฮา
จากนั้นนำท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน เป็นย่านการค้าที่รักษาเอกลักษณ์แบบจีนๆ ทั้งด้านสถาปัตยกรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ อารยธรรมและภูมิปัญญาของจีน เป็นแหล่งรวมร้านอาหารชื่อดังและร้านขายสินค้าเก่าแก่ที่เชี่ยวชาญในการผลิตและขายสินค้าเฉพาะด้าน ร้านค้าและร้านอาหารย่านนี้แข่งขันกันสร้างสีสรรและตกแต่งร้านให้ดูอลังการ รวมทั้งแข่งขันกันชูประเด็น “ความเก่าแก่” ( ที่บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ ) ของร้านเป็นจุดขายดึงดูดลูกค้าและนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกและถ่ายภาพกับความสวยงามยามต่ำคืนของถนนโบราณแห่งนี้ นำท่านสู่ หลังจากนั้น
นำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการ ใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยว ชาญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย สถานที่ช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองปักกิ่ง อยู่ย่านใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่น และบรรดาห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ที่เลียนแบบสินค้ายี่ห้อดังต่าง ๆ อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น... 
พักที่ ROYAL KING HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
วันที่สี่ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ ** รถไฟความเร็วสูง ** - หอไข่มุก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – หาดว่ายทาน – ถนนนานกิง
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อ “ผีเซี๊ยะ” ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าจะนำโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้ เพราะผีเซี๊ยกินเงินทองแล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา
นำท่านเดินทางสู่ปักกิ่งโดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G157 ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 30 นาที อิสระให้ท่านชื่นชมกับบรยากาศของรถไฟและบรรยากาศสองข้างทาง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (475-221 ปีก่อนคริสตกาล) เดิมชื่อว่า เซิน (Shen)ตามชื่อเจ้าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็น หู้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปีก่อนแถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนและมีหมู่บ้านชาวประมงถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงตำบลเล็กๆคริสต์ศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าหน้าด่าน เพราะมีลำคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหล่งผ้าไหมและเกษตรกรรมมีคลองใหญ่หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปักกิ่งซึ่งอยู่ทางเหนือหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่งเซี่ยงไฮ้จึงกลายเป็นเมือง ท่าการค้านานาชาตินับแต่นั้นมาผลจากการแบ่งเขตพื้นที่ให้ชาวต่างชาติเช่าทำให้ใจกลางเซี่ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรปจนได้รับขนานนามว่าเป็น“นครปารีสแห่งตะวันออก”
 
จากนั้นนำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักกล่าอาณานิคมสิ่งปลูกสร้างจึงเป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของ จีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน 
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชมประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเล่าผ่านตุ๊กตาที่สร้างจากหุ่นขี้ผึ้งที่มีขนาดเหมือนจริง ชมความอัศจรรย์ของบรรดาหุ่นขี้ผึ้งที่อวดสายตานักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก น้ำจืดของเมืองจีน เช่นเครื่องประดับ ครีมไข่มุก หรือผงไข่มุก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม หาดว่ายทาน ในสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ และทัศนียภาพของ แม่น้ำหวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อ สร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน 
นำท่านไปสู่ ถนนนานกิงลู่ ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือน ย่านสีลม ของเมืองไทยและคล้าย ถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคัก และทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Brand name จากห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือก ซื้อมากมาย
พักที่ PATTAYA HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ห้า ช็อปปิ้งตลาดเถาเป่า – รถไฟแม่เหล็ก – กรุงเทพ
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเถาเป่า เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม, ถุงเท้า, รองเท้า, นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก
  จากนั้นนำท่านนั่ง รถไฟเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร
  นำท่านแวะ ชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..
ช่วงบ่าย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยังสนามบินด้วย รถไฟแม่เหล็กซึ่งเป็นรถไฟลอยฟ้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก กล่าวคือ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาวิ่ง 430 กม. / ชม. รถไฟแม่เหล็กนี้ไม่ใช้ล้อแต่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากสนามแม่เหล็กเพื่อยกตัวและเร่งความเร็วรถไฟแม่เหล็กได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่  1 มกราคม 2547 ในเส้นทางเชื่อมจากสถานีหลงหยังสู่สนามบินผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมี  ระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเพียง 8 นาที
17.25 น. ออกเดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบินที่ TG 665
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
[เงื่อนไข]เอกสารวีซ่า
หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ
 • [รายละเอียด]สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
  1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
  2.นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้//นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้เพื่อยื่นวีซ่านำ รูปที่ เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษปรินซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ปักกิ่ง-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน, ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ, ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ / ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิป
 • กรุณาเตรียมค่าทิป ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์
 • รวม 150 หยวนตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00